Hechos 18

1Despuësë de ni, bëru'u Pablo Atenas parë ziá'ai' ciudá Corinto. 2Ndë bëdia'guëlúhi' tubi më israelitë; lëll Aquila. Ze'dë nguiu rë' tubi regiuni nalë Ponto. Antsë Aquila nu tsé'lëll Priscila gubi' rall Italia purquë rëy Claudio gunibë'a guëru'u grë́të' më israelitë ciudá Roma. Pablo guagná lë'ë Aquila lídchi'. 3Cumë nápi' mizmë dchi'ni nanapë Aquila bëá'ni' lidchi Aquila parë bë'në rai' dchi'ni. Bëti'bë rai' lari na'ldë naguëllui'i parë hiu'u lari. 4Ra dzë narzi'i ldu'u mënë, Pablo ria iádu'u catë riagní'i' diza'quë lu ra mënë. Zihani rall gualdí ldu'u rall naguni'i Pablo, më israelitë nu ra nanádi'i më israelitë. 5Tsana bëru'u Silas nu Timoteo regiuni Macedonia, bëdchini rall Corinto. Iurní Pablo bësëa'nëgall dchi'ni shtënë lari na'ldë parë guaglá'gui' niétiquë dchi'ni shtë diza'quë. Guni'inúhi' më israelitë quë Jesús na Cristo el quë nacabezë rall të guëdchíni' guë́'dchiliu. 6Perë ra israelitë bë'në rall cuntrë Pablo nu guni'i rall di'dzë fier guëc Pablo. Repi rall: ―Ze'dë guësiguël lë'ë na'a con bishi nanuá'al. Iurní Pablo bëdchíbi' shábi' lu ra mënë; nu guní'i': ―Hia beldë guënia'a diza'quë shtë Jesús lu të. Adë në́di'i të gua'a tëhin. Adë nahia responsablë talë guëniti almë shtë të. Iurne' guziahia lu ra më nanádi'i më israelitë. 7Bëru'u Pablo iádu'u. Ziá'ai' lidchi tubi nguiu naquëreldë cu' iádu'u, lëll Justo nu runë Justo adorar Dios. 8Jëfë shtë iádu'u lëll Crispo. Gualdí ldu'u Crispo Jesucristo con grë shfamili Crispo. Nu zihani mënë Corinto bini rall diza'quë nu gualdí ldu'u rall nu bëriubë nisë rall. 9Tubi gue'lë Pablo guná lu Jesús. Bëlua'alú më lull nu guni'i më: ―Adë rdzë́bëdi'il. Guagla'guë guni'i diza'quë lu ra mënë 10purquë na quëhuna compañi lë́'ël parë adë chu guëná'zidi'i lë́'ël parë quínidi'i rall lë́'ël. Napa zihani mënë natsaldí ldu'i diza'quë ciudá rë'. 11Pablo bëa'në tubi izë guëruldë ciudá Corinto parë cagluá'ai' diza'quë shtë Jesús. 12La'ni ra dzë nacagnibë'a Galión; nall gubernadurë shtë regiuni Acaya; ra israelitë bë'në rall cuntrë Pablo nu bia'a rall Pablo lu tribunal. 13Ndë guni'i rall lu gubernadurë: ―Nguiu rë' cagluá'all ra mënë nu rialdí ldu'u mënë shtí'dzëll. Rní'ill lla gunë ra mënë adorar Dios stubi ldai' naná cuntrë lëy shtë ra më rumanë. 14Hia guzublú Pablo parë guadi'dzë Pablo, iurní Galión guni'i lu ra israelitë: ―Si talë ndë'ë rac tratë tubi delitë ru'bë ziquë tubi galguti, pues guëquë́ diaga shti'dzë të 15perë lëdë znídi'i. Rac tratë niétiquë lëy shtë të con di'dzë nu ra lë nanua'a të. Gulë bë'në rëglë asuntë ni lo mizmë lë'ë të. Adë nahia juësi shtë ra cusë naquëhunë të. 16Iurní bëgú Galión ra mënë lu tribunal shtë́nëll. 17Grë ra griego guna'zi rall lë'ë Sóstenes parë bëdë'ë galnë́ rall delantë lu gubernadurë. Sóstenes nall jëfë shtë iádu'u, perë lë'ë gubernadurë hiadë bë́'nëdi'i casë nacanihunë ra mënë. 18Bëa'në Pablo zihani dzë ciudá Corinto. Despuësë bë́'ni' despedir ra më narialdí ldu'i diza'quë nu bé'pi' barcu con Priscila nu Aquila parë zia'a rai' regiuni Siria. Antsë tsepi rai' barcu puertë nalë Cencrea, bëga'a mënë guëc Pablo. Zni bë́'ni' cumplir tubi promësë lu Dios. 19Tsana bëdchini rai' ciudá Efeso, Pablo bësëá'ni' lë'ë Priscila nu Aquila. Guáhi' iádu'u shtë ra israelitë. Ndë biadi'dzënúhi' ra mënë nardëá. 20Ra mënë bë'në ruëguë lu Pablo parë guëá'ni' más tiempë con lë'ë rall perë Pablo adë në́di'i'. 21Mejurë bë́'ni' despedir ra mënë; répi': ―Rqui'ni tsahia Jerusalén parë sua pendientë lu laní naze'dë. Con voluntá shtë Dios guëabría stubi vueltë con lë'ë të. Be'pi Pablo barcu. Gubi'll Efeso. 22Despuësë bëdchíni' puertë Cesarea nu guall Jerusalén parë guaguë́'ni' saludar grë ra narialdí ldu'i diza'quë ciudá Jerusalén. Lueguë bëagri' parë Antioquía. 23Zihani tiempë guquëréldi' ciudá Antioquía. Despuësë bërú'ui' stubi vueltë parë guaguë́'ni' visitar ra mënë narialdí ldu'i Dios regiuni shtë Galacia nu Frigia. Guni'inú Pablo lë'ë rall tsagla'guë rall firmë shnezë Dios. 24Bëdchini tubi nguiu ciudá Efeso; lëll Apolos. Nall më israelitë. Gúlëll ciudá Alejandría. Nalë́ nasini guëc Apolos parë ruadí'dzëll diza'quë shtë Dios. Bien bëluá'all nu guasëll Sagradas Escrituras. 25Nanëll bidë Jesús guë́'dchiliu parë gunë më salvar ra mënë natsaldí ldu'i lë'ë më. Con guëdubinú ldú'ull bëluá'all ra mënë chu na Jesús. Bien nanëll Juan Bautista bëchu'bë nísi' ra mënë perë gá'adi'i guc bë́'adi'ill ra nacanaldë Jesús rriubë nisë rall ziquë shmënë Jesús. 26Apolos adë bëdzë́bëdi'i guní'ill lu ra mënë la'ni iádu'u, perë iurë bini Priscila nu Aquila naguni'i Apolos, guna'bë rall lë'ë Apolos stubi ladë. Biadi'dzënú rall lë'ë Apolos ra cusë nadë riasë́di'ill de quë Jesús bëshé'ldi' Espíritu Santo parë cuezënúhi' lë'ë mënë narialdí ldu'i Dios. 27Tsana bë'në Apolos llgabë të́dëll regiuni shtë Acaya, ra më Efeso narialdí ldu'i Dios, bë'në rall compañi lë'ë Apolos parë tsáhi' ndë. Bëquë'ë rall tubi cartë lu ra mënë Acaya të parë gunë rall recibir Apolos. Iurë bëdchini Apolos Acaya, nalë́ bë́'nëll compañi ra shmënë Jesús parë cagsë'dë rall shti'dzë Dios. Más antsë Dios bë'në compañi lë'ë rall parë tsaldí ldu'u rall diza'quë. 28Bi'ldi Apolos la'ni Sagradas Escrituras lu ra mënë israelitë. Bëluá'all de quë Jesús na Cristo nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu hashtë guc rall cunformë lo quë naguni'i Apolos.

will be added

X\