Hechos 10

1Gu' tubi nguiu ciudá Cesarea; lëll Cornelio. Nall capitán narnibë'a tubi gahiu'a suldadë. Ra suldadë ni lë rall Italiano. 2Cornelio con grë shfamílill runë rall adorar Dios guëdubinú ldu'u rall. Adë nádi'i Cornelio më israelitë perë bëdë́'ëll zihani dumí. Bë́'nëll ayudë ra më israelitë. Siemprë ruadi'dzënull Dios. 3Tubi dzë quierë rquë tsunë guadze', bëlua'alú tubi ianglë lu Cornelio. Clarë gunall tubi ianglë shtë Dios naguatë́ catë zuga'a Cornelio. Repi ianglë lull: ―Cornelio. 4Gubi'a Cornelio lu ianglë nu nalë́ bëdzë́bëll. Guna'bë dí'dzëll lu ianglë: ―¿Pë rac shtú'ul guna? Iurní repi ianglë lull: ―Dios bëquë́ diaguë ra di'dzë shtë́nël iurë ruadi'dzënul më nu rëagná ldu'u më lë́'ël purquë bë́'nël ayudë ra prubi. 5Bëshe'ldë bëldá nguiu guë'dchi Jope parë tsaglli'i rall Simón, nu lëll Pedro; chupë lëll. 6Quëreldë Pedro lidchi tubi curtidurë nalë zac Simón. Nápëll lídchill rua' nisëdu'u. Pedro guëni'i lul pë gúnël. 7Iurë gubi' ianglë, guna'bë Cornelio chupë shmúzëll con tubi suldadë nananë́ Cornelio. Suldadë ni gualdí ldu'i shti'dzë Jesús. Guëzá rall na rall muzë shtë Cornelio. 8Biadi'dzë Cornelio lu rall lla biadi'dzënull ianglë. Iurní bëshe'ldë Cornelio lë'ë rall parë ziaglli'i rall Pedro. 9Stubi dzë quierë guëruldë dzë, ziagdchini rall ciudá Jope. Lo mizmë iurë Pedro be'pi guëc hiu'u të guadi'dzënúhi' Dios. 10Nalë́ rldi'anë Pedro; rac shtú'ui' gáuhi'. Perë mientras quëhunë ra shfamili Pedro preparar cumidë, Pedro gunall bëdchini tubi cusë shtë Dios lull. 11Guná Pedro bëlla'lë lu gube'e nu gunall lu ziquë tubi lari naquichi ru'bë. Ze'din ca zu Pedro. Li'bi guëzá shquini. 12La'ni lari nanú grë clasë ra ma nanapë tapë guëáhi' nu ra ma narlla' ldu'i lu guiu'u nu ra ma nariasë. 13Iurní bini Pedro tubi bë naguni'i: ―Pedro, guasuldí nu gudini ma gaul. 14Perë Pedro guchi: ―Dadë, nunquë adë ráudia'a ra ma naná providë según ra custumbrë shtë na'a. 15Lë'ë bë guni'i lu Pedro stubi vueltë: ―Lo quë nabëzunë́ Dios, limpi nahin; adë rní'idi'il nahin mal parë lë́'ël. 16Zni guc tsunë vësë; iurní be'pi lari lu gube'e. 17Quëhunë Pedro llgabë pë runë cuntienë nagunall iurë lë'ë ra nguiu nabëshe'ldë Cornelio ze'dë guëna'bë di'dzë rall ca na lidchi curtidurë nalë Simón. 18Bëdchini rall rua' lidchi Simón; fuertë cana'bë rall: ―¿Gu quëreldë tubi nguiu ndë'ë nalë Simón Pedro? 19Pedro nianá zúbëll guia'a guëc hiu'u. Quëhúnëll llgabë nia'a pë runë cuntienë lo quë nabëshe'ldë Dios lull. Iurní repi Espíritu Santo lull: ―Pedro guná, tsunë nguiu cagna'bë rall lë́'ël. 20Bietë; bë'në compañi lë'ë rall. Adë pë llgabë rúnëdi'il purquë na bëshe'lda lë'ë rall. 21Iurë bietë Pedro, guagnall ra nguiu nabëshe'ldë Cornelio. Répill lu ra nguiu: ―Na lëa Pedro nacaguili të. ¿Pë rsunë nua'a të? 22Repi rall lu Pedro: ―Zë'pë na'a purquë bëshe'ldë Cornelio lë'ë na'a parë sël con lë'ë na'a lídchill. Cornelio nall tubi nguiu honradë nu rialdí ldú'ull Dios. Nalë́ rac shtu'u më israelitë lë́'ëll. Tubi ianglë shtë Dios guni'i lu Cornelio parë bëshé'ldëll lë'ë na'a nu guni'i ianglë lull lë́'ël guëní'il lu Cornelio pë gúnëll. 23Iurní Pedro guni'i lu rall: ―Gulë tsutë́ ndë'ë; gulë bëa'në ne gue'lë. Hia brëgue'lë bëru'unú Pedro lë'ë rall parë zia'a rall lidchi Cornelio. Nu guanaldë bëldá narialdí ldu'i diza'quë naquëreldë guë'dchi Jope. 24Stubi dzë bëdchini rall ciudá Cesarea. Ndë cabezë Cornelio lë'ë rall con grë shfamílill. También guna'bë Cornelio bëldá amigu shtëll. 25Iurë bëdchini Pedro lidchi Cornelio, Cornelio bëru'u; bë́'nëll saludar lë'ë Pedro nu bëzullíbill lu Pedro parë bë́'nëll adorar Pedro. 26Perë Pedro guna'zi guia'a Cornelio; répi': ―Guzuldí purquë adë guzá'quëdi'i rzullíbil lua purquë nahia nguiu ziquë lë́'ël. 27Mientras ziazú rall quëadi'dzë rall, guatë́ Pedro lidchi Cornelio. Guná Pedro zihani mënë rë. 28Guni'i Pedro lu ra mënë: ―Lë'ë të bien nanë́ të lla na creenci shtë ra më israelitë. Providë guëdza'guë ra më israelitë con mënë de stubi naciuni. Adë nápëdi'i rall permisi parë tsutë́ rall lidchi mënë zitu, perë bëlua'a Dios na adë tsaglá'guëdia'a creenci ni. Grë ra nguiu nabëzunë́ Dios, limpi na rall. Adë naprovidë parë tsutë́a lidchi rall. Bëlua'a Dios na de quë adë guëní'idia'a sulë mënë israelitë na rall allegadë lu Dios, de quë mënë zitu na rall condenadë. 29Por ni zíquësë guna'bë të na, lueguë zelda; adë bë́'nëdia'a negar. Gulë guni'i lua nia'a pë rac shtu'u të. 30Iurní guzublú biadi'dzë Cornelio lu Pedro: ―Guc tapë dzë ne'; lo mizmë iurë ziquë iurní, rquë tsunë guadze' quërelda; quëhuna ayunë nu quëhuna orar lu Dios. De repëntë gunahia tubi ianglë shtë Dios. Nalë́ rcabni'i lari naquichi. 31Guni'i ianglë lëa: “Cornelio, Dios bëquë́ diaguë ra di'dzë shtë́nël iurë rná'bël lu më. Nu rëagná ldu'u më lë́'ël purquë bëdë́'ël dumí cua'a ra prubi. 32Bëshe'ldë bëldá shmë́nël ciudá Jope parë tsaglli'i rall Simón Pedro. Nápëll lídchill rua' nisëdu'u. Pedro guëni'i lul ra cusë nagúnël.” Zni guni'i ianglë lua. 33Por ni lueguë bëshe'lda ra shmëna; bidë guëlli'i rall lë́'ël. Iurne' dzu na'a grë na'a ndë'ë delantë lu Dios parë guëquë́ diaguë na'a grë lo quë naguni'i Dios lul parë guëní'il lu na'a. 34Guzublú guni'i Pedro lu grë mënë narë́ lidchi Cornelio. Guni'i Pedro: ―Iurne' gualú rac bë́'ahia adë rúnëdi'i Dios menos ni tubi mënë lu guë́'dchiliu 35sino quë rca'a më grë ra nanapë rëspëti nu rzu'bë diaguë rall shti'dzë më. 36Guni'i Dios más antsë lu grë na'a ziquë shini Jacob ra diza'quë shtë më. Bëshe'ldë më lë'ë Jesucristo parë bidë guëni'inúhi' lë'ë hia'a diza'quë shtë Dios parë cuedchí ldu'u hia'a. Jesucristo na rëy; napë më derechë parë rnibë'a më grë naciuni. 37Lë'ë të bien nanë́ të pë guc ladzë ra më israelitë. Primërë guzublú Juan Bautista, bëluá'ai' diza'quë lu ra mënë, iurní bëchu'bë nísi'. Despuësë guzublú Jesús shchí'ni' nezë Galilea. 38Lë'ë të nanë́ të lla bëdë'ë Dios pudërë parë Jesús më Nazaret. Bëshe'ldë Dios Espíritu Santo parë cuezënúhi' lë'ë më. Bënëac më grë ra nananú mëdzabë la'ni ldu'i. Bë'në më bien por pudërë shtë Dios cumë cabezënúhi' lë'ë Jesús. 39Lë'ë na'a na na'a testigu shtë grë ra cusë rë' nabë'në Jesús. Bë'në më milagrë nezë Judea nu ladi ciudá Jerusalén. Despuësë bëquë'ë ra mënë lë'ë Jesús lu cruz; guti më. 40Gudëdë tsunë dzë guti Jesús, iurní bëldishtë́ Dios lë'ë Jesús ladi ra tëgulë. Nu Dios bëshe'ldë Jesús parë bëlua'alú më lu na'a stubi vueltë. 41Adë bëlua'alú më lu grë ra mënë, niétiquë lu na'a bëlua'alú më. Dios gudili lë'ë na'a dizdë antsë parë na na'a testigu. Verdá nahin; guashtë́ më ladi ra tëgulë. Despuësë lë'ë na'a gudaunú na'a lë'ë më; bëdii'nú na'a lë'ë më. 42Nu bëshe'ldë më lë'ë na'a parë guiagni'i na'a diza'quë shtë më lu ra mënë. Iurne' cagni'i na'a verdá. Dios bëdë'ë pudërë lë'ë Jesús ziquë tubi juësi parë gunë më juzguë grë ra mënë nanabani nu grë naguti. 43También ra profetë nagurë́ guahietë, cagni'i rai' shcuendë Jesús de quë grë ra natsaldí ldu'i lë'ë më, runë më perdunë duldë shtë rall. Por lë'ë më gac perdunë rall. 44Nianá quëadi'dzënú Pedro lë'ë ra mënë lidchi Cornelio, lë'ë Espíritu Santo bëdchini parë cuezënúhi' grë ra narquë́ diaguë di'dzë shtë Pedro. 45Ra israelitë narialdí ldu'i diza'quë, ra naze'dë naldë lë'ë Pedro, nalë́ bëdzëguëë' ldu'u rall. Guná rall ra narquë́ diaguë shti'dzë Pedro, adë na rall më israelitë perë bë'në rall recibir Espíritu Santo nabëzëlaa'dchi Dios parë lë'ë rall. 46Bini rall quëadi'dzë ra më rë' stubi dizë́. Quëhunë rall adorar Dios; guni'i rall llëru'bë na pudërë shtë Dios. 47Iurní guni'i Pedro: ―Hia quë bëdchini Espíritu Santo parë cuezënúhi' lë'ë rall igual cumë ziquë bëdë́'na'a recibir lë́'i', hiadë nídi'i stubi cusë más. Guëriubë nisë rall iurne'. 48Gunibë'a Pedro lu rall: ―Gulë bëchubë nisë lë'ë të. Gulë guni'i lë Jesucristo purquë na të shmënë më. Despuësë bë'në rall ruëguë lu Pedro parë guëa'në Pedro sëbëldá dzë con lë'ë rall.

will be added

X\