2 Tesalonicenses 2

1Iurne' rquëa'a lu të shcuendë guc guëdchini Dadë Jesucristo de gube'e parë guëtëá më lë'ë hia'a lu guë́'dchiliu nu guëquërélda'a con lë'ë më. 2Quëhuna ruëguë lu të, bëchi la sa' hia'a, adë rac ldú'udi'i të nu adë rdzë́bëdi'i ldu'u të de quë hia bëdchini Dadë Jesús, masiá rni'i ra mënë nahin verdá u rni'i rall nahin tubi di'dzë naguni'i Espíritu Santo lu rall. Talë rni'i rall de quë bë'në rall recibir tubi cartë nabëshe'ldë na'a narni'i zni, adë tsaldídi'i ldu'u të shti'dzë rall. 3Adë guësá'nëdi'i të guësiguë́ ra mënë lë'ë të purquë antsë guëdchini më, tsunë cusë gac cumplir. Tiempë ni zihani mënë guësa'në rall ldai' shtë Dios nu gunë rall cuntrë lë'ë më. Tiempë ni guëdchini tubi nguiu nagadzë́ grë clasë duldë la'ni ldú'ull, adë ni fin shtë́nëll. 4Gúnëll cuntrë ra dios shtë mënë nu sull lu grë clasë cultë catë runë mënë adorar Dios de verdá. Guëshepi guiá'all mizmë lë́'ëll nu tsutëll catë runë tucarë cuezë Dios nu guëní'ill mizmë lë́'ëll na Dios. 5¿Gu rëagná ldu'u të gunia'a lu të grë ra cusë rë' dzë guquëreldënú na'a lë'ë të? 6Nanë́ të pë cusë rzu lu nguiu nagadzë́ grë clasë duldë la'ni ldú'ull, perë adë guëlua'alull lu ra mënë shtë guë́'dchiliu hashtë tiempë nagunë Dios disponer. 7Pues nanë́ hia'a de quë zihani mënë adë rac shtú'udi'i rall lëy za'quë nanadápa'a iurne'. 8Iurní nguiu nagadzë́ duldë la'ni ldú'ull guëlua'alull lu ra mënë lu guë́'dchiliu, perë Dadë Jesús con tubi di'dzë naguëni'i më, quini më lë́'ëll. Guënitilú më lë́'ëll iurë guëdchini më con pudërë shtë më. 9Lë'ë nguiu mal ni guëdchínill con pudërë shtë Satanás parë gúnëll zihani milagrë nu cusë nalá'adi'i guëná mënë. 10Con zihani bishi guësiguëll lë'ë mënë nanadë rialdídi'i ldu'i diza'quë. Guëniti rall purquë adë në́di'i rall tsaldí ldu'u rall diza'quë parë gac salvar rall. 11Por ni Dios quëgsa'në më lë'ë rall parë tsaldí ldu'u rall bishi. 12Al fin grë ra nanadë gualdídi'i ldu'u diza'quë, ra nanapë gustë quëhunë duldë, gac condenar rall. Adë nídi'i fin parë lë'ë rall. 13Perë rnia'a lu të bëchi la sa' hia'a, de quë siemprë rna'bë na'a lu Dios; rdë'ë na'a graci lu Dios por lë'ë të purquë Dadë Jesús rac shtú'ui' lë'ë të nu dizdë principi gulë́ Dios lë'ë të. Na të shini më por pudërë shtë Espíritu Santo purquë gualdí ldu'u të diza'quë. 14Nu napë të shti'dzë më naguni'i na'a lu të parë tsutë́ të lugar catë rlua'a pudërë nu llni shtë Dadë Jesucristo. Parë ni guna'bë Dios lë'ë të. 15Por ni gulë tsagla'guë firmë lu shnezë Dios nu gulë bëagná ldu'u të grë ra enseñansë naguni'i na'a lu të nu gulë bëagná ldu'u të ra enseñansë nabëquë'ë na'a la'ni cartë rë'. 16Dios Padre Shtáda'a con Dadë Jesucristo, nalë́ rac shtu'u më lë'ë hia'a nu bëne'e më llëru'bë favurë parë lë'ë hia'a. Quëhunë më compañi lë'ë hia'a parë tsaldí ldu'u hia'a más nu parë gac bë'a hia'a de quë bë'në më salvar lë'ë hia'a lu cashtigu shtë më. 17Rna'bë na'a lu më de quë gunë më compañi lë'ë të parë gapë të valurë nu fuersë parë gunë të shchi'ni më nu guëni'i të shti'dzë më lu ra mënë.

will be added

X\