Hechos 12

1Tiempë ni rëy Herodes nalë́ guzunáldëll bëldá ra shmënë Jesús. 2Gunibë́'all guti Jacobo, bëchi Juan. Gudini rall lë́'i' con spadë. 3Herodes guná nalë́ rëuu' ldu'u ra më israelitë nu guc ldu'u Herodes guëná'zill Pedro. Dzë ni bë'në tucarë laní naráu ra më israelitë guetështildi sin levadurë. 4Guna'zi rall Pedro prësi; Herodes gunibë'a tsa Pedro lachigui'bë nu gunibë́'all tapë grupë suldadë gapë rall lë'ë Pedro. Cadë tapëgá suldadë tubi grupë. Bë'në Herodes llgabë niagull Pedro delantë lu ra mënë despuësë de laní Pascu. 5Nalë́ segurë nanú Pedro lachigui'bë purquë quëhapë ra suldadë lë́'ëll. Perë ra mënë narialdí ldu'i diza'quë, ziagla'guë quëhunë rai' orar dzë la gue'lë. Con guëdubinú ldu'u rall cagni'inú rall lë'ë më por shcuendë Pedro. 6Herodes bë'në llgabë guëgull Pedro lachigui'bë; tsagsá'nëll Pedro lu ra mënë grëgue'lë. Pedro naga'si lachigui'bë. Lí'bi' con chupë cadënë. Nu quëhapë chupë suldadë lë́'i'. Stubi shcua'a suldadë zu rua' lachigui'bë. 7Iurní bëdchini tubi ianglë shtë Dios la'ni lachigui'bë nu gu'të tubi llni. Ianglë bëní'bi' lë'ë Pedro parë guëbáni'. Bëcua'ñi ianglë lë'ë Pedro nu répi' lu Pedro: ―Nasesë guashtë́. Lueguë bëru'u ra cadënë nali'bi guia'a Pedro. 8Lë'ë ianglë repi lúhi': ―Bëshi'i dchi'chi lá'nil nu bëquë'ë shráchil. Iurní bë'në Pedro gan, repi ianglë lull: ―Gutë shábël nu gude'e naldë na. 9Pedro bëru'u; zianáldi' tëchi ianglë. Adë rac bë́'adi'i' gu nahin verdá lo quë naquëhunë ianglë con lë́'i'. Llúa'ai' cani'i shcá'ldëll. 10Gudëdë rai' lu ra primërë puertë gui'bë naná parë nezë shtë ciudá; iubi puertë bëlla'lë parë bëru'u rai'. Iurë guzë́ rai' tubi nezë, lë'ë ianglë bësá'ni' lë'ë Pedro. 11Iurní bëdë́'ëi' cuendë; guní'i' la'ni ldú'i': ―Iurne' sí, rdë́'ëhia cuendë, Dios bëshe'ldë ianglë shtë́ni' parë bëldá'ai' na guia'a Herodes. Bëldá'ai' na guia'a ra mënë israelitë, grë lo quë naguc ldu'u rall nihunënú rall na. 12Iurë quëhúni' llgabë, ziá'ai' lidchi María, shni'a Juan Marcos. Ndë zihani mënë rë ra. Quëhunë rall ruëguë lu Dios parë guëru'u Pedro lachigui'bë. 13Iurë bësëdchi Pedro rua' puertë, bëru'u tubi criadë; lëll Rode. Guagnall nia'a chu ndë nacagna'bë rua' nezë. 14Perë iurë guc bë́'all cha' Pedro, por tantë bëquitë ldú'ull, adë bëshá'lëdi'ill rua' nezë sino quë guagllú'nëll; guagní'ill lu ra mënë nazubë la'ni hiu'u. Répill lu rall: ―Pedro zuga'a rua' nezë. 15Iurní repi rall lu Rode: ―Rac túntël rní'il zni'i. Perë Rode guni'i: ―Guldía, Pedro ndë nazuga'a rua' nezë. Perë ra nazubë la'ni hiu'u rni'i rall: ―Lë́'ëdi'i Pedro sino ianglë shtënë Pedro gudëdë. 16Perë Pedro nianá cagsë́dchi' rua' nezë. Iurë bësha'lë rall rua' puertë nu guná rall lu Pedro, nalë́ bëdzëguëë' ldu'u rall. 17Pedro bë'në sëñi con guiá'ai' të guëac dchi rall. Iurní guni'i Pedro, bëlda'a Dadë Jesús lë́'ëll lachigui'bë. Répi': ―Gulë biadi'dzë ndë'ë lu Jacobo nu lu ra grë narialdí ldu'i diza'quë shtë Jesús. Iurní bëru'u Pedro parë ziá'ai' stubi lugar. 18Iurë brëgue'lë, nalë́ rdzëbë ra suldadë. Nezë rë' nezë rë' zia'a rall nia'a gua Pedro. 19Gunibë'a Herodes tsatili rall lë'ë Pedro perë cumë adë bëdzélëdi'i rall Pedro, rëy Herodes guna'bë dí'dzëll shcuendë Pedro. Iurní gunibë'a Herodes gati ra suldadë. Despuësë bëru'u Herodes Judea parë zia'a guëquëréldëll guë'dchi Cesarea. 20Nalë́ rldënú Herodes ra mënë naquëreldë ra guë'dchi Tiro nu Sidón, perë lë'ë ra mënë gurë́ rall de acuerdë parë guna'bë rall en paz lu rëy purquë lu guiu'u shtë rëy rru'u naráu ra mënë shtë Tiro nu Sidón. Tubi grupë mënë shtë guë'dchi rë', gulutë́ rall amistá con Blasto, tubi muzë ru'bë shtë rëy. Blasto guagni'inull lë'ë rëy parë gu' en paz. 21Herodes bëzú tubi tërmë lu rall parë pë dzë tsagdchini rall lidchi Herodes. Dzë ni gutë Herodes shábi' parë guzull de rëy nu guzúbëll lu tribunal shtë́nëll. Iurní guzublú guní'ill zihani di'dzë lu ra mënë. 22Lë'ë ra mënë guzublú gurushtiá; guni'i rall: ―Ndë'ë nacagni'i adë nall tubi nguiu sino quë nall tubi dios. 23Lueguë iurní tubi ianglë shtë Dios bëdchini. Bëru'ldë ianglë lë'ë Herodes lu tubi galguidzë dushë purquë adë bëdë́'ëdi'ill cuendë di'dzë shtë Dios. Más bëuu' ldú'ull naguni'i ra mënë lull. Gudáu ra mbiziuguë lë'ë Herodes; gútill. 24Diza'quë shtë Dios guagla'guë bërë'tsë nezë rë' nezë rë'. Zihani mënë gualdí ldu'u rall diza'quë. 25Bernabé nu Saulo guagsa'në dumí nabëshe'ldë ra mënë Antioquía parë ra prubi ciudá Jerusalén. Iurní bëagrí rai' con Juan Marcos hashtë Antioquía.

will be added

X\