2 San Pedro 1

1Na Simón Pedro, nahia tubi muzë nu poshtë shtë Jesucristo. Quëquëa'a cartë rë' lu të narialdí ldu'i shti'dzë Dios. Por tubi favurë shtë Dios naná justë nu por Jesucristo, Salvador shtë hia'a, bë'në të recibir mizmë fe nadapë na'a. Chulë quëreldë të por shti'dzë më igual ziquë lë'ë na'a. 2Gulë bë'në recibir zihani favurë shtë Dios nu gulë cuedchí ldu'u të mientras tsagla'guë runguë bë'a të lë'ë Dadë Dios nu Jesús Shláma'a. 3Bëne'e Dios grë́të' bendición parë gápa'a tubi vidë za'quë delantë lu më, tubi vidë naná de acuerdë con voluntá shtë më. Nadápa'a bendición ni purquë runguë bë'a hia'a el quë nagulë́ lë'ë hia'a según pudërë nu milagrë ru'bë shtë më. 4Por tubi favurë shtë më, bëne'e më diza'quë nalasac. Bë'në më prometer zihani cusë ru'bë. Por mizmë di'dzë ni nadápa'a vidë shtë Dios. Guc salvára'a. Hia adë quëreldënúdi'ia'a cusë mal ziquë deseo mal nananú la'ni ldu'u mieti por galërzebi ldu'u mënë. 5Napë të bendición nabë'në më prometer, rialdí ldu'u të shti'dzë më; iurní runë tucarë guëquëreldë të ziquë gubani Jesús, lu buen conductë gulë gac mënë nasini guë́qui'. 6Despuësë de ni, adë rdë́'ëdi'il sí parë deseo mal nananú la'ni ldú'ul. Hia despuësë de ni, gulë gac më pacënci; lu pacënci gulë gapë rëspëti parë Dios, 7Nu lu rëspëti parë Dios, gulë gapë cariñi parë ra shmënë Jesús nu gulë gapë llëru'bë amor parë grë mënë, hashtë ra narná tushë lul. Grë ndë'ë gulë bë'në cumplir con guëdubinú ldú'ul. 8Si talë tsagla'guë guëquëreldë të de acuerdë con cunseju rë', hiadë gáquëdi'i të nabëchi sino másru'u gunë të cumplir shchi'ni Dios. Másru'u gápël tubi vidë za'quë ziquë tubi hiaguë nardë'ë zihani nashi. Iurní guëná mënë másru'u runguë bë'a të Jesucristo Shláma'a. 9Perë el quë nadë rianáldëdi'i tëchi ra cusë rë', adë riasë́di'ill. Nall ziquë ciegu. Bëa'ldë ldú'ull de quë bëzunë́ më almë shtë́nëll de grë duldë nabë́'nëll antsë. 10Por ni rnia'a lu të, bëchi, gulë bë'në segurë de quë Dios gulë́ më lë́'ël, de quë guna'bë më lë́'ël parë gáquël shmënë më. El quë narunë cumplir ra cusë nagunia'a la'ni cartë rë', jamás adë gáquëll bajo ordë shtë duldë 11nu tsutëll con lëgrë catë rnibë'a Dios ziquë Rëy parë siemprë. Jesucristo Shláma'a gúni' recibir lë́'ël parë cuezënul lë́'i'. 12Por ni tsagla'guë rnia'a lu të grë cusë rë' aunquë hia nanë́ të, nu na të firmë lu verdá nanapë të. 13Lluá'ahia naza'quë guënehia cunsëju parë lë'ë të mientras nabania të parë adë guëá'ldëdi'i ldu'u të enseñansë rë'. 14Dadë shtë hia'a, Jesucristo, bëlua'a më na de quë mërë gatia. 15Por ni gapa cuidadë të parë rac guëagná ldu'u të enseñansë rë' cualquier iurë despuësë gatia. 16Adë guanáldëdi'i na'a tëchi ra cuendë narni'i mënë sulë por llgabë nadë rlluí'idi'i shtë rall. Bëlua'a na'a verdá lu të lla bëdchini Jesucristo con pudërë. Na na'a testigu napë më pudërë parë guënibë'a më ziquë rëy. Con prupi slu na'a guná na'a pudërë nu llni shtë më. 17Guná na'a iurë lë'ë Dios Shtáda'a bëdë'ë më hunurë nu pudërë parë shini më Jesús, nu bëdchini tubi bë dizdë gube'e catë rabtsë'ë llni. Ni tubi nápëdi'i di'dzë parë guëní'ill lla na lugar ni. Lë'ë bë guni'i: “Ndë'ë na shinia narac shtua'a; nalë́ rquitë ldua'a lë́'i'”. 18Lë'ë na'a bini na'a bë nabëdchini dizdë gube'e purquë dzulezënú na'a lë'ë Jesús guëc dani catë Dios santu biadí'dzi'. 19Perë ra di'dzë nabëquë'ë muzë shtë Dios guahietë parë lë'ë hia'a, más segurë nahin quë testimonio shtëna; nu quëhunë të bien si talë rdë'ë të cuendë lo quë narni'i di'dzë ni ziquë rdë'ë të cuendë tubi llni narzianí lu nacahi. Gulë bëdë'ë cuendë hashtë rdzë guëdchini, hashtë guëdchini llni shtë më nu tsasë́ të ra di'dzë rë'. 20Primërë gulë bëdë'ë cuendë de quë grë ra di'dzë naná bëquë'ë muzë shtë Dios, escritë nahin la'ni Sagradas Escrituras, perë ni tubi chu tsasë́ pë runë cuntienë di'dzë ni, sulë por Espíritu Santo tsasël pë runë cuntienin, lë́dëdi'i por llni nanápël. 21Purquë ni tubi muzë shtë Dios biadí'dzëdi'i' shti'dzë Dios por mizmë voluntá shtë muzë ni, sino biadí'dzi' por pudërë shtë Epíritu Santo naná quëgsë́ lë'ë rai'.

will be added

X\