2 Corintios 9

1Adë rquí'nidi'i guëquëa'a lu të shcuendë dumí nabëtëá të parë ra mënë nabëzunë́ Dios almë shtë rai' 2purquë nanë́a dizdë tubi izë na të dispuestë guëdë'ë të tubi ofrendë za'quë. Con galërquitë ldu'u cagnia'a lu ra mënë shtë Macedonia; rnia'a de quë lë'ë të, mënë shtë Acaya, na të preparadë parë gunë të compañi ra prubi. Por ejemplë shtë të casi grë rall rac shtu'u rall gunë rall igual. 3Perë quëgshe'lda ra naná bëchi sa' hia'a të parë adë guërú'udi'i cusë falsë nagunia'a lu ra mënë Macedonia. Rac shtua'a gac të preparadë ziquë gunia'a lu rall, 4no sea de quë cualquier de tubi më Macedonia sënáldëll na nu guëdzélëll lë'ë të adë nádi'i të preparadë con ofrendë ni. Hia iurní nahin tubi shtu parë lë'ë na'a purquë nadchini guni'i na'a lu rall shcuendë të. Nu gaquin tubi shtu parë mizmë lë'ë të purquë napë na'a zihani confiansë gunë të cumplir lo quë naguna'bë na'a. 5Por rsunë ni, lluá'ahia rqui'ni guëna'ba tubi favurë, quiblú ra bëchi sahia parë gunë rall compañi lë'ë të parë guëtëá të ofrendë nabë'në të prometer antsë. Zni lë'ë ofrendë shtë të nahin ziquë tubi muestrë de quë de verdá rac shtu'u të sa' të, lë́dëdi'i gac ofrendë ni ziquë cusë narne'e të por la fuersë sino bëdë'ë të voluntariamente. 6Gulë bësëagná ldu'u të di'dzë rë': El quë narcabní du'pë bë'dchi, du'psë cusechë rca'a nguiu ni, nu el quë narcabní zihani bë'dchi, zac guëcá'all zihani cusechë. 7Cadë tubi de lë'ë hia'a napë quë guëdë'ë hia'a según narni'i ldu'u hia'a con guëdubinú ldu'u hia'a. Adë chu guëdë'ë ofrendë por la fuersë. Dios rac shtu'u el quë narquitë ldu'u iurë rdë́'ëll ofrendë. 8Dios napë më pudërë parë guëne'e më hashtë gunë subrë grë lo quë narqui'ni të, të gapë të sufsientë parë mizmë lë'ë të nu zac gapë të parë gunë të compañi sa' të con másru'u cusë za'quë. 9Sagradas Escrituras rni'i zndë'ë: Bë'në më za'quë compañi ra prubi con lo quë nanapë rall. Ra obrë za'quë shtë mënë ni, adë tsalúdi'in. 10Dios rdë'ë bëní parë el quë narcabní nu rne'e më nagáu mieti. Segurë gunë ldai' më lo quë nanapë të parë gaquin más nu gunë më compañi lë'ë të, të parë gunë të zihani cusë za'quë. 11Zni lë'ë të gapë të grë́të' clasë cusë nalasac parë rac guëdë'ë të tubi ofrendë za'quë. Hia iurní ra centavë nabë'në të intriegu guia'a na'a, gaquin motivë parë guëdë'ë zihani mënë graci lu Dios 12purquë por lo quë naquëgdë'ë të ca'a bëchi la sa' hia'a, lëdë niá'asëdi'i quëgdë'ë të lo quë narqui'ni parë guëbani rai', sino también zihani mënë gunë rall alabar Dios; guëdë'ë rai' graci lu më. 13Gunë rall alabar Dios purquë guëná rall cusë za'quë naquëhunë të; nahin ziquë sëñi de quë de verdá rzu'bë diaguë të diza'quë shtë Jesús. Nu zac gunë rall honrar Dios por ofrendë za'quë naquëgdë'ë të ca'a rall nu por lo quë naca'a los de más mënë. 14Lë'ë rai' guëna'bë rai' lu Dios por lë'ë të. Gapë rai' llëru'bë cariñi por lë'ë të purquë guëná rai' de quë Dios tsagla'guë quëhúni' zihani cusë za'quë parë lë'ë të. 15Dushquilli Dios por lo quë nabëzëlaa'dchi më, tubi regalë adë chu gúnëdi'i gan guëni'i blac llëru'bë nahin.

will be added

X\