Hechos 24

1Gudëdë ga'i dzë nanú Pablo prësi, bëdchini Ananías, jëfë shtë ra bëshuzi. Bëdchini Ananías ciudá Cesarea con bëldá ra mëgulë miembrë shtë Junta Suprema con tubi naguëni'i por lë'ë rall, lëll Tértulo. Ra nguiu rë' bëdchini rall lu gubernadurë parë gunë rall acusar lë'ë Pablo. 2Iurë be'dë guënú ra suldadë lë'ë Pablo lu gubernadurë, Tértulo guzublú quëhúnëll acusar lë'ë Pablo. Guni'i Tértulo: ―Dushquíllil Dadë gubernadurë; por lë́'ël gurëdchí ldu'u na'a, gutë́ en paz parë lë'ë na'a. Blac obrë quëhúnël por lë'ë na'a nu parë bien shtë naciuni. 3Por grë ra cusë rë' cane'e na'a graci lul; cadë'në na'a recibirin guëdubi ladë shtë naciuni. Por ni demasiadë rdë'në na'a rëspëti lë́'ël Dadë gubernadurë. 4Perë parë adë guëdchisúdi'i na'a tiempë shtë́nël, rna'bë na'a favurë lul parë guëquë́ diáguël bëldá di'dzë shtë na'a. 5Bëdzelë na'a nguiu rë'; nall ziquë tubi gui'lli mal. Grë ladë lu guë́'dchiliu cagtsátsull mënë nu quëgull divisioni ladi ra më israelitë. Nall guëc partidë nalë nazareno. 6Nu hashtë guc ldú'ull nihúnëll manchar iádu'u shtënë na'a. Lë'ë na'a guna'zi na'a lë́'ëll nu guc ldu'u na'a nidë'në na'a juzguë lë́'ëll de acuerdë ziquë rni'i lëy shtë na'a, 7perë capitán Lisias gudëdë láguëll lu na'a con zihani suldadë. Bëdchisull nguiu rë' lu na'a 8nu guní'ill guëdchini na'a lul. Lo mizmë lë́'ël guëna'bë dí'dzël lu nguiu rë' parë gac bë́'al guadë naná verdá naquëhac acusar lë́'ëll. 9Grë ra israelitë nazuga'a lu gubernadurë, guni'i rall grë cusë nahin verdá. 10Iurní bë'në gubernadurë sëñi lu Pablo parë guadí'dzëll. Guni'i Pablo: ―Rquitë ldua'a zugá'ahia delantë lul Félix parë guna defender na lo quë naquëhunë rall acusar na. Nanë́a hia zihani izë nal juësi naciuni rë'. 11Si talë rac shtú'ul guëna'bë dí'dzël, gac bë́'al pë guc Jerusalén. Guc chi'bë chupë dzë bëdchinia Jerusalén parë guaguëna adorar Dios. 12Ni tubi adë chu bëdzélëdi'i cadildi di'dzënúa. Nu adë bëdzélëdi'i rall na ca tsatsua mënë la'ni iádu'u ru'bë, nilë la'ni iádu'u shtë ra më israelitë stubi partë shtë ciudá. 13Ra nguiu rë' adë nídi'i mudë gunë rall probar ni tubi cusë naquëhunë rall acusar na. 14Perë sí, rquebia lul de quë quëhuna sirvë lu Dios shtë ra shtadë guëlú na'a; rialdí ldua'a grë ra cusë nanaquë́ la'ni ra librë nabëquë'ë ra profetë nu librë nabëquë'ë Moisés. Runa adorar Dios según nezë cubi shtë Jesús. Rni'i ra nguiu rë' nezë ni na mal; rni'i rall lo quë naquëhuna, adë nazá'quëdi'in. 15Nu rialdí ldua'a ziquë ra nguiu rë' de quë Dios guëldishtë́ më ra tëgulë, grë ra nabë'në bien nu ra nabë'në mal. 16Por ni quëapa mizmë na parë adë guna duldë delantë lu Dios nu nilë lu ra mënë. 17’Zni guc tiempë. Despuësë gudëdë bëldá izë, guazë́a ladzë mënë, bëagría ladza parë bëna ofrecërë bëldá ma ziquë ofrendë lu Dios. 18Iurë cadë'a ofrendë shtëna lu Dios iádu'u ru'bë, bëdchini bëldá israelitë naze'dë regiuni Asia. Bëdia'guëlú rall na la'ni iádu'u despuësë de bëna cumplir ra cusë rë'. Perë adë bëdzélëdi'i rall na con zihani mënë nu sin ni tubi ruidë. 19Ra israelitë nidë guëdchini rall ndë'ë si talë napë rall tubi delitë nagunë rall acusar na. 20Perë cumë adë nídi'i rall iurne', ra nguiu rë' nacabezë ndë'ë guëni'i rall si talë bëna tubi cusë mal delantë lu Junta Suprema. 21Rquebia lul tsana guagzú rall na, gunia'a fuertë lu Junta Suprema de quë rialdí ldua'a Dios guëldishtë́ më ra tëgulë. Niétiquë por ni quëhunë rall acusar na. 22Félix nanë́ zá'quëll lla na ra creenci nanua'a ra mënë narialdí ldu'i Jesús. Por ni bësëá'nëll asuntë rë' pendientë. Guní'ill lu grë ra nazuga'a lull: ―Guna rëglë asuntë ni tsana guidë capitán Lisias parë guëna'bë di'dza lull lla na asuntë shtë të. 23Iurní Félix gunibë́'all lë'ë capitán parë tsagla'guë gapë rall Pablo ziquë prësi perë con du'pë libertá. Nu bëdë'ë capitán permisi parë tsutë́ amigu shtë Pablo parë guadi'dzënú rall Pablo, nu gunë rall compañi lë́'i' pë cusë rquí'ni'. 24Despuësë gudëdë zihani dzë, Félix con tsé'lëll guna'bë rall lë'ë Pablo parë guadi'dzë Pablo lu rall lla mudë guëbani tubi mënë natsaldí ldu'i Jesús. Tse'lë Félix lë Drusila nu nall më israelitë. 25Biadi'dzë Pablo lu Félix con tsé'lëll lla mudë rac shtu'u Dios guëbani mieti tubi vidë ldi delantë lu më nu rac shtu'u Dios guësa'në ra mieti nezë mal. También guni'i Pablo lu rall guëdchini tubi dzë nagunë Dios juzguë lë'ë ra mënë lu guë́'dchiliu. Iurë bini Félix grë ra di'dzë naguni'i Pablo, bëdzë́bëll nu répill: ―Bëagzë́ shlugárël lachigui'bë. Iurë gapa tiempë, guëna'ba lë́'ël ndë'ë stubi. 26Perë Félix cabézëll niadë'ë Pablo dumí nacá'all. Por ni rná'bëll lë'ë Pablo zihani vueltë parë ruadi'dzënull lë'ë Pablo. 27Chupë izë gudëdë znisë hashtë bëru'u Félix galgubernadurë nu bëu' Porcio Festo shlugar Félix. Félix guc ldú'ull guëá'nëll bien lu ra israelitë; por ni bësëá'nëll Pablo prësi.

will be added

X\