Hechos 21

1Bësëa'në na'a ra narialdí ldu'i diza'quë parë bëdzepi na'a barcu. Bia na'a tubldí hashtë tubi dani la'ni nisë nalë Cos. Brëgue'lë guzë́ na'a; bëdchini na'a hashtë stubi dani la'ni nisë nalë Rodas. Ndë bëru'u na'a stubi parë bëdchini na'a puertë nalë Pátara. 2Puertë Pátara bëdia'guëlú na'a tubi barcu naguëru'u parë Fenicia. Bëdzepi na'a barcu ni. 3Iurë ziazú na'a lu nisë, guná na'a lu dani la'ni nisë nalë Chipre. Bëa'nin ladë rubësë catë ziazú barcu. Bia na'a hashtë Siria. Bëdchini na'a puertë shtë Tiro catë bësëa'në barcu carguë. Ndë bëdietë na'a barcu. 4Bëdzelë na'a ra narialdí ldu'i diza'quë nu bëdëa'në na'a gadchi dzë con lë'ë rall. Espíritu Santo bëldaguë llgabë guëc rall lo quë nagac cumplir con Pablo. Guni'i rall lu Pablo adë tsádi'i' Jerusalén. 5Iurë bëzá gadchi dzë, bëru'u na'a. Grë ra narialdí ldu'i diza'quë con tse'lë rall nu shini rall, bë'në rall compañi lë'ë na'a hashtë fuërë ciudá. Bëdchini na'a rua' nisëdu'u. Ndë bëzullibi na'a parë biadi'dzënú na'a Dios. 6Iurní bëdë'në na'a despedir lë'ë rall con abrasë parë bëdzepi na'a barcu. Hia cadë lë'ë rall bëagrí rall lidchi rall. 7Bëru'u na'a Tiro. Guzë́ na'a lu nisë hashtë Tolemaida. Bëdietë na'a barcu ndë, nu bëdë'në na'a saludar ra narialdí ldu'u diza'quë nu bëdëa'në na'a con lë'ë rall tubi dzë. 8Brëgue'lë Pablo con grë nazuga'anú lë́'i', bëru'u na'a parë bia na'a ciudá shtë Cesarea. Ndë bia na'a lidchi Felipe el quë narni'i diza'quë shtë Jesús lu ra mënë. Antsë bë'në ra poshtë nombrar lë'ë Felipe ziquë tubi muzë ladi gadchi nguiu naqui'dzë alimëntë parë ra prubi. Bëa'nënú na'a Felipe lídchi'. 9Napë Felipe tapë shtsá'pëll. Guëzá rall lliguëna'a; guni'i rall enseñansë narunë rall recibir por pudërë shtë Dios. 10Hia zihani dzë guquëreldë na'a Cesarea tsaná bëdchini tubi më Judea nalë Agabo. Nall muzë shtë Dios nu guní'ill ra enseñansë nabë́'nëll recibir por pudërë shtë Dios. 11Agabo be'dë guë́'nëll visitar lë'ë na'a. Guná'zill cinturón shtë Pablo nu bëldí'bill guërupë guëa'll con guërupë guiá'all; guní'ill: ―Espíritu Santo cagni'i zdë'ë mudë guëldi'bi ra israelitë guëa' nashtënë cinturón rë'. Gunë rall intriegu nashtënë cinturón lu ra nanádi'i më israelitë. Gaquin Jerusalén. 12Iurë bini na'a zdë'ë, lë'ë na'a nu ra më Cesarea bëdë'në na'a ruëguë lu Pablo parë adë tsádi'i Pablo Jerusalén. 13Perë Pablo guni'i lu na'a: ―Adë rú'nëdi'i të purquë más rsëbini të ldua'a. Masiá iurne' guëldi'bi rall na ziquë tubi prësi, nahia cunformë. Masiá quini rall na ciudá Jerusalén, nahia dispuestë gatia por Dadë Jesús. 14Adë bëdë́'nëdi'i na'a gan nazú na'a lull. Iurní adë biadí'dzëdi'i na'a más; niétiquë guni'i na'a lu Pablo: ―Rac shtu'u na'a gac cumplir voluntá shtë Dios. 15Despuësë bëdë'në na'a preparar parë bia na'a Jerusalén. 16Bëldá ra më Cesarea narialdí ldu'u diza'quë, bë'në rall compañi lë'ë na'a con tubi nguiu më Chipre. Lëll Mnasón. Nápëll tubi lidchi Jerusalén catë bëdëa'në na'a. Hia guahietë gualdí ldu'u Mnasón diza'quë shtë Jesús. 17Iurní bëdchini na'a Jerusalén; ra narialdí ldu'i diza'quë, nalë́ bëquitë ldu'u rall; guná rall lu na'a. 18Brëgue'lë bianú na'a Pablo; biadë'në na'a visitar lë'ë Jacobo. Ndë zubë ra mëgulë naná cabësë shchi'ni Dios. 19Pablo bë́'ni' saludar lë'ë rall. Iurní biadí'dzi' tubi por tubi ra cusë nabë́'ni' por pudërë shtë Dios ladi ra mënë de stubi naciuni. 20Iurë bini ra mëgulë nabiadi'dzë Pablo, guni'i lul sa' rall: “Nalë́ nabënë na Dios. Llëru'bë na pudërë shtë më.” Iurní guni'i rall lu Pablo: ―Guná Dadë, zihani më israelitë gualdí ldu'u rall diza'quë. Na rall zihani mili, perë grë rall rni'i rall rqui'ni guianálda'a tëchi lëy shtë Moisés. 21Iurne' bini rall de quë lë́'ël cagluá'al grë ra israelitë naquëreldë stubi lugar, adë gúnëdi'i rall cumplir nabëquë'ë Moisés. Nu bini rall rní'il de quë adë gáquëdi'i circuncidar ra shini rall, nilë tsagla'guë rall custumbrë shtë́na'a. 22¿Pë guëdë́'na'a iurne'? purquë segurë gac bë'a rall lë́'ël be'dë guëzël. 23Mejurë gúnël lo quë naguëni'i na'a lul. Nanú tapë nguiu ladi hia'a. Cabezënú rall tubi promësë guëdë'ë rall lu Dios. Bë'në rall prometer tubi cusë lu më. 24Lë́'ël bia'a lë'ë rall iádu'u parë gunë të ofrecërë bëldá ma ziquë ofrendë parë Dios. Gudilli gashtë shtë rall nu despuësë guëzá të guëga'a të guëc të. Zni guëdë'ë ra më israelitë cuendë de quë adë nádi'i verdá shcuéndël nabini rall, sino quë guëdë'ë rall cuendë nul canáldël lëy shtë Moisés. 25Perë ra nanádi'i më israelitë nu gualdí ldu'u rai' diza'quë, hia bëquë'ë na'a lu rall más antsë de quë adë pë quëdí'nidi'i ldu'u rall por ra cusë rë'. Niétiquë adë gáudi'i rall belë nabë'në ra mënë ofrecërë ziquë ofrendë lu ra ídolo. Nu adë gáudi'i rall rënë, nilë belë shtë ra ma nanadë bëshë́'ëdi'i rënë, nu adë quënúdi'i rall sa' rall. 26Iurní Pablo bia'a guëzá tapë nguiu parë bë'në rall según lëy nabëquë'ë Moisés. Brëgue'lë stubi dzë bë'në rall cumplirin. Lueguë guatë́ rall iádu'u parë bë'në Pablo visi lu ra bëshuzi pë dzë gunë cadë tubi rall ofrecërë ra ma ziquë ofrendë lu Dios. 27Hia mërë gualú guëzá gadchi dzë naguni'i Pablo, bëldá ra israelitë naze'dë regiuni Asia, guná rall lu Pablo la'ni iádu'u ru'bë. Bëtsatsu rall grë ra mënë nu guna'zi rall lë'ë Pablo. 28Gurushtiá rall: ―Lë'ë të më israelitë, gulë bë'në compañi lë'ë na'a purquë nguiu rë' canzëll grë ladë. Cagluá'all ra mënë ldai' naná cuntrë naciuni shtë hia'a nu cuntrë lëy shtë Moisés nu cuntrë mizmë iádu'u shtë Dios. Nu iurne' gulutëll la'ni iádu'u bëldá më griego. Zni quëhúnëll manchar lugar santu rë'. 29Zni guni'i rall purquë antsë guná rall Pablo canzënúhi' Trófimo ladi ciudá. Trófimo nall më Efeso. Por ni bë'në rall llgabë de quë Pablo bia'a lë'ë Trófimo la'ni iádu'u. 30Nalë́ bëdzatsu ra mënë guëdubi ciudá nu bëdchini guëllu'në rall iádu'u parë guëna'zi rall Pablo. Bëshaguiú rall lë'ë Pablo parë gualdú rall Pablo la'ni iádu'u. Lueguë bësë'au rall iádu'u. 31Hia guc ldu'u rall niaguini rall Pablo. Iurní gua rsunë lu capitán shtë ra suldadë rumanë de quë grë mënë shtë ciudá nalë́ bëdzatsu rall. 32Iurní bëtëá capitán ra suldadë nu ra sa' narnibë'a capitán. Bëdchini guëllu'në rall catë rë ra mënë. Iurë guná ra mënë lu capitán nu ra suldadë, gulezë bëdë'ë rall shtë Pablo. 33Iurní guabi'guë capitán; biá'all Pablo prësi. Gunibë́'all bëli'bi Pablo con chupë cadënë. Despuësë guna'bë di'dzë capitán: ―¿Chu na nguiu rë'? ¿Pë bë́'nëll? 34Nalë́ gurushtiá ra mënë nu nalë́ ruidë bëquë'ë rall. Hia guni'i mënë tubi cusë; stubi tantë guni'i rall stubi cusë. De mudë adë guasë́di'i capitán pë guni'i rall. Mejurë bia'a capitán lë'ë Pablo cuartel. 35Iurë bëdchini rall rua' cuartel parë tsepi rall, ra suldadë bëldisi rall lë'ë Pablo guia'a purquë tantë bëdëá mënë caguini rall lë'ë Pablo. 36Grë ra mënë nacanaldë, gurushtiá rall: ―Gátill; gátill. 37Mërë lë'ë ra suldadë gulutë́ lë'ë Pablo la'ni cuartel; Pablo repi lu capitán: ―¿Zac guënia'a lul chupë di'dzë? Bëquebi capitán lu Pablo iurní: ―Perë lë́'ël rac ruadí'dzël griego. 38¿Lëdë lë́'ëdi'il më egipcio nabëtsatsu ra mënë ca dzë cuntrë gubiernë rumanë? Bia'a më egipcio tapë mili nguiu mal hashtë lumë catë nídi'i mënë. 39Iurní Pablo bëquebi lu capitán: ―Nahia më israelitë. Gula Tarso, ciudá ru'bë shtë regiuni Cilicia. Tarso na catë gula. Bë'në favurë, bëne'e permisi të guëni'inúa ra mënë. 40Bëdë'ë capitán permisi. Iurní guzuldí Pablo lu shquilier catë re'pi mënë rua' cuartel. Bë'në Pablo sëñi con guiá'ai' lu ra mënë parë guëac dchi rall. Iurë bëac dchi rall, Pablo guni'i lu rall con dizë́ hebreo:

will be added

X\