Hechos 13

1Ladi mënë narialdí ldu'i diza'quë guë'dchi Antioquía, nanú Saulo. Nanú Bernabé. Nanú Simón narni'i ra mënë Ia'së. Nanú Lucio më Cirene. Nanú Manaén naguaru'bë lidchi Herodes, gubernadurë shtë Galilea. 2Tubi dzë ni bëdëá rai'; cagna'bë rai' Dios nu quëhunë rai' ayunë; adë ráudi'i rai' dzë ni. Guni'i Espíritu Santo lu rai': ―Gulë bë'në nombrar Bernabé nu Saulo parë dchi'ni naguëdë'a gunë rall. 3Iurë gualú bë'në rall orar nu bë'në rall ayunë, bëdchi'bë rall guia'a rall guëc Saulo nu Bernabé parë gunë rai' recibir shchi'ni Dios. Iurní bënë rall despedir lë'ë rai'. Zia'a rai'. 4Bëshe'ldë Espíritu Santo lë'ë Saulo nu Bernabé parë tubi guë'dchi nalë Seleucia nanaquë́ rua' nisëdu'u. Ndë be'pi rai' la'ni barcu parë zia'a rai' Chipre, tubi dani nananú la'ni nisë. 5Bëdchini rai' Salamina; nahin puertë catë riutë́ barcu. Ndë guzublú Saulo nu Bernabé cagni'i rai' diza'quë lu ra mënë la'ni iádu'u shtë ra më israelitë. Nu zac Juan Marcos zia'anú rai'. 6Guëdubi guë'dchi shtë Chipre guazë́ rai'. Bëdchini rai' tubi guë'dchi lë Pafos. Ndë bëdia'guëlú rai' tubi narunë galbëlliú. Nall më israelitë nu lëll Barjesús. Nalë́ runtsá'ull bishi; guní'ill grë ra di'dzë narní'ill nahin verdá. 7Barjesús nall amigu shtë gubernadurë nalë Sergio Paulo. Gubernadurë nall tubi nguiu nasini guë́quëll. Bëshé'ldëll rsunë parë cagna'bë mënë Bernabé nu Saulo purquë gubernadurë rac shtú'ull guínill diza'quë shtë Dios. 8Napë Barjesús stubi lë, Elimas, quiere decir narunë dchi'ni shtë bëlliú. Adë në́di'i Elimas niuadi'dzënú Saulo gubernadurë purquë adë në́di'ill tsaldí ldu'u gubernadurë shti'dzë Dios. 9Iurní Saulo, nápi' stubi lë́hi' Pablo, con pudërë shtë Espíritu Santo nacabeznú la'ni ldú'i', gubi'a guë́'i' lu Elimas. 10Guni'i Pablo lull: ―Lë́'ël guëdzë́ bishi nu duldë la'ni ldú'ul. Shini mëdzabë nal. Enemigu nal shtë cusë za'quë. Rluá'al ra mënë bishi, nu adë rsá'nëdi'il tsutë́ rall nezë za'quë shtë Dios. 11Iurne' Dios gunë më cashtigu lë́'ël; guëá'nël ciegu por tubi tiempë; adë guënádi'il lu llni ngubidzë. Lueguë lueguë bëcahi slu Elimas nu bëá'nëll ciegu. Caguílill tubi naguëna'zi guiá'all parë sëll. 12Iurë guná gubernadurë naguc con Elimas, gualdí ldu'u gubernadurë diza'quë. Nalë́ bëdzëguëë' ldú'ull iurë bínill shti'dzë Dios naguni'i Pablo. 13Pablo con ra sáhi' be'pi rai' barcu puertë nalë Pafos parë zia'a rai' hashtë tubi guë'dchi nalë Perge nananú regiuni Panfilia; perë bësa'në Juan Marcos dchi'ni shtë Dios. Mejurë bëagrill Jerusalén. 14Iurní bëru'u Pablo con Bernabé guë'dchi Perge. Zia'a rai' ciudá Antioquía nanaquë́ regiuni shtë Pisidia. Dzë nabëzi'i ldu'u ra mënë, guatë́ Pablo con sáhi' iádu'u shtë më israelitë. Ndë guzubë rai' parë guëquë́ diaguë rai'. 15Bi'ldi ra jëfë shtë iádu'u la'ni librë nabëquë'ë Moisés nu bi'ldi rall librë shtë ra profetë. Iurní guni'i rall lu Pablo: ―Lë'ë të sa' hia'a, talë nua'a të tubi di'dzë ziquë cunseju parë grë hia'a, dzu hia'a ndë'ë. Gulë guni'i. 16Iurní guasuldí Pablo; bë́'ni' tubi sëñi con guiá'ai' parë guëac dchi ra mënë. Guní'i': ―Gulë bëquë́ diaguë lë'ë të më israelitë, nu grë të naze'dë guë'në adorar Dios. 17Dios shtë naciuni Israel, gulë́ më shtadë guëlú hia'a parë mizmë lë́'i'. Bë'në më shtáda'a tubi naciuni ru'bë tsana nianá quëreldë rai' Egipto. Nu despuësë Dios gulú lë'ë rai' Egipto con pudërë shtë më. 18Durantë cuarenta izë bia'a ldu'u Dios mudë fierë shtë rai' iurë zia'a rai' nezë catë nídi'i mënë. 19Nu gunitilú më gadchi naciuni nanaquë́ regiuni shtë Canaán. Bëdë́'ëi' lugar ni parë guquëreldë shtadë guëlú hia'a. 20Durantë tubi tiempë tapë gahiu'a guëruldë izë, guquëreldë naciuni Israel ndë. Ra juësi nabëshe'ldë Dios, gunibë'a rai' naciuni Israel hashtë tiempë shtë Samuel. 21Iurní guna'bë ra mënë lu Dios tubi rëy naguënibë'a lë'ë rall. Bëdë'ë Dios tubi rëy nalë Saúl. Gunibë'a Saúl lë'ë rall cuarenta izë. Saúl nall shini tubi nguiu nalë Cis naze'dë ladi shini Benjamín. 22Despuësë Dios gulú lë'ë Saúl lugar shtë́nëll parë subë David ziquë rëy naguënibë'a më israelitë. Guni'i Dios: “Gudilia David llga'në Isaí. David na tubi nguiu nabëuu' ldua'a nu gúnëll cumplir grë lo quë narac shtua'a.” 23Gulë Jesús ladi llëbní David nu lë'ë Jesús náhi' el quë nagunë salvar më israelitë. Ni bë'në Dios prometer más antsë. 24Pues antsë guzublú Jesús dchi'ni shtë́hi', Juan Bautista guni'i lu zihani mënë israelitë të gunë nadzë'ë rall mudë nanabani rall nu chubë nisë rall ziquë sëñi de quë bëabrí ldu'u rall con Dios. 25Tsana ze'dë guëdchini gati Juan, guní'i': “¿Chu runë të llgabë nahia? Adë rúnëdi'i të shgabë të nahia el quë nacabezë të. Ze'dë stubi më más lasac quë na. Na adë lasáquëdia'a parë lë'ë më. Ni tubi adë chu nádia'a parë guëshaca du gui'di shtënë shrachi më.” 26’Rnia'a lu të Dadë naze'dë zu famili shtë Abraham, nu rnia'a lu grë të narunë adorar Dios. Dios bëshe'ldë diza'quë rë' parë gac salvára'a. 27Ra naguquëreldë Jerusalén nu jëfë shtë rall, adë guc bë́'adi'i rall chu na Jesús. Nu adë guasë́di'i rall ra di'dzë shtë ra profetë nabëquë'ë shti'dzë Dios guahietë. Rsë'dë rall di'dzë rë' la'ni iádu'u shtë mënë israelitë cadë dzë narzi'i ldu'u ra mënë, perë tsana bë'në rall condenar Jesús, bë'në rall cumplir grë lo quë naná escritë de lë'ë më. 28Adë bëdzélëdi'i rall ni tubi duldë nabë'në Jesús perë guna'bë rall lu Pilato parë gati më. 29Iurë guc cumplir grë lo quë narni'i la'ni Sagradas Escrituras shcuendë Jesús, bësietë mënë lë'ë më lu cruz parë bëga'chi më la'ni ba'a. 30Perë bëldishtë́ Dios lë'ë më ladi ra tëgulë parë gubani më stubi vueltë. 31Nu zihani dzë bëlua'alú Jesús lu ra nabë'në compañi lë'ë më iurë ziagzë́ më de Galilea parë Jerusalén. Lë'ë ra mënë ni guná rall lu Jesús nu iurne' quëadi'dzë rall ziquë testigu de quë Jesús nabani. 32’Nu zac lë'ë na'a, cagni'i na'a diza'quë nabë'në më prometer lu shtáda'a. Guc cumplirin parë lë'ë hia'a purquë na hia'a shini rai'. 33Bëldishtë́ Dios lë'ë Jesús ladi ra tëgulë. Zni naescritë la'ni segundë Salmo: “Lë́'ël nal shinia. Nedzë́ bënehia vidë parë lë́'ël.” 34Guni'i Dios guëldishtë́hi' lë'ë Jesús ladi ra tëgulë parë adë gáudi'i guiu'u cuerpë shtë më. Zni naescritë la'ni Sagradas Escrituras naguni'i Dios: “Guënehia ra cusë za'quë parë lë'ë të, lo quë nabëna prometer lu David”. 35Por ni David la'ni stubi Salmo guni'i: “Adë guësëa'nëgal cuerpë shtë shínil narac shtú'ul la'ni ba'a parë adë gáudi'i guiu'u shcuérpi'”. 36David bë'në sirvë lu sáhi' tiempë nabáni'. Bë'në zá'quëll ra cusë ziquë guni'i Dios lull. Perë despuësë gútill nu bëgá'chill. Gu'dzë cuerpë shtë́nëll. 37Perë cuerpë shtë nguiu nabëldishtë́ Dios ladi ra tëgulë, adë gú'dzëdi'in. 38Bëchi, napë quë gac bë'a të lo quë narnia'a lu të; lë́'ësë Jesús napë pudërë parë gunë më perdunë duldë shtë të. 39Grë narialdí ldu'i Jesús na perdunë duldë shtë rall. Adë nídi'i mudë parë sunë́ almë shtë të por lëy nabëquë'ë Moisés purquë adë nápëdi'in pudërë parë nihunin perdunë duldë shtë mënë. 40Gulë gupë cuidadë të ldáguëdi'i cashtigu shtë Dios guëc të, ra cusë nabëquë'ë ra profetë iurë guni'i rai' shti'dzë Dios narni'i: 41Gulë guná, lë'ë të naquëhunë burnë. Gulë bëtsëbë ldu'u të nu gulë gapë galguti sin fin. Quëhuna tubi cusë ru'bë entrë lë'ë të, cusë adë tsaldídi'i ldu'u të ze'dë ra cusë de na. Nu adë tsaldídi'i ldu'u të si talë chu stubi guëni'i lu të. 42Iurë bëru'u Pablo con sáhi', ra mënë nanádi'i më israelitë, guna'bë rall tubi favurë lu Pablo, guëabrí rai' stubi vueltë dzë naguëzi'i ldu'u mënë naguëdza'guë llmalë parë tsagla'guë guadi'dzë Pablo diza'quë lu rall. 43Iurë gualú bëtë'tsë ra mënë zihani, sëbëldá më israelitë canaldë lë'ë Pablo nu Bernabé. Nu zihani ra nanádi'i më israelitë perë guatë́ rall creenci shtë ra më israelitë, canaldë rall Pablo nu Bernabé. Pablo nu Bernabé guni'inú rai' lu mënë ni të tsagla'guë tsaldí ldu'u rai' diza'quë shtë Dios. 44Bëdza'guë llmalë bëdchini dzë descansë; casi grë mënë shtë guë'dchi bëdëá rall parë guëquë́ diaguë rall di'dzë shtë Dios. 45Guná ra më israelitë tantë zihani mënë bëdëá, bëldë́ rall; napë rall mbidi. Guni'i guidzë rall lë'ë Pablo nu Bernabé. Bë'në rall insultar Pablo. 46Iurní Pablo nu Bernabé adë bëdzë́bëdi'i rai'. Guni'i rai': ―Bëshe'ldë Dios lë'ë na'a primërë lu të, na të më israelitë parë guëquë́ diaguë të diza'quë shtë Dios; perë në́di'i të guëzu'bë diaguë të shti'dzë Dios. Adë në́di'i të gunë të recibir vidë sin fin. Iurne' guiagni'i na'a lu mënë de stubi naciuni 47purquë zni bëshe'ldë Dios lë'ë na'a. Bëquë'ë Isaías shti'dzë më narni'i: Na Dios, rzua lë́'ël ziquë tubi llni parë grë ra mënë nanádi'i më israelitë. Lë́'ël tsanul ra diza'quë hashtë lúltimë guë'dchi shtë guë́'dchiliu parë gunë Dios salvar lë'ë ra mënë natsaldí ldu'i shti'dzë më. 48Iurë bini ra mënë nanádi'i më israelitë, nalë́ bëquitë ldu'u rall. Guni'i rall nalë́ nasa'a diza'quë shtë Dios. Nu bëdë'ë rall graci lu më. Grë ra nagudili Dios parë gac salvar, lueguë gualdí ldu'u rall shti'dzë më. 49Zni bërë'tsë diza'quë guëdubi regiuni shtë Pisidia. 50Perë ra israelitë naquëreldë Antioquía biadi'dzë rall con bëldá na'a nu nguiu de rëspëti ladi guë'dchi. Na'a rë' napë rall devociuni parë Dios. Grë rall bëtsatsu rall më guë'dchi cuntrë Pablo nu Bernabé. Gulú rall lë'ë rai' fuërë rua' guë'dchi. 51Pablo nu Bernabé bëdchibi rall gushëguiu'u shtë shrachi rall ziquë tubi sëñi de quë ra mënë Antioquía adë bëzu'bë diáguëdi'i rall diza'quë shtë Jesús. Iurní zia'a rai' ciudá nalë Iconio. 52Ra nagualdí ldu'i shti'dzë Jesús ciudá Antioquía, nalë́ bëquitë ldu'u rall. Cabezënú Espíritu Santo la'ni ldu'u rall.

will be added

X\