2 Corintios 8

1Bëchi, rac shtu'u na'a guadi'dzë na'a blac llëru'bë favurë bë'në Dios parë ra shmënë më naquëreldë Macedonia. 2Napë rall zihani dificultá nu galërzac zi perë rquitë ldu'u rai'. Nápëdi'i rall zihani cusë shtë guë́'dchiliu; prubi na rai' perë con guëdubinú ldu'u rai' bëdë'ë rai' dumí parë guërë'tsë shti'dzë Dios más delantë. 3Nahia testigu de quë con guëdubinú ldu'u rai' bëdë'ë rai' grë lo quë nanapë rai' hashtë más bëdë'ë rai'. 4Bë'në rai' ruëguë lu na'a të guëdë'në na'a permisi gunë rai' compañi ra shmënë Dios nanapë nicidá. Guquin tubi hunurë parë lë'ë rai'. 5Zni bë'në rai' hashtë más de lo quë nabëdë'në na'a llgabë. Primërë bëdë'ë rai' mizmë lë'ë rai' të parë gunë rai' sirvë Dadë Jesús; despuësë bë'në rai' sirvë lë'ë na'a. Zni bë'në rai' purquë nahin voluntá shtë Dios. 6Ejemplë ni bësëquitë ldua'a, por ni bëna ruëguë lu Tito të tsagnall lë'ë të nu tsalú guëdëá ofrendë. Pues Tito na el quë primërë guna'zi ldi obrë ni antsë entrë lë'ë të. 7Nalë́ quëhunë të sirvë lu Dadë; nalë́ rialdí ldu'u të shti'dzë më; nunquë rúnëdi'i të faltë parë ra cusë shtë më nu nalë́ rac shtu'u të lë'ë na'a. Iurne' quëhuna ruëguë lu të, gulë bë'në cumplir obrë za'quë narni'i ldu'u të parë ra shmënë Dios. 8Adë cagní'idia'a ndë'ë cumë ziquë ordë; sulë rac shtua'a gac bë'a të pë bë'në stubi mënë, de quë bë'në rall compañi ra prubi con guëdubinú ldu'u rall. Iurní guëlua'a si talë rac shtu'u të Dios. 9Hia nanë́ të favurë nabë'në Jesucristo Shláma'a; nalë́ na më ricu perë guc më prubi; bësëa'në më lidchi më gube'e; bëdchini më lu guë́'dchiliu ziquë tubi prubi parë gapë të ra cusë nalasac de verdá. 10Bëna llgabë subrë shcuendë ni; iurní quëgnia'a lu të lo quë narunë tucarë gunë të, purquë dizdë tubi izë guc të primërë entrë los de más shmënë Dios; bëdë'ë të ofrendë, lë́dëdi'i parë gunë të cumplir sulamëntë, sino con zihani ánimo guc shtu'u guëdë'ë të lë'ë dumí. 11Iurne' tsagla'guë të hashtë tsalú con el mizmë deseo nanapë të dizdë más antsë. Gulë bëdë'ë según lo quë nanapë të 12purquë si talë tubi nguiu rac shtu'u guëdë́'ëll tubi ofrendë, Dios rúni' recibir ra ofrendë ni según lo quë nanapë nguiu. Lë'ë më adë rná'bëdi'i' guëdë'ë nguiu lo quë adë nápëdi'i nguiu. 13Asuntë ni adë rúnëdi'i tratë de quë obligadë na të guëdë'ë të ofrendë nu stubi mënë adë bë gúnëdi'i rall 14sino runë tratë de quë gunë mieti igual con sa' rall. Iurne' napë të parë gunë të compañi ra nabënápëdi'i. Stubi dzë lë'ë rall gunë rall ayudë lë'ë të lo quë narunë faltë. Manërë ni nanú igual entrë grë mieti. 15Rni'i Sagradas Escrituras: “El quë nabëtëá zihani cusë, adë bëá'nëdi'i subrë parë lë́'i'. El quë nabëtëá du'psë, adë bë'në fáltëdi'i.” 16Dushquilli Dios el quë nabëdë'ë lu Tito mizmë deseo ziquë nanapa por lë'ë të. 17Pues Tito guc de acuerdë con lo quë naguna'ba, nu zac lë́'i' nalë́ rac shtú'ui' guënáhi' lu të. Iurne' tsagnáhi' lë'ë të por prupi voluntá shtë́hi'. 18Juntë con Tito quëgshe'ldë na'a tubi shmënë Jesús. Entrë grë ra grupë shtë shmënë Dios ruadi'dzë rall blac naza'quë na nguiu ni. Nu nalë́ rac ruadí'dzëll diza'quë. 19Lëdë niá'asëdi'i bronquë ruadí'dzëll, sino ra grupë shtë shmënë Dios, gulë́ nguiu ni parë gúnëll compañi lë'ë na'a lu viajë nu gúnëll compañi lë'ë na'a con ofrendë nanua'a na'a. Quëgdë'në na'a dchi'ni ni parë gac honrar Dadë Jesús nu parë guëlua'a na na'a dispuestë parë guëdë'në na'a sirvë lu të. 20Rac shtu'u na'a adë chu guëdchi'bë galquiá guëc na'a por manërë quëdi'dzë na'a dumí ru'bë nanua'a na'a. 21Rni'i ldu'u na'a gac na'a mënë naza'quë, lëdë niá'asëdi'i lu Dadë Dios sino también lu ra mënë. 22Nu quëgshe'ldë na'a stubi sa' hia'a con lë'ë rai'; náhi shmënë më nu zihani vueltë bëluá'ai' lu ra cusë durë de quë náhi' tubi më za'quë. Iurne' másru'u rac shtu'u guënall lu të tantë confiansë nápëll con lë'ë të. 23Si talë chu guëna'bë di'dzë shcuendë naná Tito, gulë guchi de quë lë́'i' náhi' el quë naquëhunë compañi na parë guëdë'në na'a sirvë lu të. U si talë chu guëna'bë di'dzë shcuendë los de más bëchi la sa' na'a, gulë guchi de quë grupë shtë shmënë Dios bëshe'ldë rai' lë'ë mënë ni, nu gulë guchi de quë quëhunë rai' honrar Dadë Jesucristo. 24Por ni gulë bëlua'a de quë rac shtu'u të lë'ë rai' de verdá. Zni gac bë'a ra grupë shtë shmënë Dios de quë napë të amor shtë Jesús. Zni gapë na'a rsunë parë quëquitë ldu'u na'a con lë'ë të.

will be added

X\