Hechos 16

1Bëdchini Pablo nu Silas guë'dchi Derbe nu Listra. Ndë bëdia'guëlú rai' tubi nguiu narialdí ldu'i diza'quë; lëll Timoteo. Shni'a Timoteo na më israelitë; lë'ë quë lë'ë rialdí ldu'i diza'quë. Perë shtadë Timoteo na më griego. 2Grë ra mënë narialdí ldu'i diza'quë naquëreldë Listra nu Iconio, rni'i rall na Timoteo tubi nguiu demasiadë humildë nu za'quë. 3Guchi Pablo lu Timoteo parë tsanáldëll lë'ë rai'. Nu bë'në Pablo circuncidar lë'ë Timoteo ziquë na custumbrë shtë ra më israelitë. Zni bë́'ni' parë adë bëldë́di'i më israelitë con lë'ë Pablo. Grë ra israelitë naquëreldë lugar ni, nanë́ rall shtadë Timoteo nall më griego. 4Grë ra guë'dchi nardëdë rai', ruadi'dzënú rai' ra mënë narialdí ldu'i diza'quë. Quëadi'dzë rai' rsunë nabëdë'ë mëgulë naná cabësë shchi'ni Dios Jerusalén të parë guëzu'bë diaguë rall. 5Ra mënë narialdí ldu'i Dios, guc rall más firmë lu ra diza'quë shtë Jesús. Dzë con dzë guaru'bë grupë shtë shmënë Dios cadë guë'dchi. 6Adë bësá'nëdi'i Espíritu Santo nalua'a rai' diza'quë lu ra mënë naquëreldë regiuni shtë Asia. Por ni gudëdë rai' ra regiuni shtë Frigia nu Galacia parë bëdchini rai' la raya shtë Misia. 7Ndë bë'në rai' llgabë niutë́ rai' regiuni shtë Bitinia perë Espíritu Santo adë bësá'nëdi'i' niutë́ rai' ndë. 8Mejurë gudëdë nezë rai' hashtë Misia parë guietë rai' puertë shtë Troas. 9Ndë bëlua'alú tubi nguiu lu Pablo gue'lë. Gunáhi' tubi nguiu më Macedonia. Zuldí mënë ni nu rúnëll ruëguë lu Pablo. Rní'ill: “Cha regiuni shtë na'a Macedonia parë gúnël compañi lë'ë na'a”. 10Iurë gudëdë guná Pablo lë'ë nguiu, na Lucas nacaquëa'a librë rë', bëdë'në na'a preparar viajë shtënë na'a parë guziá na'a Macedonia purquë Dios cagna'bë lë'ë na'a guëdia'a na'a diza'quë parë ra mënë shtë Macedonia. 11Puertë Troas bëdzepi na'a la'ni barcu parë zia na'a tubldí la'ni nisë hashtë Samotracia. Samotracia na tubi dani la'ni nisëdu'u. Hashtë stubi dzë bëdchini na'a puertë Neápolis. 12De Neápolis bëru'u na'a parë Filipos. Filipos na tubi guë'dchi más llëru'bë lu grë ra guë'dchi shtë Macedonia. Quëreldë ra më rumanë ndë, nu grë ra më shtë guë'dchi bë'në rall rëspëti lëy shtë ra rumanë. Guquëreldë na'a Filipos bëldá dzë. 13Tubi dzë nabëzi'i ldu'u mënë, bëru'u na'a rua' guë'dchi parë bia na'a rua' tubi guëë'gu. Ra mënë bëne'e rsunë ndë nanú tubi lugar catë ruadi'dzënú rall Dios. Lugar ni guzubë na'a parë guëni'i na'a diza'quë lu ra na'a nabëdëá nga'li. 14Ladi ra na'a ni nanú tubi na'a lë Lidia. Zé'dëll guë'dchi shtë Tiatira. Nu rtuu'll lari za'quë color moradë. Na'a ni gualdí ldu'i Dios perë adë guënë́di'ill chu na Jesús. Bëdë'ë më llgabë parë guasëll nu gualdí ldú'ull diza'quë nacagni'i Pablo. 15Lidia bëriubë nísëll con shfamílill. Iurní guní'ill lu na'a: ―Si talë nanë́ të nahia shmënë Jesús, gulë gude'e lidcha të guëa'në të bëldá dzë. Lidia bë́'nëll ruëguë lu na'a hashtë bëdëa'në na'a lídchill. 16Guzac na'a tubi vueltë iurë zia na'a lugar catë guëdia'a di'dzënú na'a Dios, bëdia'guëlú na'a tubi lliguëna'a. Nápëll tubi mëdzabë la'ni ldú'ull. Rúnëll divini por pudërë shtë mëdzabë. Guní'ill ra cusë nagac con ra mënë. Zni bë́'nëll gan zihani dumí parë ra shlámëll. 17Lliguëna'a ni bidë náldëll lë'ë na'a con Pablo. Fuertë guní'ill: ―Dios nacabezë gube'e, bëshe'ldë më ra nguiu rë'. Caglua'a rall nezë parë gac salvára'a. 18Zihani dzë bë'në lliguëna'a rë' zdë'ë. Glli, glli, fuertë guní'ill; bidë náldëll lë'ë na'a. Perë bëldë́ Pablo nu guní'i' lu mëdzabë nananú la'ni ldu'u lliguëna'a: ―Con pudërë nabëne'e Jesucristo guiahia, rnia'a lul por lë shtë më, bëru'u la'ni ldu'u na'a rë'. Lueguë lueguë iurní bëru'u espíritu dzabë. 19Iurë guná shlamë shtë lliguëna'a, hiadë nídi'i mudë gunë rall gan dumí con pudërë nagúpëll, guna'zi rall Pablo nu Silas. Guagsëa'në rall lë'ë rai' lu gubiernë nazubë cula'ni galërë. 20Bëagnú rall lë'ë rai' lu ra juësi nu guni'i rall: ―Nguiu rë' na rall mënë israelitë. Cagtsatsu rall mënë ciudá shtë hia'a. 21Caglua'a rall creenci adë nádi'i de acuerdë con lëy rumanë. Adë nídi'i mudë guianálda'a tëchi rall purquë na hia'a më rumanë. 22Iurní bëdzatsu mënë cuntrë Pablo nu Silas. Gunibë'a gubiernë parë bëru'u shabë Pablo nu Silas parë bëdë'ë hiaguë rall lë'ë rai'. 23Despuësë huë́të' bëdë'ë hiaguë rall lë'ë rai', bëldaguë rall lë'ë rai' lachigui'bë. Nu gunibë'a rall lu carcelërë parë gápëll lë'ë rai' con cuidadë. 24Iurë bë'në carcelërë recibir Pablo nu Silas, guagsëá'nëll lë'ë rai' hashtë tubi cuartë namás dchi'chi. Ndë bë́'nëll segurë; bëgá'sëll guëa' rai' la'ni tablë nalë cepo. 25Iurë guc guëruldë gue'lë, lë'ë Pablo nu Silas quëadi'dzënú rai' Dios nu quëu'ldë rua' rai' cantë lu Dios. Los de más prësi nananú ndë, caquë́ diaguë rall. 26De repëntë bëdchini tubi llu ru'bë nabësëni'bi hashtë cimientë shtë lachigui'bë. Grë ra puertë shtë lachigui'bë, bëlla'lin nu ra cadënë nali'bi guia'a ra prësi, gulaguë rahin lu guiu'u. 27Iurní gubani carcelërë; gunall rua' puertë lla'lë rahin. Gulull spadë shtë́nëll parë quínill lo mizmë lë́'ëll. Bë́'nëll llgabë grë ra prësi bëllu'në. 28Perë Pablo gunall pë nihunë carcelërë nu fuertë guni'i Pablo: ―Adë rguínidi'i lë́'ël. Grë na'a zuga'a na'a ndë'ë. 29Lueguë iurní guna'bë carcelërë tubi llni. Guatë́ guëllú'nëll catë zuga'a ra prësi. Nalë́ rchí'chill tantë rdzë́bëll. Bëzullíbill lu Pablo nu Silas. 30Iurní gulull lë'ë rai' lachigui'bë nu guna'bë dí'dzëll lu rai': ―Dadë, guni'i lua ¿lla guna parë gac salvara? 31Iurní repi rai': ―Guëdubinú ldú'ul tsaldí ldú'ul Jesucristo, lë́'ël con grë shfamílil parë gunë Dios salvar lë'ë të. 32Iurní biadi'dzënú Pablo nu Silas lë'ë carcelërë diza'quë, lë́'ëll con grë shfamílill naquëreldë lídchill. 33Mizmë gue'lë ni carcelërë gudíbill lu ridë catë bëdia'a hiaguë ladi rai'. Lueguë carcelërë con shfamílill bëriubë nisë rall. 34Iurní bia'a carcelërë lë'ë rai' lídchill parë bëdë́'ëll nagudáu rai'. Nalë́ rquitë ldu'u shfamili carcelërë purquë grë rall hia gualdí ldu'u rall diza'quë. 35Brëgue'lë rsili, ra gubiernë bëshe'ldë ra suldadë lu carcelërë parë guëdë'ë carcelërë libertá lë'ë Pablo nu Silas. 36Repi carcelërë lu Pablo: ―Bëdchini suldadë shtë gubiernë parë guënehia libertá lë'ë të. Iurne' guzia'a të con bien. 37Perë Pablo guni'i lu ra suldadë: ―Adë chu guëru'u. Ra gubiernë bë'në bëdia'a hiaguë na'a lu ra mënë. Adë bë́'nëdi'i rall juzgar lë'ë na'a según lëy rumanë, nu nadapë na'a lo mizmë derechë nanapë më rumanë. Bëtia'a rall lë'ë na'a lachigui'bë nu iurne' rac shtu'u rall cu të lë'ë na'a llga'chi. Pues guidë ldu rall lë'ë na'a lo mizmë lë'ë rall. 38Ra suldadë bëaguënú rall rsunë lu ra gubiernë grë naguchi Pablo lu rall. Bëdzëbë ra gubiernë iurë bini rall Pablo nu Silas napë rall derechë cumë më rumanë. 39Gua ra gubiernë rua' lachigui'bë. Guadi'dzënú rall lë'ë Pablo nu Silas; guni'i rall: ―Gulë bë'në dispensar lë'ë na'a por lo quë nabëdë'në na'a. Iurní bëgú rall lë'ë rai'. Guni'i rall: ―Gulë bë'në favurë; gulë bëru'u guë'dchi shtë na'a. 40Bëru'u Pablo nu Silas lachigui'bë parë zia'a rai' lidchi Lidia. Despuësë guni'inú rai' lu ra narialdí ldu'i diza'quë; guni'i rai': ―Gulë gac firmë con di'dzë shtë Jesús. Iurní bëru'u rai' ciudá ni.

will be added

X\