Hechos 1

1La'ni primërë librë nabëquëa'a lul, Teófilo, bëquëa'a lo quë nabë'në Jesús nu lo quë nabëlua'a më dizdë nabëdchini më guë́'dchiliu hashtë iurë be'pi më gube'e. 2Antsë güe'pi më gube'e gulezë më poshtë shtë më. Espíritu Santo bë'në compañi lë'ë Jesús parë guni'i më lu ra poshtë guadë dchi'ni nabëa'nënú rai'. 3Tsana gudëdë guti Jesús, lo mizmë lë'ë më bëlua'alú më lu ra poshtë tal zíquësë nabani më. Nu durantë cuarenta dzë guagla'guë bëlua'alú më lu rai'. Zihani cusë bë'në më lu rai'. Biadi'dzënú më lë'ë rai' lla mudë tsutë́ mënë nezë lu gube'e catë rnibë'a Dios të gac salvar rall. 4Iurë nianá zuga'anú Jesús lë'ë ra poshtë, guni'i më lu rai' adë guërú'udi'i rai' ciudá Jerusalén. Repi më: ―Gulë cuezë ndë'ë hashtë guëdchini Espíritu Santo ziquë guni'i Shtada lu të, purquë guni'i Shtada nu na gunia'a lu të, guëshe'ldë më Espíritu Santo parë cuezënúhi' lë'ë të. 5Verdá Juan Bautista bëchu'bë nísi' ra mënë con nisë perë la'ni sëbëldá dzë lë'ë më guëzunë́ më ldu'u të con pudërë shtë Espíritu Santo. Guëdchini më parë cuezënúhi' lë'ë të. 6Iurë zunú Jesús ra poshtë, guna'bë di'dzë rai' lu më: ―Dadë, ¿pë hia bëga'a iurë parë guëcubi naciuni Israel ziquë nahin antsë? 7Perë Jesús repi lu rai': ―Adë rúnëdi'i tucarë gac bë'a të guc gaquin. Adë rúnëdi'i tucarë gac bë'a të pë dzë Shtada gunë ra cusë rë' purquë niétiquë lë'ë më napë më cuendë pë tiempë guëcubin. 8Perë iurë guëdchini Espíritu Santo parë cuezënúhi' lë'ë të, lë́'i' guëné'ei' pudërë parë gac të firmë; tsagni'inú të ra mënë grë ra cusë naguná të bëna. Guëni'i të lu ra më Jerusalén nu guzia'a të regiuni shtë Judea nu regiuni shtë Samaria hashtë lúltimë guë'dchi catë rialú guë́'dchiliu. 9Iurë gualú biadi'dzënú Jesús ra poshtë, mientras rbi'a rai' lu më, be'pi më gube'e. Gunitilú më la'ni shcahi. Dizdë iurní adë gunádi'i rai' lu Jesús. 10Nianá rbi'a ra poshtë nezë lu gube'e, be'pi Jesús. De repëntë guná rai' chupë ianglë zuga'a cula'ni rai'; nacu ianglë lari naquichi. 11Repi ianglë lu rai': ―Lë'ë të më Galilea, ¿pëzielú rbi'a të lu gube'e? purquë Jesús naguná të be'pi lu gube'e, lo mizmë lë'ë më guëabrí stubi vueltë tal zíquësë guná të be'pi më. Zni guëabrí më stubi. 12Iurní bietë rai' lu dani nalë Olivos. Bëabrí rai' parë Jerusalén. Rëa'në Jerusalén guëlla' parë dani Olivos tubi distanci de tubi kilómetro. 13Iurë bëdchini rai' Jerusalén, bëá rai' hiu'u catë quëreldë rai'. Be'pi rai' hashtë guia'a segundë pisë catë na tubi cuartë ru'bë. Grë ra nabëagrí lë rai': Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo llga'në Alfeo. Nu zuga'a Simón nanapë llëru'bë ánimo parë lëy shtë Moisés. También zuga'a Judas shini Jacobo. 14Grë ra më rë' bëdëá rai' tubsë parë ruadi'dzënú rai' Dios. Nu ra bëchi Jesús nu María, shni'a më, bëdëá rai' con sëbëldá ra na'a; bëdëá rai' nga'li. 15Dzë ni Pedro guasuldí guëláu ladi grë nazubëga'a ndë. Na rall ziquë tubi gahiu'a galdë mënë nagualdí ldu'i diza'quë shtë Jesús. Guni'i Pedro lu rai': 16―Rnia'a lu të iurne' cumë ziquë bëcha, napë quë guc cumplir nabëquë'ë David. Espíritu Santo bë'në compañi lë'ë David tsana bëquë́'ëi' la'ni Sagradas Escrituras ra cusë nabë'në Judas purquë Judas guanull ra mënë parë guna'zi rall Jesús. 17Guc Judas tubi sa' na'a iurë guzënú na'a lë'ë Jesús. Jesús gudili lë́'ëll nu gúquëll tubi shini gusë'dë më parë bë́'nëll dchi'ni con lë'ë na'a, 18perë bë́'nëll duldë. Con dumí nabëtuu' Judas lë'ë Jesús, guasi'i ra mënë tubi ldë guiu'u lachi. Lo mizmë lugar ni gulaguë Judas rguëc Judas. Nu gutsë lá'nill; bëru'u grë llëguëzí'all. 19Ra më Jerusalén bini rall pë guc con Judas nu gululë́ rall lachi ni Acéldama según dizë́ shtënë rall. Rni'i rall, Lachi Catë Bëllë'ë Rënë. 20Guni'i zac Pedro: ―Guc cumplir narni'i la'ni librë Salmos. Rni'i librë ni zndë'ë: Guëa'nëgá lídchill, nu adë guëdzélëdi'i chu guëquëreldë lídchill. Guëdzelë stubi naguëu' shlugárëll, tubi nagunë dichi'ni. 21’Ze'dë naldë ra nguiu naquëhunë compañi lë'ë na'a lu guëdubi tiempë naguzënú na'a Dadë Jesús. 22Ze'dë naldë rall dizdë nabëchu'bë nisë Juan lë'ë Jesús nu hashtë tsana lë'ë më be'pi gube'e. Rqui'ni guëdili hia'a stubi nguiu; guëu' nguiu ni shlugar Judas. Rqui'ni tubi naná testigu de quë guashtë́ Jesús ladi ra tëgulë. 23Iurní gudili rai' chupë nguiu naze'dë naldë lë'ë rai' dizdë naguzënú rai' Jesús. Túbill lë José nu lëll Barsabás. Nu napë stubi lëll Justo; tsunë lëll. Stúbill lë Matías. 24Iurní grë rai' biadi'dzënú rai' Dios: ―Dadë, lë́'ël nanël lla na la'ni ldu'u grë nguiu; por voluntá shtë́nël bëlua'a guadë de chupë nguiu rë' gáquëll poshtë; gúnëll shchí'nil con lë'ë na'a 25purquë Judas bëniti. Bësëa'nëgall shchí'nil. Por duldë nabë́'nëll, zëagzëll lugar shtënë cashtigu. Gabildi bë'në tucárëll. 26Iurní gudchitë rai' guë'ë dado nia'a chu guëru'unú poshtë. Bë'në tucarë Matías. Iurní lueguë bëu'll ladi ra poshtë parë bëzá rai' chi'bë chupë.

will be added

X\