Hechos 20

1Iurë gualú bëtë'tsë ra mënë lu juntë, Pablo guna'bë ra narialdí ldu'i diza'quë parë guëni'inúhi' lë'ë rai' más enseñansë. Bë́'ni' despedir lë'ë rai' con tubi abrasë parë ziá'ai' Macedonia. 2Grë ra lugar shtë Macedonia guaguë́'ni' visitar nu guni'inúhi' grë ra narialdí ldu'i diza'quë të tsagla'guë rall firmë lu shnezë Dios. Despuësë ziá'ai' parë regiuni Grecia. 3Ndë bëá'ni' tsunë mbehu. Iurní gubi' parë guëná'zi' barcu nu guziá'ai' Siria. Ndë bini Pablo caguili mënë mudë parë gáti'. Hiadë gualúdi'i guall con barcu, mejurë bëagri' nezë ziá'ai'. Gudë́di' stubi vueltë Macedonia. 4Gadchi nguiu bë'në compañi lë'ë Pablo; gudchi'bëlú rall hashtë ciudá Tesalónica. Lë rall Sópater më Berea. Stubi lë Aristarco. Stubi lë Segundo; na rall më Tesalónica. Stubi lë Gayo më Derbe. Stubi lë Tíquico nu Trófimo naze'dë regiuni Asia. Nu zuga'a Timoteo. 5Gulezë rall lë'ë na'a, Pablo nu Lucas, hashtë ciudá Troas. 6Bëdëa'në na'a ciudá Felipos hashtë gudëdë laní naráu më israelitë guetështildi sin levadurë. Iurní bëdzepi na'a barcu. Guzë́ na'a ga'i dzë parë bëdchini na'a Troas. Ndë bëdëa'në na'a gadchi dzë con ra nguiu nacabezë lë'ë na'a. 7Primërë dzë shtë llmalë bëdëá ra narialdí ldu'i diza'quë parë bëshullë rall guetështildi parë gáu rall. Zni rëagná ldu'u rall la Santa Cena. Bëlua'a Pablo lë'ë rall hashtë guëruldë gue'lë purquë grëgue'lë napë quë guërú'ui'. 8Bëdëá rall la'ni cuartë naná pisë guia'a nu rquëgui'i zihani llni la'ni cuartë. 9Ndë zubë tubi sultërë rua' ventanë shtë cuartë. Lëll Eutico. Por llëduni tiempë guni'i Pablo lu ra mënë; sultërë ni guna'zi mbëca'ldë lë́'ëll. Nilli nagá'sill nu dizdë pisë tsunë hashtë lu guiu'u guláguëll. Gútill. Gualdishtë́ mënë lë́'ëll. 10Iurní Pablo biéti' hashtë catë gulaguë sultërë. Bëa'chu Pablo parë gudëdchi Pablo lë́'ëll. Iurní guni'i Pablo lu ra mënë: ―Adë rdzë́bëdi'i të purquë hia bëagrí gubánill stubi. 11Iurní be'pi Pablo parë guia'a. Bëshúlli' guetështildi parë gudáuhi'. Nu guagla'guë biadí'dzi' hashtë brëgue'lë. Iurní gubi'. 12Ra mënë bia'a rall sultërë lídchi' nabáni'. Nalë́ gurëdchí ldu'u rall. 13Lë'ë na'a gudchi'bëlú na'a con barcu. Bia na'a hashtë guë'dchi Asón parë biaglli'i na'a Pablo ziquë guní'i' lu na'a antsë. Lë́'i' por guëáhi' bëdchíni' Asón. 14Tsana bëdia'guëlú na'a lë́'i' Asón, iurní tubsë bëdzepi na'a barcu parë zia na'a tubi guë'dchi nalë Mitilene. 15Ndë bëru'u na'a parë bëdëdë na'a brëgue'lë cu' tubi dani la'ni nisëdu'u lë Quío. Hashtë stubi dzë bëdchini na'a puertë nalë Samos. Bëzi'i ldu'u na'a guë'dchi shtë Trogilio. Hashtë stubi dzë bëdchini na'a ciudá Mileto. 16Zni bëdë'në na'a purquë Pablo adë gunë́di'i' nëá'ni' llëduni tiempë Asia. Adë gunë́di'i Pablo nia Pablo Efeso purquë rac shtú'ui' guëdchíni' prontë Jerusalén parë súhi' pendientë laní narni'i rall Pentecostés. Guc ldú'i' nadchinigáhi'. 17Tsana nanú na'a ciudá Mileto, gunibë'a Pablo guidë ra mëgulë naná cabësë shchi'ni Dios ciudá shtë Efeso. 18Iurë bëdchini rai', Pablo guni'i lu rai': ―Lë'ë të nanë́ të lla mudë gubania dizdë primërë dzë na belda Asia. 19Guëdubi tiempë guquëreldënúa të, bëna sirvë lu Dios galnadu'u shtëna. Nu nalë́ gulaguë nisë slua por tantë naguëdchi ldu'u ra mënë. Quëhuna sirvë lu më bien aunquë zihani vueltë bë'në mënë israelitë cuntrë na. 20Bëluá'ahia lë'ë të diza'quë shtë Jesús lidchi të nu catë bëdëá të parë bien shtë të. Ni tubi di'dzë shtë Jesús, adë bëca'chi ldú'udia'a. 21Rnia'a lu ra më israelitë nu lu ra nanádi'i më israelitë guëabrí ldu'u rall con Dios. Guësa'në rall nezë mal nu tsaldí ldu'u rall Jesucristo, Shtáda'a. 22Iurne' guziahia parë Jerusalén purquë Espíritu Santo cagshé'ldi' na ndë. Más adë guënédia'a cuendë pë saca ndë. 23Niétiquë nanë́a lo quë Espíritu Santo guni'i lua de quë grë ciudá catë riahia, gunë ra mënë cuntrë na hashtë lachigui'bë guëtia'a rall na. 24Perë adë bë rní'idia'a pë runënú ra mënë na. Niétiquë rac shtua'a guëzalúa dchi'ni nabëne'e Jesús guiahia. Na më Shtada. Napë guënia'a lu ra mënë quë Dios cagna'bë më ziquë tubi favurë grë ra mënë parë gac rall shini më. 25’Antsë gunia'a lu të lla tsutë́ të nezë lu gube'e catë rnibë'a Dios, perë iurne' nanë́a ni tubi de lë'ë të hiadë guëabrídi'i guëná të lua stubi vueltë. 26Rnia'a lu grë të, bëna gan lu dchi'ni nabëne'e Dios guiahia. Si talë tubi të adë tsaldídi'i ldu'u të Jesús nu guëniti almë shtë të, adë nádia'a responsablë 27purquë grë lo quë naguni'i Dios lua, guní'ihia lu të. Ni tubi di'dzë adë bëca'chi ldú'udia'a de lë'ë të. 28Iurne' mizmë lë'ë të gulë gupë lë'ë të. Nu gulë gupë ra grupë mënë narialdí ldu'i diza'quë purquë Espíritu Santo bë'në më punërë lë'ë të cumë cabësë shtë rall. Por ni gulë bëlua'a shti'dzë Jesús lu ra narialdí ldu'i Jesús. Jesús bëne'e më vidë shtë më ziquë prëci parë gac salvar të. 29Nanë́a tsana guziahia, guëdchini mësë falsë nagunë dañi ra nacanaldë shnezë Dios. Ziquë ma dushë nardchini llgurrali lli'li, rtë'tsë ma ra lli'li. Zni guëdchini ra mësë falsë ladi të. 30Lo mizmë ladi të guëru'u bëldá nguiu naguëlua'a bishi lu ra narialdí ldu'i Jesús parë tsanaldë rall nezë mal. 31Gulë gupë cuidadë nu gulë bësëagná ldu'u të purquë durantë lu tsunë izë, dzë la gue'lë, adë gulézëdi'i guni'inúa lë'ë të. Nisë zubë slua bëluá'ahia lë'ë të. 32’Iurne' guësëana lë'ë të con Dios nu con diza'quë shtë më. Cagnia'a lu të na të bëcha. Nalë́ rac shtu'u Dios lë'ë hia'a. Diza'quë shtë Dios napin pudërë parë tsaldí ldu'u të más parë gac të firmë lu shnezë Dios. Cagna'ba lu më guëne'e më grë ra cusë za'quë nanapë më parë ra më nagudili më parë gac rall shini më. 33Nunquë adë rzébidi'i ldua'a dumí parë gaca ricu purquë lëdë parë nídi'i cagluá'ahia lë'ë të. Nu adë rzébidi'i ldua'a lari chulë parë gacua. 34Cumë ziquë nanë́ të bëna dchi'ni con prupi guiahia parë gudilia grë narqui'nia nu parë bëdë'a narqui'ni ra naguzënú na. 35Siemprë bëluá'ahia lë'ë të napë quë gunë të dchi'ni parë gunë të compañi ra nanadë bë nápëdi'i. Rëagná ldua'a di'dzë naguni'i Dadë Jesús tsana guni'i më: “Más rquitë ldu'u hia'a guëdë'ë hia'a naca'a mënë, lë́dëdi'i guëne'e mënë naca'a hia'a”. 36Iurë gualú guni'i Pablo ra di'dzë rë', bëzullibi Pablo parë guëni'inúhi' Dios. Bë'në Pablo orar con grë ra nabëquë́ diaguë naguni'i Pablo. 37Grë rall bi'ni rall purquë gubini ldu'u rall. Gudëdchi rall lë'ë Pablo nu bëtsagrua' rall lë'ë Pablo. 38Nalë́ gubini ldu'u ra mënë purquë guni'i Pablo lu rall hiadë guëabrídi'i guëná rall lúhi' stubi. Iurní grë rall guaguë'në rall compañi lë'ë Pablo hashtë rua' barcu.

will be added

X\