3 San Juan 1

1Na Juan, nahia më gushë, quëquëa'a cartë rë' lu Gayo narac shtua'a de verdá. 2Lë́'ël amigu, rac shtua'a de quë adë gúnëdi'i faltë ni tubi cusë, nu rac shtua'a de quë gápël saludë completë parë shcuérpël. Nanë́a de quë zugá'al firmë lu shnezë më. 3Nalë́ bëquitë ldua'a iurë bëdchini bëldá shmënë Dios; guni'i rai' de quë tsagla'guë tsaldí ldú'ul shti'dzë më guëdubi tiempë. Guni'i rai' de quë quëhúnël cumplir shti'dzë më. 4Demasiadë rquitë ldua'a rinia de quë shinia, nabani rall de acuerdë con shti'dzë Dios. 5Bëchi narac shtua'a, quëhúnël bien lu Dios iurë rúnël sirvë lu ra narialdí ldu'i Jesús, ra mënë naze'dë zitu, mënë naguënë́di'il. 6Guni'i rall lu ra nardëá ndë'ë, lla rac shtú'ul lë'ë rall. Nu gúnël bien si talë tsagla'guë gúnël compañi lë'ë ra naguëna'bë pusadë lídchil. Bë'në compañi lë'ë rall con ra narqui'ni rall ziquë runë tucarë tubi muzë shtë Dios. 7Pues lë'ë rai' zia'a rai' viajë shtë rai' parë gunë rai' voluntá shtë Jesucristo. Perë lë'ë rai' adë bëcá'adi'i rai' tubi ayudë shtë ra mënë nadë guënë́di'i Dios. 8Lë'ë hia'a napë quë guëdë́'na'a recibir lë'ë rai' nu guëdë́'na'a compañi lë'ë rai' parë tsagla'guë guëni'i rai' shti'dzë Dios lu ra mënë. 9Bëquëa'a tubi cartë lu shmënë Dios ndë, perë Diótrefes rquë guiá'all shti'dzë na'a; más rquitë ldú'ull guënibë́'all ziquë mënë ru'bë. 10Por ni si talë tsahia tubi visitë ndë, guënia'a lu ra mënë pë canihunë Diótrefes. Cagní'ill bishi nu ra chismë cuntrë lë'ë na'a. Nu másru'u quëhúnëll; adë rúnëdi'ill recibir ra shmënë Jesús naze'dë guëni'i shti'dzë më. Nu ra mënë narac shtu'u gunë rall recibir ra shmënë Jesús, Diótrefes rní'ill cuntrë lë'ë rai', nu në́di'ill guëa'në ra mënë ni ladi ra shmënë Dios. 11Lë'ë të narac shtua'a, adë tsaglá'guëdi'i të tëchi ra mënë mal, sino gulë guagla'guë tëchi cusë za'quë. Grë́të' el quë naquëhunë bien, nall shini Dios perë grë ra narunë mal, adë runguë bë́'adi'ill lë'ë më. 12Grë ra mënë rni'i rall bien de Demetrio nu mizmë conductë shtë́hi', rlua'a náhi' më za'quë. Nu lë'ë Espíritu naná ruadi'dzë verdá, náhi' testigu Demetrio na më za'quë. Nu lë'ë na'a rni'i na'a lo mizmë, nu nanë́ të shti'dzë na'a na verdá. 13Napa zihani cusë parë guëquëa'a lul perë rac shtú'udia'a guëquëa'a rahin iurne' 14purquë na rbeza gueldë guënahia lë'ë të lueguë. Iurní guëdia'a di'dzënú na'a lë'ë të. 15Gulë cuedchí ldu'u të. Ra amigu shtë të naquëreldë ndë'ë, rshe'ldë rai' saludë parë lë'ë të. Cana'ba favurë, bëdë'ë saludë cadë tubi ra amigu shtë́na'a naquëreldë nga'li. Amén.

will be added

X\