2 Timoteo 2

1Lë́'ël Timoteo, guagla'guë bë'në recibir fuersë nu bendición nadápa'a purquë unidë na hia'a con Cristo Jesús. 2Lo quë nabínil iurë bëluá'ahia diza'quë lu zihani mënë, bëlua'a ra enseñansë ni lu ra stubi mënë, lu nguiu nagunë cumplir diza'quë, ra naná rac guëlua'a enseñansë ni lu sa' rai'. 3Ziquë tubi suldadë za'quë shtë Jesucristo gua'a ldú'ul grë cusë dushë. 4Ni tubi suldadë naná listë parë tíldinull enemigu, riutëll asuntë shtë guë́'dchiliu purquë rni'i ldú'ull gúnëll cumplir ordë shtë narnibë'a lë́'ëll. 5Mizmë manërë ni el quë narllu'në carrërë, adë gúnëdi'ill recibir premi si talë adë rllú'nëdi'ill de acuerdë con ra rëglë. 6El quë narunë dchi'ni lachi, nápëll derechë cá'all primërë tubi partë shtë cusechë. 7Bë'në llgabë lo quë narnia'a. Lë'ë Dadë guëlua'a më lë́'ël parë tsasël grë́të' ndë'ë. 8Bëagná ldú'ul, Jesucristo guashtë́ më ladi ra tëgulë. Guc më llëbní rëy David. Di'dzë ni na diza'quë narní'ihia lu ra mënë. 9Por diza'quë rë' rzunaldë mënë na hashtë nali'bia con cadënë ziquë tubi narguini mënë, perë nídi'i mudë guëldi'bi mënë shti'dzë Dios. 10Por ni napa pacënci lu cusë mal parë bien shtë ra nagulë́ Dios të parë gac salvar rall nu guëquëreldë rall lu llni nu gluri shtë Cristo Jesús parë siemprë. 11Verdá na di'dzë rë': Si talë gútia'a con lë'ë më, guëbánia'a con lë'ë më. 12Si talë sac zi hia'a lu cusë mal por lë'ë më, súba'a catë rnibë'a më. Si talë guëquë́ guiá'a hia'a lë'ë më, lë'ë më guëquë́ guiá'ai' lë'ë hia'a. 13Si talë guëlua'a të́cha'a lúhi', lë'ë më gunë më cumplir shti'dzë më, purquë lë'ë më napë quë gunë më cumplir shtí'dzi'. Adë gúnëdi'i më cambi shtí'dzi'. 14Bëlua'a ra mënë të adë rëá'ldëdi'i ldu'u rall, nu gunibë'a lë'ë rall ziquë mizmë Dadë niani'inú lë'ë rall de quë guësa'në rall galërchupë di'dzë lul sa' rall purquë rialú pacënci entrë ra nabini di'dzë ni; nídi'i provëchë con ra di'dzë ni. 15Bëdë'ë guëdubi fuersë të parë gáquël tubi muzë narsëquitë ldu'u Dios; lu më quëhúnël dchi'ni. Por ni bëlua'a shti'dzë Dios tubldí lu ra mënë parë adë rtúdi'i lul delantë lu më. 16Bëzalú grë di'dzë nadë guëlluí'idi'i con grë di'dzë nanápëdi'i provëchë. Grë ra naruadi'dzë zni, mizmë lë'ë rall rlaguë rall másru'u la'ni cusë mal. 17Enseñansë shtë rall rrë'tsin ziquë tubi galguidzë dushë nadë chu rnádi'i. Zni guzac con Himeneo nu Fileto. 18Bësa'në rall diza'quë; rni'i rall de quë hia bëcua'ñi Dios ra tëgulë nu de quë adë guëabrídi'i guëbani ra tëgulë stubi. Hia lë'ë rall quëgsiguë́ guëc ra mënë hashtë hia bëazë guetë bëldá mënë shnezë Dios. 19Perë Dios bëzu'bë më ziquë tubi cimientë firmë nanapë tubi letrërë narni'i: “Runguë bë'a Dios grë́të' naná shini më”, nu rni'i: “Grë́të' el quë narianaldë tëchi Cristo, grë mënë ni runë tucarë guësa'në rall nezë mal”. 20La'ni hiu'u shtë mënë nanú trashtë nanactsa'u orë nu bëdchichi, también nanú trashtë nanactsa'u hiaguë u benë. Bëldá trashtë runë sirvë parë cusë especial; stubi tantë runë sirvë parë cualquier dchi'ni. 21Ziquë ni na ra nguiu; si talë tubi nguiu guësá'nëll ra cusë mal, iurní nall ziquë tubi trashtë especial parë nashtënë hiu'u; gáquëll muzë nagulë́ Dadë parë gúnëll dchi'ni shtë më. Gac nguiu ni preparadë parë grë dchi'ni za'quë shtë më. 22Bëllu'në de grë deseo mal nananú la'ni ra ldu'u sultërë nu guagla'guë nezë za'quë; tsaldí ldu'u Dios, gac shtu'u sa'l, nu adë riádi'i ldú'ul por cusë shtë guë́'dchiliu. Bë'në grë́të' ndë'ë juntë con los de más nanapë ldu'u limpi nu rna'bë rall lu Dios. 23Adë rúnëdi'il cuendë gardildi di'dzë mënë. Nanël fin shtë cusë ni na dishi'bi. 24Tubi muzë shtë Dadë napë quë guëbánill bien sin dishi'bi; gáqui' tubi më za'quë, tubi narac guëlua'a shti'dzë Dios; guëluá'ai' con pacënci. 25Gáqui' tubi narac guëni'inúhi' mënë con galnadu'u. Quëbézi' de quë Dios gunë më cambi vidë shtë ra mënë nanadë rzu'bë diáguëdi'i shti'dzë më, guëabrí ldu'u mënë lu Dios nu tsasë́ rall verdá shtë më. 26Manërë ni guëru'u rall lu trampë shtë mëdzabë parë gunë rall voluntá shtë Dios. Bëlá më lë'ë rall; napë rall libertá parë gunë rall sirvë lu më.

will be added

X\