Hechos 2

1Tsana bëdchini laní Pentecostés, grë ra poshtë nu ra narialdí ldu'i diza'quë, bëdëá rall tubsë lugar. 2De repëntë bini rai' tubi ruidë nabëru'u nezë lu gube'e ziquë ridë tubi mbë dushë. Gubë́ guëdubi la'ni hiu'u catë zubë rai'. 3Iurní bëdchini llni guëc rai'. Cadë túbi' rlua'ain ziquë tubi be'lë cadë lë'ë ra nazubë la'ni hiu'u. 4Grë rai' bë'në recibir Espíritu Santo la'ni ldu'u rai' parë cuezënú më lë'ë rai'. Espíritu Santo bëzunë́ ldu'u rai' nu bëdë́'ëi' pudërë të guadi'dzë rai' stubi dizë́ nadë ráquëdi'i rai'. 5Dzë ni guquëreldë zihani israelitë ciudá Jerusalén. Bëdchini rall de grë naciuni shtë guë́'dchiliu. Rialdí ldu'u rall shti'dzë Dios nu runë rall cumplir creenci shtë mënë israelitë. 6Iurë bini rall ruidë nagu' nga'li, bëdëá rall nu adë bëdzélëdi'i rall pë nihunë rall purquë cadë lë'ë rall bini rall dizë́ shtënë rall. 7Nalë́ bëdzëguëë' ldu'u rall. Guasë́ ldu'u rall; guni'i lu sa' rall: ―¿Pë lë́'ëdi'i më Galilea grë ra ndë'ë naquëadi'dzë? 8¿Llallë bë'në rall rac rall ruadi'dzë rall dizë́ shtë hia'a? 9purquë ndë'ë zë'pa'a zihani guë'dchi nu naciuni. Ndë'ë ze'dë mënë shtënë Partia. Ze'dë mënë shtënë Media. Ze'dë mënë shtënë Elam. Ze'dë mënë shtënë Mesopotamia. Ze'dë mënë shtënë Judea. Ze'dë mënë shtënë Capadocia. Ze'dë mënë shtënë Ponto. Ze'dë mënë shtënë Asia. 10Nu ze'dë mënë shtënë Frigia. Ze'dë ra mënë shtënë Panfilia nu Egipto. Ze'dë ra mënë lugar shtënë Africa narëa'në más zitu quë Cirene. Nu entrë lë'ë hia'a nanú ra israelitë nanapë derechë ziquë mënë rumanë; quëreldë rall ndë'ë. Stubi shcua'a mënë gualdí ldu'u rall creenci shtënë ra israelitë. 11También nanú ra mënë naze'dë tubi dani nalë Creta nazubë la'ni nisëdu'u. Nu ze'dë ra mënë Arabia, perë grë hia'a rini hia'a quëadi'dzë ra mënë Galilea con dizë́ shtë́na'a. Quëadi'dzë rall milagrë nu cusë za'quë nabë'në Dios parë ra mënë. 12Grë́të' mënë Jerusalén rdzëguëë' ldu'u rall; adë bëdzélëdi'i rall pë gunë rall. Rni'i lu sa' rall: ―¿Pë runë cuntienë ra cusë rë'? 13Perë stubi tantë rall bë'në rall burnë; guni'i rall: ―Rzuu'dchi ra tuntë rë'. 14Iurní guasuldí Pedro con guëzá chi'bë tubi poshtë. Guni'i Pedro lu mënë; fuertë guní'i': ―Lë'ë të më Judea nu grë ra mënë naquëreldë Jerusalén, gulë bëquë́ diaguë lo quë narnia'a lu të iurne' parë gac bë'a të. 15Ni tubi na'a adë rzuu'dchidi'i na'a cumë ziquë runë të shgabë të. Nanë́ të ni tubi chu rzuu'dchidi'i rquë guë'ë rsili. 16Más ndë'ë ra cusë naguná të iurne', bëquë'ë Joel tiempë guahietë; bëquë́'ëi' shcuendë lo quë naguër gac. Joel guni'i shti'dzë Dios zdë'ë: 17Lúltimë dzë guëshe'lda Espíritu Santo parë cuezënúhi' grë mënë narëta' lu guë́'dchiliu. Llga'në ra mënë nu shtsa'pë rall guadi'dzë rall shti'dza. Lë'ë rall guëná rall cusë naguër gac nu nagudëdë guc. Nu mëgulë guëná rall cusë naguëni'i shca'ldë rall. 18Dzë ni guëshe'lda Espíritu Santo parë cuezënúhi' nguiu nu ra na'a narzu'bë diaguë shti'dza. Guadi'dzë rall zihani cusë cumë ziquë guni'i ra shmuza guahietë. 19Guia'a lu gube'e guëluá'ahia cusë natsasë́ ldu'u mënë, nu guetë lu guë́'dchiliu guëshe'lda ra sëñi nadzë'bë cumë ziquë rënë, be'lë nu tsasë ra shcahi cumë ziquë gushë. 20Guë'au lu ngubidzë guëcahi. Nu mbehu guëac ziquë na rënë, antsë guëdchini më. Dzë ni guëdchini më con llëru'bë pudërë nu llni shtënë më. 21Nu grë ra mënë narna'bë lu më, gac salvar rall. 22’Lë'ë të më israelitë, gulë bëquë́ diaguë iurne' lo quë narnia'a lu të. Dios bë'në zihani milagrë lu guë́'dchiliu. Bë'në më cusë ru'bë por Jesús, më Nazaret, parë guëná të nu parë guëdë'ë të cuendë de quë Jesús na el quë nabëshe'ldë Dios. Hia lë'ë të nanë́ të ndë'ë. 23Perë gulë guná, tsana guc intriegu Jesús guia'a të, bia'a të lë'ë më prësi. Bë'në të intriegu lë'ë më lu ra nguiu mal parë gudini rall lë'ë më. Bëquë'ë rall lë'ë më lu cruz perë dizdë antsë, ni na voluntá shtë Dios purquë hia zni ze'dë më gati më lu guë́'dchiliu. 24Perë tsana guti Jesús, bëldishtë́ Dios lë'ë më ladi ra tëgulë. Adë bë'në galguti gan nasëa'në lë'ë më purquë napë më pudërë parë guashtë́ më ladi ra tëgulë. 25Guahietë bëquë'ë rëy David shcuendë Jesús zdë'ë: Siemprë rnahia lu Dadë. Cabezënuhia lë'ë më, nu lë'ë më cabezë ladë ldi shtëna. Con lë'ë më adë chu guësëní'bidi'i na. 26Por ni nanú nilli ldua'a nu biadi'dza ra diza'quë nabësëquitë ldu'u ra mënë. Rialdí ldua'a si talë gatia, guëzi'i ldua'a. Adë bë gáquëdi'i shcuerpa, 27purquë lë́'ël adë guësëá'nëdi'il shcuerpa ladi ra tëgulë. Nu adë guësá'nëdi'il gau guiu'u shcuerpa purquë nahia shínil narac shtú'ul. 28Bëlua'a na nezë za'quë catë nezë napa vidë sin fin. Nalë́ rquitë ldua'a iurë guëquëreldënúa lë́'ël. 29’Rnia'a lu të Dadë, cusë clarë nahin. Shtadë guëlú hia'a David, gúti' nu bëgá'chi'. Pues catë naga'a ba'a shtë́hi' grë hia'a nanë́ hia'a catë naga'a ba'a. 30Perë guc David muzë shtë Dios nu biadí'dzi' shti'dzë më. Bëquë'ë David lo quë naguc con Jesús. Dios guni'i lu David; bë'në më prometer nu bë'në më jurar de quë tubi shini David gac Rëy. Guërulë́ shini David, Cristo nu guënibë́'ai' cumë ziquë gunibë'a David. 31David cumë ziquë gunáhi' lo quë nagac cumplir dizdë antsë, biadí'dzi' shcuendë lla tsashtë́ Jesús ladi ra tëgulë. Nu guni'i David adë guësëa'nëgá Dios lë'ë Jesús ladi ra tëgulë, nilë shcuerpë më adë guëá'nëdi'i la'ni ba'a parë adë gáudi'i guiu'u lë'ë më. 32Dios bëldishtë́ lë'ë Jesús ladi ra tëgulë, el mizmë Jesús nagudini të. Na na'a testigu de quë guti Jesús nu nabani më iurne'. 33Por voluntá shtë Dios guzubë më ladë ldi shtë më, nu bëdë'ë Dios Espíritu Santo parë Jesús ziquë bë'në më prometer antsë. Bëdë'ë Dios pudërë lë'ë Jesús parë guëshe'ldë më Espíritu Santo guë́'dchiliu parë cuezënúhi' grë ra narialdí ldu'u diza'quë shtënë Jesús. Nu grë ra cusë rë' narini të nu narná të, ze'din de lë'ë Jesús. 34Zni nahin purquë lë́dëdi'i David be'pi gube'e sino mizmë David guni'i zdë'ë: Lë'ë Dadë guni'i lu Shlama: “Guzubë ndë'ë ladë ldi shtëna 35hashtë iurë guna gan lu grë enemigu shtë́nël nu guëzu'bë diaguë rall shtí'dzël”. 36’Guëdubi naciuni Israel napë quë gac bë'a rall nahin verdá. Jesús nabë'në të crucificar, na më Cristo el quë nabëshe'ldë Dios parë guënibë́'ai' lë'ë hia'a. 37Iurë bini ra mënë ra cusë naguni'i Pedro, nalë́ bëdzëbë rall nu guna'bë di'dzë rall lu Pedro nu lu ra poshtë nacabezë nga'li. Guni'i rall: ―Gulë guni'i Dadë, ¿pë guëdë'në na'a? 38Iurní Pedro repi lu rall: ―Gulë bësa'në duldë shtënë të. Gulë bëabrí ldu'u të con Dios nu gulë guni'i con guëdubinú ldu'u të Jesús na Cristo. Gulë tsa të, chubë nisë të. Iurní gunë më perdunë duldë shtë të nu guëne'e më Espíritu Santo të cuezënúhi' lë'ë të. 39Quëhunë Dios prometer grë cusë rë' parë lë'ë të nu parë ra shini të nu parë ra naquëreldë zitu stubi naciuni. Dios guëshe'ldë Espíritu Santo parë grë mënë nacagna'bë më. Na më Dios narnibë'a lë'ë hia'a. 40Con ra di'dzë rë' nu zihani más, Pedro guagla'guë biadi'dzënúhi' mënë. Guní'i': ―Lueguë lueguë gulë gunë salvar lë'ë të ladi mënë mal naná guëdchi ldu'i. 41Grë ra naguasë́ shti'dzë Pedro, bëriubë nisë rall. Ra nagualdí ldu'u diza'quë, na rai' ziquë tsunë mili mënë. Bëdëá rall con ra narialdí ldu'i shti'dzë Dios. 42Grë ra naguanaldë ra tëchi ra poshtë, guc rall firmë. Bëzu'bë diaguë rall grë ra cusë nabëlua'a ra poshtë. Nu gubani rall cumë ziquë tubi famili. Guc ldu'u sa' rall. Rna'bë rall lu Dios. Bëdëá rall parë bëllullë guetështildi ziquë bëlua'a Jesús lë'ë rall antsë. Dzë ni bëagná ldu'u rall la Santa Cena naguc tsana guzë́ nabani Jesús lu guë́'dchiliu. 43Grë mënë nalë́ bëdzëguëë' ldu'u rall por tantë milagrë nu cusë ru'bë nabë'në ra poshtë. 44Grë ra mënë narialdí ldu'i diza'quë tubsë llgabë nua'a rall. Gudi'dzë rall nanapë rall. 45Bëtuu' rall nanapë rall ziquë shguiu'u rall. Iurní gudi'dzë rall centavë cua'a sa' rall nabënápëdi'i. 46Dzë con dzë ria rall iádu'u ru'bë nu ria rai' lidchi mënë. Ria rai' parë rëagná ldu'u rai' la Santa Cena. Grë rai' tubsë rau rai'. Rquitë ldu'u rai' nu guc ldu'u sa' rai'. 47Rna'bë rai' lu Dios nu ru'ldë rua' rai'. Guni'i rai': ―Llëru'bë na pudërë shtë Dios. Los de más mënë guë'dchi bë'në rall rëspëti shmënë Jesús. Dzë con dzë guna'bë Dios mënë parë gac salvar mënë të guëdëá rall con shmënë më.

will be added

X\