Hechos 25

1Gubernadurë Festo bëdchínill Cesarea. Tsunë dzë despuësë bërú'ull parë ziá'all Jerusalén. 2Ndë bëru'u ra jëfë shtë ra bëshuzi nu ra israelitë namás më ru'bë. Bë'në rall demandë lë'ë Pablo. 3Guna'bë rall tubi favurë ru'bë lu Festo parë gue'dë guëzë́ Pablo Jerusalén, purquë nezë rac shtu'u rall quini rall Pablo. 4Perë Festo guni'i lu rall: ―Pablo nanú prësi ciudá Cesarea. Na guëabría ndë sëbëldá dzë. 5Talë entrë de lë'ë të nanú ra namás rnibë'a, së rall con na Cesarea. Ndë gunë rall acusar lë'ë Pablo si talë bë́'nëll tubi cusë narna'bë cashtigu. 6Guquëreldë Festo Jerusalén tubi llmalë u du'pë más. Iurní bëabrill Cesarea. Brëgue'lë stubi dzë guzúbëll lu tribunal shtë́nëll nu gunibë́'all gue'dë guënú rall Pablo lull. 7Iurë guatë́ Pablo lu tribunal, guabi'guë ra më israelitë naze'dë Jerusalén. Bë'në rall acusar lë'ë Pablo zihani cusë ru'bë perë ni tubin adë gúquëdi'i nihunë rall probar. 8Iurní bë'në Pablo defender lë́'i'; guní'i': ―Na adë bëna ni tubi cusë mal cuntrë lëy shtë ra israelitë, nilë cuntrë iádu'u ru'bë nu nilë cuntrë rëy César. 9Festo rac shtu'u guëa'në zá'quëll lu ra israelitë. Guna'bë dí'dzëll lu Pablo: ―¿Gu rac shtú'ul tsal Jerusalén parë guna rëglë asuntë shtë́nël ndë? 10Pablo repi lu Festo: ―Na zugá'ahia delantë lu tribunal shtë gubiernë rumanë catë runë tucarë gac rëglë shcuenda. Bien nanël adë bëna ni tubi delitë cuntrë ra më israelitë. 11Si talë bëna tubi delitë narna'bë parë gatia, adë rllú'nëdia'a lu galguti, perë si talë adë nídi'i verdá ladi ra cusë naquëhunë ra israelitë acusar na, ni tubi adë chu napë derechë parë gunë intriegu na guia'a rall. Por ni rna'ba iurne' lo mizmë rëy rumanë gúnëll rëglë asuntë shtëna. 12Iurní biadi'dzënú Festo ra miembrë shtë Festo; iurní guní'ill lu Pablo: ―Hia quë rná'bël gunë rëy rumanë rëglë shcuéndël, pues lu rëy guëshe'lda lë́'ël. 13Gudëdë bëldá dzë, rëy Agripa con zánëll Berenice bëdchini rall Cesarea parë guaguë'në rall saludar lë'ë Festo. 14Zihani dzë bëa'në rall ciudá rë'. Festo biadí'dzëll lu rëy shcuendë Pablo. Guni'i Festo: ―Nanú tubi nguiu prësi ndë'ë; lëll Pablo. Félix bësëá'nëll lë'ë Pablo lachigui'bë parë guna rëglë shcuéndëll. 15Tsana guahia Jerusalén, ra jëfë shtë ra bëshuzi nu ra mëgulë shtënë ra israelitë, bë'në rall presentar tubi demandë cuntrë Pablo. Rna'bë rall guna condenar nguiu rë' parë gátill. 16Perë repia lu rall gubiernë rumanë adë nápëdi'i rall derechë gunë rall condenar ni tubi prësi sino quë primërë runë prësi defender lë́'i' lu ra naquëhunë acusar lë́'i'. 17Por ni tsana bëdchini rall ndë'ë, adë gunitia tiempë; lueguë brëgue'lë guzuba lu tribunal. Gunibë́'ahia be'dë guënú rall Pablo. 18Bëdchini ra mënë narunë acusar lë́'ëll perë adë bë́'nëdi'i rall probar delitë nadchi'bë rall guëc Pablo. Bëna llgabë nahin tubi cusë ru'bë perë lëdë znídi'i. 19Niétiquë runë rall acusar lë'ë Pablo por creenci nanapë rall. Gudildi di'dzë rall por shcuendë tubi nguiu nalë Jesús. Gútill perë Pablo rní'ill nianá nabani Jesús. 20Adë rac bë́'ahia lla mudë guna rëglë asuntë rë' purquë rac tratë creenci shtë rall. Na guna'bë di'dza lu Pablo nia'a zia Pablo Jerusalén parë gac rëglë shcuéndëll, 21perë lë́'ëll guná'bëll guëá'nëll prësi hashtë gunë rëy rumanë rëglë shcuéndëll. Por ni gunibë́'ahia tsagla'guë tsull prësi hashtë tsana tsu mudë guëshe'lda lë́'ëll lu rëy ru'bë lë Augusto. 22Iurní Agripa repi lu Festo: ―Na rac shtua'a guëquë́ diaga pë ruadi'dzë Pablo. Festo guni'i iurní: ―Talë rac shtú'ul, lueguë lo mizmë glli guínil pë ruadí'dzëll. 23Brëgue'lë bëdchini rëy Agripa nu Berenice con zihani lujë shtë rall. Guatë́ rall la'ni cuartë shtë palaci con ra jëfë militari con ra më ru'bë de rëspëti shtë ciudá. Iurní Festo gunibë'a lë'ë ra suldadë parë guaglli'i rall Pablo. 24Guni'i Festo: ―Rnia'a lul rëy Agripa nu lu ra dadë nacabezënú lë'ë hia'a, guëzúa nguiu rë' lu të. Zihani ra më israelitë naquëreldë Jerusalén nu ra naquëreldë ndë'ë Cesarea, runë rall acusar lë'ë nguiu rë'. Nalë́ gurushtiá rall parë gati nguiu rë'. 25Perë na lluá'ahia adë pë bë́'nëdi'ill parë gátill. Nu lo mizmë lë́'ëll guná'bëll gunë rëy Augusto rëglë shcuéndëll. Bëna llgabë guëshe'lda lë́'ëll lu rëy Augusto 26perë cumë adë bëdzélëdia'a ni tubi cusë mal nabë́'nëll parë guëquëa'a lu Dadë rëy Augusto. Por ni rzuhia lë́'ëll lu të, más bien lul rëy Agripa, parë guadi'dzënul lë́'ëll nia'a zëquébill pë delitë bë́'nëll. Rac shtua'a gac bë́'ahia pë guëquëa'a lu rëy Augusto 27purquë adë guëlë́di'i guëshe'lda lë́'ëll lu rëy sin quë adë guënehia rsunë pë delitë nápëll.

will be added

X\