2 San Pedro 3

1Lë'ë të narac shtua'a, ndë'ë na segundë vësë quëquëa'a lu të. Guërupë cartë gunia'a lu të cusë de quë hia nanë́ të. Rac shtua'a adë guëá'ldëdi'i ldu'u të ra enseñansë sino gapë tëhin la'ni ldu'u të. 2Gulë bësëagná ldu'u të ra di'dzë naguni'i ra muzë santu shtë Dios guahietë, nu gulë bësëagná ldu'u të mandamientë shtë Dadë Jesucristo, Salvador shtë hia'a. Gulë bësëagná ldu'u të di'dzë shtënë më naguni'i na'a lu të. Na na'a poshtë shtë më. 3Primërë puntë nanë́ hia'a de quë la'ni lúltimë dzë guëdchini mënë nagunë burnë ra cusë sagradë; guëbani rall según deseo mal nananú la'ni ldu'u rall. 4Guëna'bë di'dzë rall: “¿Pë fin napë promësë shtë Cristo de quë guëabrí më stubi? purquë dizdë guti ra shtadë guëlú hia'a, grë cusë riagla'guë igual cumë dizdë bëcue'shtë́ Dios guë́'dchiliu”. 5Adë rac shtú'udi'i rall gac bë'a rall de quë nanú gube'e nu guë́'dchiliu dizdë tiempë guahietë. Bëntsa'u mëhin por shti'dzë më, nu por mandadë shtë më gulú më guë́'dchiliu la'ni nisë nu nanú nisë alrededurë guiu'u. 6Lë'ë guë́'dchiliu dzë ni gualú. Grë guiu'u në́'azë la'ni nisë. 7Perë gube'e nu guë́'dchiliu nananú iurne', na destinadë parë cashtigu shtë gui'i por mizmë mandadë shtë Dios. Lë'ë gui'i guëza'i guë́'dchiliu dzë shtë juici. Guëza'in con grë ra mënë mal. Tsalú grë́të' rall. 8Bëchi narac shtua'a, adë rëá'ldëdi'i ldu'u të de quë parë Dadë Dios tubi dzë na ziquë tubi mili izë, nu tubi mili izë na ziquë tubi dzë. 9Dadë Dios quëac ldë́'ëdi'i parë gúni' cumplir shti'dzë më ziquë runë llgabë bëldá mënë, sino quë Dios napë më pacënci parë lë'ë hia'a. Adë rac shtú'udi'i më tsagnítia'a, ni tubi de lë'ë hia'a, sino rac shtu'u më grë ra nguiu guëabrí ldu'u rall con lë'ë më nu gunë nadzë'ë rall mudë nanabani rall. 10Dzë naguëabrí Dadë Jesús, guëdchíni' ziquë rdchini tubi nguba'në gue'lë, iurë adë nádi'il segúrël. Iurní lë'ë gube'e tsalú con tubi ruidë dushë. Grë́të' ra cusë narná hia'a lu gube'e tsalú rahin con gui'i, nu guë́'dchiliu tsequi lu gui'i con grë lo quë nananú luhin. 11Nanë́ të grë́të' ndë'ë napë quë gac cumplir; tsaluhin; por ni rqui'ni gac të më santu, mënë naquëhunë cumplir shti'dzë më. 12Mientras cuezë të dzë naguëdchini më stubi, gulë bë'në cumplir voluntá shtë Dios të guëdchini më lueguë. Dzë ni gube'e tsalú; tsaluhin con gui'i juntë con cusë nananú lu gube'e tsequi; gac cambin lu be'lë. 13Perë lë'ë hia'a dzuléza'a gube'e cubi nu tubi guë́'dchiliu cubi naná bë'në Dios prometer dizdë antsë. Lugar ni guëquërélda'a; ndë nanú purë cusë za'quë; grëhin gac justë. 14Por ni lë'ë të narac shtua'a, mientras quëbezë të grë ra cusë rë', gulë gapë mizmë lë'ë të parë guëdzelë më lë'ë të sin ni tubi faltë, sin ni tubi cusë mal. 15Gulë bëdë'ë cuendë de quë pacënci nanapë Shláma'a, runin parë gac salvar mënë. Zni también bëquë'ë Pablo, bë́cha'a, el quë narac shtu'u hia'a lë́'i'. Bëquë́'ëi' mizmë di'dzë ni lu të según llni nabëdë'ë Dios guë́qui'. 16La'ni grë ra cartë nabëquë'ë Pablo, nanú partë naganë parë riasë́ hia'a. Nanú mënë nadë rac bë́'adi'i nu adë nádi'i rall firmë lu shnezë ra Sagradas Escrituras. Caglú rall guëc shti'dzë Dios. Zni rlua'a rall grë ra Sagradas Escrituras. Tsalú rall por lo quë naquëhunë rall. 17Por ni lë'ë të narac shtua'a, hia quë nanë́ të grë ra cusë rë', gulë gupë mizmë lë'ë të. Adë tsaldídi'i ldu'u të bishi shtë mënë nadë rzu'bë diáguëdi'i shti'dzë Dios; adë rdë́'ëdi'i të sí tsanaldë të tëchi rall nu guëazë guetë të shnezë Dios. 18Mejurë gulë bësë'dë di'dzë shtë Dadë Jesucristo Salvador shtë hia'a, nu gulë bë'në recibir más favurë shtë më. Cha guëdë́'na'a alabar lë'ë më iurne' nu parë siemprë. Amén.

will be added

X\