Hechos 3

1Tubi dzë Pedro nu Juan zia'a rai' iádu'u ru'bë rquë tsunë guadze'. Iurní na iurë rna'bë mënë lu Dios. 2Ndë zubë tubi nguiu rua' iádu'u; nall cujë dizdë nagúlëll. Ráquëdi'i rzëll; por ni glli glli rianú ra mënë cujë rua' iádu'u. Rzu'bë rall cujë ni rua' puertë nalë Hermosa parë rná'bëll gu'në lu ra mënë nazia'a iádu'u. 3Iurë guná cujë lu Pedro nu Juan, zia'a rai' parë tsutë́ rai' la'ni iádu'u; guna'bë guni'i cujë lu rai' parë guëdë'ë rai' tubi gu'në. 4Iurní Pedro nu Juan gubi'a rai' lu cujë; repi Pedro lu cujë: ―Guná lu na'a. 5Lë'ë cujë gubi'a lu rai'. Llua'a cujë pë nadë'ë rai' niaca'a cujë. 6Perë Pedro guchi lull: ―Adë napa dumí nu adë napa orë parë guënehia cá'al, perë lo quë nanapa guna con lë́'ël. Ziquë muzë nanahia shtënë Jesucristo më Nazaret, rnia'a lul iurne'. Por lë shtë më guasuldí nga'li nu guzë́. 7Pedro guna'zi guia'a cujë ladë ldi parë guasuldí cujë. Lueguë lueguë guasuldill. Bëac guëa'll. 8Iurní lë'ë cujë bëchésëll; guzublú rzëll. Guatënú cujë Pedro nu Juan la'ni iádu'u. Rzëll nu rchésëll. Guní'ill llëru'bë na pudërë shtë Dios. 9Grë ra mënë nazuga'a la'ni iádu'u, guná rall lë'ë cujë rzë nu bini rall nacagni'i cujë lu Dios. 10Nalë́ bëdzëguëë' ldu'u rall nu rdzëbë rall iurë guná rall lu cujë. Hia nanë́ rall nguiu ni na lo mizmë nguiu narzubë rua' iádu'u nalë Hermosa. Glli gllítë' guná'bëll gu'në. 11Cujë nabëac hiadë bësá'nëdi'ill Pedro nu Juan. Zuga'a rai' rualdëa' catë lë Portali shtë Salomón. Nalë́ guabi'guë guëllu'në mënë zihani lu Pedro nu Juan. Bëdzëguëë' ldu'u rall. Guná rall lë'ë cujë zuldí. 12Iurë guná Pedro ra mënë zihani, guní'i' lu rall: ―Lë'ë të më israelitë, adë rdzëguëë'di'i ldu'u të. ¿Pëzielú rbi'a të lu na'a zni'i? purquë lëdë lë́'ëdi'i na'a bëdënëac na'a nguiu rë' parë rzëll. Adë gúquëdi'in con pudërë shtë na'a; adë gúquëdi'in por devociuni nanapë na'a con Dios sino quë bënëac Jesús nguiu rë'. 13El mizmë Dios shtënë ra shtadë guëlú hia'a Abraham, Isaac, nu Jacob, nalë́ bë'në më honrar shini më Jesús. Perë lë'ë të grë të bë'në të intriegu Jesús lu ra gubiernë parë gati më. Nu iurë Pilato guc ldú'ull niadë́'ëll libertá lë'ë Jesús, lë'ë të adë gunë́di'i të. 14Mejurë guna'bë të libertá shtë tubi nguiu nagudini mënë. Adë gunë́di'i të niadë'ë Pilato libertá lë'ë Jesús, el quë naná limpi lu Dios, el quë naná justë delantë lu më. Santo náhi'. 15Zni gudini të Jesús el quë narne'e vidë parë lë'ë mieti. Perë bëldishtë́ Dios lë'ë Jesús ladi ra tëgulë. Na na'a testigu purquë bëabrí guná na'a lu më stubi vueltë. 16Jesús bënëac lë'ë cujë rë' purquë gualdí ldu'u na'a shti'dzë më. Ziquë muzë nanahia shtë Jesús, gunia'a lu cujë: “Guasuldí nu guzë́”. Bëáquëll lueguë ziquë rna të lull iurne', nu nanë́ të lë́'ëll bëáquëll. 17’Lë'ë të Dadë, nanë́a tsana gunibë'a jëfë shtë të quini të Jesús, gudini të lë'ë më, perë adë guc bë́'adi'i të chu gudini të. Nilë ra jëfë shtë të guc bë́'adi'i rall chu na më. 18Zni guc cumplir voluntá shtë Dios purquë bëquë'ë ra profetë shti'dzë më antsë quë Cristo gati më lu cruz. 19Por ni iurne' gulë gunë nadzë'ë mudë nanabani të. Gulë bëdchigrë́ ldu'u të con Dios parë gunë më perdunë duldë shtënë të. Si talë gunë të zni, Dios guëzunë́ më la'ni ldu'u të nu gunë ldai' më guëdubi vidë shtë të. 20Nu guëshe'ldë më Jesucristo stubi vueltë guë́'dchiliu. Ni na guni'i Dios antsë. 21Perë iurne' Jesucristo cabezë gube'e hashtë iurë lë'ë Dios guëzú shnezë grë́të' ra cusë nabëquë'ë ra profetë santu, ra nabiadi'dzë shti'dzë më guahietë. 22Zni guni'i Moisés lu ra shtadë guëlú hia'a: “Dios Padre guëshé'ldi' tubi naguëni'i shti'dzë më, tubi nagalë ladi bëchi të ziquë bëshe'ldë më na. Gulë bëquë́ diaguë grë lo quë naguëni'i më lu të 23purquë grë ra nadë guëzu'bë diáguëdi'i shti'dzë më, guëdchisú më derechë nanapë rall ziquë mënë israelitë nu gac condenar rall.” 24’Zni guni'i ra profetë dizdë Samuel hashtë ra profetë nabidë despuësë. Grë rai' guni'i rai' naquëac iurne'. 25Lë'ë të bëa'nënú të ra di'dzë naguni'i Dios lu ra profetë. Na ni parë lë'ë të nu parë bien shtënë të. Dios guni'i lu Abraham; bë'në më prometer ra cusë naquëac cumplir iurne'. Guni'i më lu Abraham: “Por ra shínil gunë ldahia grë ra mënë nanarë́ lu guë́'dchiliu”. 26’Iurë bëldishtë́ Dios lë'ë shini më Jesús ladi ra tëgulë, bidë më primërë lu të. Bëdchini më lu të parë gunë ldai' më lë'ë të. Gunë më compañi lë'ë të parë guësa'në të duldë shtë të, të gac salvar të.

will be added

X\