Hechos 14

1Pablo nu Bernabé guërupë rai' guatë́ rai' iádu'u shtë më israelitë guë'dchi Iconio. Bëlua'a rai' diza'quë shtë Jesús lu ra mënë. Zihani mënë gualdí ldu'u rall diza'quë, më israelitë nu ra më griego. 2Perë ra më israelitë nadë në́di'i tsaldí ldu'i, bëtsatsu rall mënë nanádi'i israelitë parë bë'në rall llgabë mal cuntrë ra narialdí ldu'i diza'quë. 3Pablo nu Bernabé bëa'në rai' llëduni tiempë lugar ni. Adë bëdzë́bëdi'i rall guni'i rall lu mënë de quë Dios rac shtu'u më grë mënë narë́ lu guë́'dchiliu. Dios quëhunë compañi lë'ë Pablo nu Bernabé parë bë'në rai' milagrë. Bë'në rai' cusë ru'bë. Zni guasë́ ra mënë diza'quë naguni'i Pablo, ze'din de Dios. 4Perë ra mënë guë'dchi ni, adë bë́'nëdi'i rall tubsë llgabë. Bëldá rall guni'i naza'quë na di'dzë shtë rai'. Sëbëldá rall guni'i adë nazá'quëdi'i di'dzë shtë rai'. 5Iurní ra më israelitë nu ra nadë nádi'i israelitë, gu' rall de acuerdë con ra gubiernë parë guëna'zi rall Pablo nu Bernabé nu niadë'ë guë'ë rall lë'ë rai'. 6Bini Pablo nu Bernabé pë nihunë rall. Bëru'u rai' guia'a contrari shtë rai'. Gubi' rai' ciudá ni parë zëagzë́ rai' guë'dchi nalë Listra nu Derbe naquë́ regiuni shtë Licaonia. 7Guagni'i rai' diza'quë guëdubi ciudá nu guë'dchi shtë regiuni ni. 8Guë'dchi Listra nanú tubi nguiu cujë; ráquëdi'i rzëll. Ndë zúbëll purquë dizdë nagúlëll nall cujë. 9Caquë́ diaguë nguiu ni nacagni'i Pablo. Iurní nalë́ rbi'a Pablo lu nguiu ni; guc bë'a Pablo de quë rialdí ldú'ull parë guëáquëll. 10Iurní fuertë guni'i Pablo lull: ―Guasuldí nga'li. Bëzú guëa'l lu guiu'u. Lueguë guasuldí cujë nu guzublú rzëll. 11Iurë guná ra mënë pë bë'në Pablo con nguiu ni, guzublú guni'i rall fuertë di'dzë naruadi'dzë ra më Licaonia. Guni'i rall: ―Dios ndë'ë bëdchini ládza'a con cuerpë shtë nguiu. 12Guni'i rall Bernabé na dios Júpiter nu Pablo na dios Mercurio purquë Pablo ruadí'dzi' lu ra mënë. 13Iádu'u shtë dios Júpiter zubin entradë shtë guë'dchi. Bëshuzi narunë dchi'ni la'ni iádu'u ni, bidënull bëldá ngunë con zihani guë'ë hashtë puertë shtë guë'dchi. Bëshuzi nu ra mënë rac shtu'u rall gunë rall adorar lë'ë ra poshtë nu quini rall ngunë ziquë tubi ofrendë parë lë'ë rai'. 14Perë Pablo nu Bernabé guná rai' pë rac shtu'u gunënú mënë lë'ë rai'; guzublú bëchí'ezë rai' shabë rai' ziquë tubi sëñi de quë adë rëuu'di'i ldu'u rai' lo quë nacanihunë ra mënë. Guni'i rai' fuertë. Guatë́ rai' ladi ra mënë 15nu guni'i rai': ―Lë'ë të Dadë, ¿pëzielú runë të zni'i? Lë'ë na'a na na'a nguiu ziquë lë'ë të. Zë'pë guëni'i na'a lu të parë guësa'në të ra custumbrë nadë guëlluí'idi'i. Lë'ë na'a rac shtu'u na'a tsanaldë të tëchi nezë za'quë shtë Dios nanabani. Bëntsa'u më gube'e nu guë́'dchiliu nu grë cusë nananú lu guë́'dchiliu bëntsa'u më. 16Tiempë guahietë Dios bësëa'në më lë'ë ra mënë gubani rall ziquë mudë narac shtu'u rall 17perë siemprë bë'në Dios bien parë lë'ë rall nu bëshe'ldë më ganza'quë parë lë'ë rall. Bëdë'ë më sufsientë nagáu rall hashtë bëquitë ldu'u rall. Iurne' Dios quëhunë më lo mizmë con lë'ë hia'a. 18Guni'i Pablo di'dzë rë' lu ra mënë perë apënë bë́'ni' gan parë adë gudínidi'i ra mënë ra ma ziquë ofrendë lu rai'. Siemprë rac shtu'u rall gunë rall adorar lë'ë rai'. 19Ze'dë bëldá më israelitë shtë Antioquía nu Iconio. Bëdchini rall Listra catë nanú Pablo. Bëquili rall mënë shtë Listra con bishi parë bëdë'ë guë'ë rall Pablo. Bëshaguiú rall lë́'i' parë gulú rall lë́'i' rua' guë'dchi purquë llua'a rall hia guti Pablo. 20Iurní bëdchini ra narialdí ldu'i diza'quë catë naga'a Pablo; bëdëá rdondë rall catë naga'a Pablo. Iurní bëlë́ ldú'i' nu guashtë́hi'. Guatë́hi' stubi vueltë guë'dchi. Perë brëgue'lë bëru'u rai' guë'dchi parë zia'a rai' stubi guë'dchi nalë Derbe. 21Ndë guni'i rai' diza'quë shtë Dios lu ra më Derbe. Nalë́ zihani mënë gualdí ldu'u rai' shti'dzë Dios. Despuësë bëabrí rai' guë'dchi Listra, Iconio, nu Antioquía. 22Ra lugar ni guni'inú rai' mënë narialdí ldu'i diza'quë parë guagla'guë rall nu gac rall firmë, nu adë guësá'nëdi'i rall shnezë Dios. Guni'i rai' de quë antsë tsutë́ mieti catë rnibë'a Dios, napë quë sac zi mieti purquë na rai' shmënë Jesús. 23Cadë guë'dchi catë nanú ra narialdí ldu'i diza'quë, Pablo nu Bernabé bëzú rai' bëldá nguiu naguëná dchi'ni shtë Dios. Despuësë biadi'dzënú rai' Dios nu bë'në rai' ayunë, bë'në rai' animar lë'ë mënë ni të gac rall firmë lu shnezë Dios, el quë narialdí ldu'u rai'. 24Gudëdë rai' regiuni shtë Pisidia parë bëdchini rai' regiuni shtë Panfilia. 25Guni'i rai' diza'quë lu ra mënë ciudá shtë Perge. Despuësë gua rai' guë'dchi Atalia. 26Ndë be'pi rai' barcu parë zia'a rai' Antioquía ciudá catë ra narialdí ldu'i shti'dzë Dios, bëdë'ë rai' dchi'ni shtë Dios parë lë'ë rai'; mizmë lugar ni antsë biadi'dzënú rall Dios parë gunë më compañi lë'ë rai'. Iurne' bëabrí rai' purquë hia bë'në rai' gan dchi'ni rë'. 27Iurë bëdchini rai' Antioquía, bëtëá rai' grë mënë narialdí ldu'i diza'quë. Biadi'dzë rai' lu rall mudë nabë'në Dios compañi lë'ë rai'. Guni'i rai' Dios bëdë'ë lugar parë gualdí ldu'u ra mënë nanádi'i më israelitë perë guatë́ rall shnezë Dios. 28Pablo nu Bernabé bëa'në rai' ciudá ni llëduni tiempë con ra narialdí ldu'i diza'quë.

will be added

X\