Hechos 19

1Nanú Apolos ciudá Corinto tsana gudëdë Pablo lugar la'ni dani parë bëdchíni' ciudá Efeso. Ndë bëdia'guëlú Pablo zihani narialdí ldu'i diza'quë. 2Repi Pablo lu rall: ―Iurë gualdí ldu'u të shti'dzë Jesús ¿gu bë'në të recibir Espíritu Santo la'ni ldu'u të? Iurní repi rall: ―Ni siquierë bini na'a gu nanú Espíritu Santo u nídi'i Espíritu Santo. 3Iurní guna'bë di'dzë Pablo lu rall stubi vueltë: ―¿Lla bëriubë nisë të? Repi rall: ―Ziquë bëchu'bë nisë Juan Bautista ra mënë. 4Iurní guni'i Pablo lu rall: ―Juan Bautista bëchu'bë nísi' ra mënë iurë bë'në nadzë'ë rall mudë nanabani rall. Nu guni'i Juan lu rall tsaldí ldu'u rall Jesús naná Cristo naguëdchini despuësë de Juan. 5Iurë bini ra nguiu rë' naguni'i Pablo lu rall, bëriubë nisë rall por lë Jesús. 6Bëdchi'bë Pablo guiá'ai' guëc rall; lueguë bëdchini Espíritu Santo la'ni ldu'u rall nu cadë lë'ë rall guni'i rall stubi dizë́. Guni'i rall di'dzë narunë rall recibir por pudërë shtë Dios. 7Ra nabë'në recibir Espíritu Santo na rall cumë ziquë chi'bë chupë nguiu. 8Durantë lu tsunë mbehu Pablo gua iádu'u shtë ra më israelitë. Guëdubinú ldú'i' guni'inúhi' ra mënë, nu gualdí ldu'u rall lo quë nacagni'i Pablo. Adë rdzë́bëdi'i Pablo. Cagní'i' por lë'ë Jesús tsutë́ mieti catë rnibë'a Dios ziquë rëy. Ra mënë bëa'në rall cunformë lo quë naguni'i Pablo. 9Perë bëldá më israelitë adë gualdídi'i ldu'u rall shti'dzë Jesús tantë naguëdchi ldu'u rall. Delantë lu ra mënë guni'i rall lë'ë nezë naquëadi'dzë Pablo, na mal. Iurní Pablo biequi lu rall; biá'ai' grë ra narialdí ldu'i diza'quë la'ni tubi hiu'u shcuelë lidchi tubi nguiu lë Tiranno. Ndë bëlua'a Pablo lë'ë ra mënë glli glli. 10Zni guagla'guë bëa'në Pablo chupë izë nga'li, de manërë grë mënë naquëreldë regiuni shtë Asia bini rall diza'quë shtë Jesús. Ra israelitë nu ra nanádi'i më israelitë, bini rall shti'dzë Pablo. 11Dios bëdë'ë pudërë guia'a Pablo parë bë́'ni' zihani milagrë ru'bë 12hashtë ra panitë nu ra lari nabëga'ldë Pablo, guanú mënë lu narac llu'u. Bëac ra narac llu'u nu bëru'u ra mëdzabë nananú la'ni ldu'u ra mënë. 13Perë bëldá ra israelitë canzë́ rall; rgu rall mëdzabë la'ni ldu'u ra mënë. Guc ldu'u rall niaca'a dchi'ni rall lë Dadë Jesús parë nagú rall mëdzabë. Guni'i rall lu espíritu mëdzabë: ―Gulë bëru'u. Rnibë́'ahia lë'ë të por pudërë shtë Jesús, el mizmë lë́hi' nacagni'i Pablo. 14Zni bë'në gadchi shini tubi nguiu israelitë nalë Esceva. Na Esceva tubi jëfë shtë ra bëshuzi. 15Guzac tsana bë'në shini Esceva nagú rall espíritu mëdzabë, bëquebi mëdzabë lu rall: ―Nanë́a Jesús. Nanë́a Pablo perë lë'ë të ¿chu na të? 16Iurní nguiu nanapë espíritu mëdzabë la'ni ldu'i, guná'zill lë'ë ra shini Esceva. Bëdë'ë mëdzabë galnë́. Con guëdubi fuërsë shtëll bë́'nëll gan lu guëzá gadchi nguiu. Guc rall ridë. Bëru'u guëllu'në rall lugar ni sin shabë rall. 17Grë ra naquëreldë ciudá Efeso, bini rall pë guc. Nalë́ bëdzëbë rall nu guni'i rall: ―Llëru'bë na pudërë shtë Dadë Jesús. 18Iurní zihani ra narialdí ldu'i diza'quë, bëquebi rall ra cusë mal nabë'në rall antsë. 19Nu zihani ra mënë nabësë'dë bëlliú, be'dënú rall shlibrë rall parë bëza'i rall librë delantë lu ra mënë. Gulú rall prëci shtë librë. Lasaquin cincuenta mili bëllë bëdchichi. 20Zni guagla'guë bërë'tsë diza'quë con llëru'bë pudërë. Zihani mënë guatë́ rall shnezë Jesús. 21Despuësë de ni, Pablo bë́'ni' llgabë parë tsaguë́'ni' visitar ra lugar shtë Macedonia nu Acaya parë tsaglá'gui' viajë shtë́hi' hashtë Jerusalén. Guní'i' despuësë de tsáhi' Jerusalén, guziá'ai' ciudá Roma. 22Iurní bëshé'ldi' chupë sáhi' parë Macedonia. Lë rall Timoteo nu Erasto purquë Pablo bëa'në stubi tiempë regiuni shtë Asia. 23Tiempë dzë ni rëasë ra më Efeso cuntrë Pablo por shcuendë diza'quë. 24Tubi nguiu lë Demetrio runtsá'ull dzanë con bëdchichi. Napë rahin figurë shtë iádu'u catë cabezë dios nalë Diana narunë ra mënë adorar. Ra mënë naruntsa'u dzanë, runë rall gan zihani dumí. 25Bëtëá Demetrio grë ra sa'll nu ra nanapë lo mizmë dchi'ni rë'. Guní'ill lu ra nguiu ni: ―Lë'ë të Dadë, cumë ziquë nanë́ të nadápa'a tubi vidë za'quë; adë pë rúnëdi'i faltë parë lë'ë hia'a purquë segurë na dumí nardchi'bë shchi'ni hia'a. 26Perë cumë nanë́ të Pablo cagní'ill lu ra mënë, ra dios naruntsa'u ra nguiu nádi'in Dios. Zni rialdí ldu'u zihani mënë, lëdë niétiquëdi'i ndë'ë më Efeso sino quë casi guëdubi regiuni shtë Asia. 27Demasiadë nadzë'bë na ndë'ë purquë shchi'ni hia'a, zëdchini dzë hiadë nídi'i dchi'ni guëdë́'na'a. Nu lo mizmë iádu'u catë cabezë dios Diana, zëdchini tiempë hiadë tsádi'i mënë iádu'u. Zni gac desprëci pudërë shtë Diana, el quë narunë ra mënë adorar guëdubi guë́'dchiliu. Nanë́ hia'a grë guë́'dchiliu quëhunë rall adorar lë'ë Diana. 28Iurë bini rall naguni'i Demetrio, nalë́ bëldë́ rall. Gurushtiá rall; guni'i rall: ―Guëbani Diana dios shtë́na'a. Llëru'bë na Diana. 29Nalë́ bëdzatsu ra mënë guëdubi ciudá. Guna'zi rall chupë nguiu naquëhunë compañi lë'ë Pablo. Túbill lë Gayo; stúbill lë Aristarco. Na rall më Macedonia. Bëshaguiú ra mënë lë'ë Gayo nu Aristarco hashtë lugar catë rdëá mënë. 30Guc ldu'u Pablo niutë́ Pablo lugar ni parë niani'inúhi' ra mënë, perë ra narialdí ldu'i diza'quë, adë bësá'nëdi'i rall nia Pablo ndë. 31Nu ra bëldá gubiernë shtë Asia nartsa'guë Pablo, bëshe'ldë rall rsunë lu Pablo; bë'në rall ruëguë lu Pablo de quë tsutë́di'i' ndë. 32Lu juntë shtë ra mënë gurushtiá rall tubi cusë. Stubi tantë rall gurushtiá stubi cusë purquë nalë́ bëdzatsu rall, perë más zihani rall nabëdëá, adë guc bë́'adi'i rall rsunë pëzielú bëdëá rall. 33Perë nanú bëldá ra israelitë nacagsini lë'ë Alejandro parë guëni'i Alejandro lu ra mënë favurë shtë ra më israelitë. Alejandro quëhúnëll sëñi con guiá'ai' parë guëac dchi ra mënë. 34Perë iurë bëdë'ë ra mënë cuendë Alejandro náhi' më israelitë, gurushtiá rall ziquë chupë iurë. Guni'i rall: ―Guëbani Diana, dios shtë hia'a. Llëru'bë na Diana. 35Iurë bësëac dchi prësëntë lë'ë ra mënë, guní'ill: ―Lë'ë të Dadë, grë më guë́'dchiliu nanë́ rall de quë nadápa'a iádu'u catë cabezë dios Diana. Llëru'bë náhi'. Nanë́ të nadápa'a dzanë Júpiter nabietë lu gube'e. 36Ndë'ë adë chu rúnëdi'i negar. Gulë cuezë; adë pë rúnëdi'i të. Adë pë zia'a guë́'nëdi'i të. Gulë bë'në llgabë lla gunë të. 37Ra nguiu naze'dënú të, adë quëhunë rall ofender nu adë cagni'i rall cuntrë dios shtë hia'a. 38Talë Demetrio nu ra narunënull dchi'ni, napë rall dishi'bi con stubi mënë, parë ni nanú gubiernë nu nanú ra juësi parë gunë rall rëglë. Ndë cadë lë'ë rall quili rall derechë shtë rall. 39Perë si talë rac shtu'u të stubi cusë, gac rëglin lu juntë perë gaquin legal 40purquë nanú peligrë parë lë'ë hia'a gunë gubiernë rumanë acusar lë'ë hia'a ziquë enemigu shtë gubiernë. Adë nídi'i mudë pë guëni'i hia'a lu rall pëzielú bëasë ra mënë. 41Iurë gualú guni'i prësëntë zdë'ë, bëtë'tsë ra mënë.

will be added

X\