2 Timoteo 1

1Na Pablo, nahia poshtë shtë Jesucristo. Bëshe'ldë Dios na purquë guni'i ldu'u më más antsë gunë më salvar mënë. Bë'në më prometer gunë më salvar el quë naná unidë con Cristo Jesús. 2Quëquëa'a cartë rë' lul, Timoteo; nal ziquë shinia; rac shtua'a lë́'ël; rac shtua'a guëdë'ë Dadë Dios nu Cristo Jesús Shláma'a, zihani favurë nu rac shtua'a cuedchí ldú'ul, nu rac shtua'a guëga'a ldu'u më lë́'ël. 3Siemprë rëagná ldua'a lë́'ël mientras rna'ba lu Dios. Quëgdë́'ëhia graci lu më, el quë naquëhuna sirvë lúhi' con llni nananú la'ni guëca, igual ziquë shtadë guëluhia bë'në rai' sirvë lu më. 4Rëagná ldua'a bí'nil iurë bësëana lë́'ël. Pues iurne' nalë́ rac shtua'a dzë la gue'lë guënahia lul parë quëquitë ldua'a. 5Nu rëagná ldua'a lla rialdí ldú'ul Dios de verdá. Primërë shmámël, Loida nu shní'al, Eunice, gualdí ldu'u rai' shti'dzë më; iurní nasegura lë́'ël nápël mizmë fe quë lë'ë rai'. 6Por ni cagnia'a lul de quë tsagla'guë gúnël usar pudërë nabëne'e Dios parë lë́'ël iurë bëdchi'bë guiahia guë́quël. 7Pues por lë'ë Espíritu nabëne'e Dios, adë rdzë́bëdi'i hia'a lu ra mënë, sino rac guëdë́'na'a cuendë guadë naná bien nu guadë naná mal. Nu rac shtu'u hia'a sa' hia'a, nu quëápa'a mizmë lë'ë hia'a de cusë mal. 8Adë rtúdi'i lul parë guëní'il nal shmënë Dadë Jesucristo nu nilë adë rtúdi'i lul de na por nanúa prësi purquë nahia shmënë më. Gáquël dispuestë parë sac zil por diza'quë. Gunë më compañi lë́'ël con pudërë shtë më. 9Bë'në më salvar lë'ë hia'a nu guna'bë më lë'ë hia'a parë shchi'ni santu shtë më. Bë'në mëhin, lë́dëdi'i purquë bëdë́'na'a cusë za'quë, sino sulë purquë ni na voluntá shtë më nu nahin por ra favurë nabë'në më parë mënë naná unidë con Cristo Jesús. Gulë́ Dios lë'ë hia'a dizdë antsë lë'ë guë́'dchiliu cueshtë́, 10perë bëlua'a më amor nanapë më parë lë'ë hia'a iurë bëshe'ldë më Cristo Jesús, Salvador shtë hia'a lu guë́'dchiliu. Lë́'i' bëdë́'ëi' fin grë ra pudërë shtë galguti. Nu por diza'quë nápa'a llni; iurne' riasë́ hia'a nezë catë guëbánia'a parë siemprë. 11Dios gulë́ lë'ë na parë guëní'ihia diza'quë nu bëshe'ldë më na cumë poshtë shtë më parë guëluá'ahia ra më nanádi'i mënë israelitë. 12Por ni rzac zia lu grë́të' ra cusë rë', perë adë rtúdi'i lua purquë rac bë́'ahia el quë narialdí ldua'a. Nu napa confiansë lë'ë më napë më pudërë parë adë tsalúdi'i niétiquë lo quë nabëna incarguë gapë më. Gapë mëhin hashtë lë'ë dzë guëdchini më stubi. 13Guagla'guë tëchi ra enseñansë za'quë rë', lo quë nabëluá'ahia nu guagla'guë tsaldí ldú'ul shti'dzë Dios nu gac shtu'u sa'l purquë unidë nal con Cristo Jesús. 14Gupë verdá shtë Dios ziquë tubi tesurë. Lë'ë Espíritu Santo bë'në më incarguë di'dzë ni guiá'al. Lë́'i' quëbezënúhi' lë'ë hia'a. 15Hia nanël ra naquëreldë Asia, bësa'në rall na, cumë Figelo nu Hermógenes. 16Lë'ë Dadë guëga'a ldú'i' famili shtë Onesíforo purquë lë́'ëll zihani vësë bë́'nëll compañi na, nu bësëquitë ldú'ull na; adë bëtúdi'i lull de quë nanúa prësi. 17Iurë bëdchínill hashtë Roma, adë bësá'nëdi'i gudílill na, nu bëdzélëll na. 18Rac shtua'a lë'ë Dadë Dios guëga'a ldú'i' Onesíforo guëlladchi con Jesús iurë guëabrí më stubi. Pues nanël lla bë́'nëll sirvë na iurë nanúa Efeso.

will be added

X\