Hechos 23

1Guná Pablo lu ra miembrë shtë Junta Suprema nu guní'i': ―Rnia'a lu të Dadë, hashtë iurne' nanë́a shgaba nu vidë shtëna tubldí nahin delantë lu Dios. 2Ananías nall bëshuzi ru'bë shtë Dios. Gunibë́'all lu ra mënë nazuga'a guëlla' lu Pablo parë capë rall rua' Pablo. 3Iurní Pablo guní'i' lu Ananías: ―Dios guëzac zi lë́'ël purquë nal guetë guërupë tëchi. Zúbël nga'li parë gúnël juzguë na ziquë rni'i lëy, lë́dëdi'i parë guënibë́'al capë rall ruahia. Adë quëhúnëdi'il ziquë rni'i lëy. 4Los de más nazuga'a lu Pablo repi rall: ―¿Pëllë zni ruadí'dzël di'dzë dzabë delantë lu bëshuzi ru'bë shtë Dios? 5Pablo repi lu rall iurní: ―Lë'ë të Dadë, adë guënédia'a cuendë lë́'i' náhi' bëshuzi ru'bë shtë Dios. Pues naescritë la'ni Sagradas Escrituras: “Adë rni'i guídzëdi'il tubi narnibë'a mënë ladzë të”. 6Iurní bëdë'ë Pablo cuendë de quë bëldá ra miembrë shtë Junta Suprema, na rall partidë shtë saduceos. Sëbëldá rall na partidë shtë fariseos. Guni'i Pablo fuertë: ―Rnia'a lu të Dadë, nahia fariseo purquë dizdë ra shtada guc ra më partidë shtë fariseo. Nu be'dë guëzú ra mënë na lu tribunal shtë të niétiquë purquë rialdí ldua'a Dios guëldishtë́ më ra tëgulë. 7Iurní ra nabini lo quë naguni'i Pablo, guc dividir rall. Ra fariseo nu saduceo guzublú quëadi'dzë lul sa' rall hashtë gudildi di'dzë rall 8purquë ra saduceo adë rialdídi'i ldu'u rall tsashtë́ ra tëgulë nu rni'i rall adë nídi'i ianglë nu nilë tubi espíritu nanabani. Perë ra fariseo rialdí ldu'u rall grë ra cusë rë'. 9Grë rall gurushtiá rall. Iurní guasuldí bëldá mësë narlua'a lëy; na rall fariseo. Nalë́ nalaa'dchi guni'i rall: ―Nguiu rë' adë pë mal quëhúnëdi'ill purquë si talë guni'i tubi espíritu u tubi ianglë lull, adë chu su lull, no sea guëdë́'na'a cuntrë Dios. 10Nalë́ gudildi di'dzë rall nu nalë́ bëdzëbë capitán. Bë́'nëll llgabë niabé guiu rall lë'ë Pablo nihunë rall pedasë lë'ë Pablo. Por ni gunibë'a capitán gue'dë guëzë́ ra suldadë parë tsaldú lë'ë Pablo, guëldisë guia'a rall nu guëguëu' ra suldadë lë'ë Pablo cuartel. 11Brëgue'lë stubi dzë bëlua'alú Jesús lu Pablo nu repi Jesús lull: ―Bëcuedchí ldú'ul. Adë rdzë́bëdi'il purquë ziquë guní'il lu ra mënë shti'dza ndë'ë, zni guëshe'lda lë́'ël; tsagní'il lu ra mënë ciudá Roma. Nal testigu shtëna. 12Brëgue'lë stubi dzë bëldá ra israelitë gu' rall de acuerdë parë quini rall Pablo. Bë'në rall jurar lu Dios zndë'ë: ―Dios gunë më condenar lë'ë na'a si talë chu quínidi'i Pablo. Adë pë guëdáudi'i na'a; adë pë guëdii'di'i na'a hashtë nuvërë guëdini na'a lë'ë Pablo. 13Más de cuarenta nguiu bë'në jurar ni. 14Gua rall lu jëfë shtë ra bëshuzi nu lu ra mëgulë shtë ra më israelitë, nu guchi rall: ―Lë'ë na'a guni'i na'a lu Dios de quë gunë më condenar lë'ë na'a. Adë pë guëdáudi'i na'a hashtë nu vërë guëdini na'a Pablo. 15Iurne' lë'ë të con los de más miembrë shtë Junta Suprema, gulë guna'bë lu capitán glli; guidënú rall Pablo stubi vueltë delantë lu të. Gulë guchi lu capitán rac shtu'u të guësë'dë të lla na shcuendë Pablo, perë lë'ë na'a hia dzu na'a listë parë guëdini na'a lë́'ëll antsë guëdchínill lu të. 16Tubi nguiu shini zanë Pablo, bínill lo quë narac shtu'u nguiu mal gunënú rall Pablo. Guall cuartel; guanull rsunë lu Pablo. 17Pablo guna'bë tubi capitán parë guëní'i' lu capitán: ―Bia'a nguiu rë' lu capitán mayurë purquë nuá'all tubi rsunë natsagní'ill lu capitán. 18Iurní bia'a suldadë lë́'ëll lu capitán mayurë nu repi suldadë: ―Lë'ë prësi Pablo guná'bëll favurë lua parë ze'dënúa nguiu rë' ndë'ë purquë nuá'all tubi rsunë parë lë́'ël. 19Iurní guna'zi capitán guia'a nguiu parë biá'all lë́'ëll stubi ladë nu guna'bë dí'dzëll: ―¿Pë rac shtú'ul guëní'il lua? 20Guni'i nguiu lu capitán: ―Ra israelitë nanú rall de acuerdë parë guëna'bë rall lul de quë glli guá'al Pablo lu Junta Suprema stubi vueltë. Guëni'i rall ziquë protëstë guëzú rall lul de quë guësë'dë rall shcuendë Pablo. 21Perë adë tsaldídi'i ldú'ul shti'dzë rall purquë más de cuarenta nguiu naca'chilú; cabezë rall lë'ë Pablo parë quini rall lë́'i'. Bë'në rall jurar lu Dios de quë adë pë gau rall nu adë pë gu rall hashtë nuvërë quini rall Pablo. Iurne' niétiquë cabezë rall rsunë shtë́nël nia'a zëgul Pablo glli. 22Iurní gulú nezë capitán lë'ë nguiu. Repi capitán: ―Adë chu lu ruadí'dzëdi'il lo quë nabidë guëní'il lua. 23Guna'bë capitán mayurë chupë capitán menor shtë́nëll nu gunibë́'all gac armar chupë gahiu'a suldadë con setenta suldadë naquibë guay con chupë gahiu'a suldadë nagua'a lansë. Gunibë́'all parë guzia'a ra suldadë ciudá Cesarea rquë guë'ë iurë gue'lë. 24Nu gunibë'a capitán gac preparar guay naquibë Pablo. Repi capitán lu ra suldadë gapë rall Pablo bien parë adë pë gunënú ra israelitë lë'ë Pablo nezë. 25Bëdë'ë capitán tubi cartë parë bia'a ra suldadë lu gubernadurë. Rni'i cartë: 26“Na capitán Claudio Lisias, runa saludar lë́'ël Dadë gubernadurë Félix con llëru'bë rëspëti. 27Rquëa'a lul shcuendë nguiu rë', lë Pablo. Ra israelitë guna'zi rall lë'ë nguiu ni, perë iurë binia de quë dizdë gúlëll nápëll derechë ziquë më rumanë, guahia con ra suldadë parë bëna librar lë́'ëll guia'a ra israelitë. 28Cumë na rac shtua'a gac bë́'ahia pëzielú runë rall acusar lë'ë Pablo, biahia lë́'ëll lu juntë shtë ra israelitë. 29Ndë guc bë́'ahia adë pë delitë nápëdi'ill parë gátill, nilë parë tsull lachigui'bë. Niétiquë runë ra israelitë acusar lë'ë Pablo purquë adë zianáldëdi'ill tëchi lëy religiusë shtë rall. 30Perë binia de quë bëldá ra contrari rac shtu'u rall quini rall lë'ë Pablo, por ni lueguë cagshe'lda lë́'ëll lul. Nu gunibë́'ahia lu ra contrari shtë́nëll de quë gunë rall rëglë asuntë ni delantë lul. Gualú cartë rë'. Guëá'nël bien.” 31Iurní gunibë'a capitán lu ra suldadë të gua'a rall Pablo la'ni gue'lë hashtë tubi guë'dchi lë Antípatris. 32Brëgue'lë bëagrí ra suldadë nanazë́ guëa' parë cuartel. Hia ra nanadchi'bë guay guagla'guë rall viajë shtë rall con Pablo. 33Iurë bëdchini rall Cesarea, bëdë'ë rall cartë guia'a gubernadurë nu bë'në rall intriegu lë'ë Pablo guiá'all. 34Iurë gualú bi'ldi gubernadurë cartë, guna'bë dí'dzëll lu Pablo chu më́nëll. Bínill de quë Pablo na më regiuni Cilicia, 35repi gubernadurë lull: ―Na guna rëglë asuntë shtë́nël iurë guidë ra mënë narunë acusar lë́'ël. Iurní gunibë́'a gubernadurë parë gupë ra suldadë lë'ë Pablo la'ni palaci shtë rëy Herodes.

will be added

X\