2 Timoteo 4

1Quëhuna incarguë lë́'ël delantë lu Dios nu Cristo Jesús, Shláma'a el quë naguëabrí parë gúni' juzgar grë mënë, ra nanabani nu zac ra naná guti. Lë'ë më guënibë'a më ziquë rëy iurní. 2Quëhuna incarguë lë́'ël delantë lu më de quë guadí'dzël diza'quë guëdubi tiempë, iurë rzac zi mënë lë́'ël nu tiempë adë rzac zídi'i rall lë́'ël. Guadi'dzënú ra mënë nanadë rialdídi'i ldu'i shti'dzë Dios. Guni'i guëc rall por mal naquëhunë rall. Bëdë'ë cunseju ra narunë faltë riasë́ rall. Lë́'ël gáquël muestrë shtë pacënci. Tsagla'guë bëlua'a con enseñansë shtë më 3purquë guëdchini tiempë hia ra mënë adë guëzu'bë diáguëdi'i rall enseñansë za'quë perë más tsanáldëru'u rall tëchi llgabë mal shtë rall. Quili rall mësë zihani naguëlua'a ra enseñansë narac shtu'u guini rall. 4Ra mënë ni guëlua'a tëchi rall lu ra diza'quë nu tsanaldë rall tëchi ra cuendë bishi; más gunë rall cuendë ra enseñansë falsë. 5Perë lë́'ël, gáquël më pacënci guëdubi tiempë; gua'a ldú'ul iurë rzac zi mënë lë́'ël. Guná lla na conductë shtë́nël lu sa'l. Guadi'dzë diza'quë lu ra mënë ziquë muzë shtë Dios. Bë'në cumplir shchí'nil nabëne'e Dios parë gúnël. 6Vidë shtë na hia mërë tsalú ziquë ofrendë lu Dios; hia ziagdchini iurë parë gatia. 7Ziquë tubi narllu'në lu carrërë, bëllu'na bien. Ziquë suldadë za'quë bëna cumplir. Bëna gan; guanalda shnezë Dios hashtë ne'. 8Más delantë quëbeza premi ziquë tubi corunë naguëne'e Dios purquë tubldí na shcuenda lu më; bëna bien. Guëzëlaa'dchi më premi ni iurë guëabrí më stubi. Na më juësi za'quë. Lëdë niá'asëdi'i na guëne'e më premi dzë ni, perë nu zac grë ra naná rac shtu'u guëná lúhi'. 9Bësiubë parë gue'dë guënal na. 10Pues lë'ë Demas bësá'nëll na; más rac shtú'ull ra cusë shtë guë́'dchiliu rë'. Hia lë́'ëll ziá'all Tesalónica. Crescente zia'a regiuni shtë Galacia. Tito zia'a Dalmacia. 11Sulë Lucas quëreldënúa ndë'ë. Bia'a Marcos të parë gue'dënul lë́'ëll ndë'ë të gúnëll dchi'ni shtë Dios juntë con na. 12Bëshe'lda lë'ë Tíquico ciudá Efeso. 13Iurë guídël, bia'a lari capë nabësëana Troas lidchi Carpo. Nu zac bia'a ra librë nu ra Sagradas Escrituras. 14Alejandro lë'ë rrërë, nalë́ mal bë́'nëll cuntrë na; lë'ë Dadë quilli según lo quë nabë́'nëll. 15Gupë lë́'ël de nguiu ni purquë nalë́ bë́'nëll cuntrë diza'quë naruadí'dza'a. 16Iurë guahia primërë vësë parë guna defender na lu gubiernë, ni tubi adë chu bë'në compañi na; grë́të' rall bësa'në rall na. Rna'ba lu Dios de quë adë gúnëdi'i më juzguë lë'ë rall por lo quë nabë'në rall. 17Perë lë'ë Dadë bë́'ni' compañi na dzë ni nu bëne'e më fuersë parë biadi'dza lu mënë grë diza'quë të parë gac bë'a ra më nanádi'i më israelitë, guini rall diza'quë. Zni bëlá më na lu galguti ziquë lu ma dushë. 18Zac guëlá më na lu cusë mal nu gupë më na parë tsutë́a lugar catë rnibë'a më ziquë rëy. Rac shtua'a gunë mieti alabar lë'ë më guëdubi tiempë sin fin. Amén. 19Bë'në saludar Prisca nu Aquila con shfamili Onesíforo. 20Bëa'në Erasto guë'dchi Corinto. Bësëana lë'ë Trófimo guë'dchi Mileto; rac llú'ull. 21Guni'i ldú'ul parë guëdchínil antsë lë'ë tiempë naldë guëga'a. Eubulo, Pudente, Lino, nu Claudia, nu grë ra shmënë Dios, rshe'ldë rai' saludë parë lë́'ël. 22Rac shtua'a lë'ë Dadë Jesucristo cuezënúhi' lë́'ël nu cagna'ba lu Dios gapë të favurë shtë më. Amén.

will be added

X\