2 Corintios 7

1Lë'ë të narac shtua'a, ni na promësë shtë Dios nadápa'a; por ni napë quë guëzunë́ hia'a de grë cusë mal, tantë nananú la'ni ldu'u hia'a nu lo quë nanú shgába'a. Por rëspëti nadápa'a parë lë'ë më, cha guëdë́'na'a intriegu mizmë lë'ë hia'a lu më të guëquërélda'a naza'quë delantë lu më, tubi vidë limpi. 2Gulë bëdë'ë lugar la'ni ldu'u të parë lë'ë na'a; adë chu bëluá'adi'i cusë mal parë lë'ë të nu adë chu rguguë́di'i lë'ë të. 3Adë rnia'a ndë'ë parë guëdchi'ba galquiá guëc të purquë ziquë gunia'a lu të antsë, nalë́ rac shtu'u na'a lë'ë të. Juntë guëbánia'a nu juntë gátia'a. 4Llëru'bë confiansë napa parë lë'ë të nu rnia'a lu mënë de quë nalë́ rquitë ldua'a con lë'ë të. Aunquë rzac zi na'a lu cusë durë, perë nalë́ rquitë ldú'uhia nu nalë́ lëgrë ldua'a, bë'në të. 5Dizdë bëdchini na'a Macedonia, adë guzí'idi'i ldu'u na'a. Guëdubi ladë runë mënë cuntrë lë'ë na'a. Nanú ra narzunaldë lë'ë na'a nu rdzëbë na'a. 6Perë Dios bësëquitë ldu'u na'a iurë lë'ë Tito bëdchini. Pues Dios na el quë narsëquitë ldu'u ra nariá ldu'i. 7Nu zac bësëquitë ldu'u më ldu'u na'a purquë Tito guní'i' de quë rac shtu'u të guëná të lua, de quë bini ldu'u të iurë bë'në të recibir primërë cartë naná bëshe'lda. Guni'i Tito de quë quëhunë të cumplir lo quë narac shtua'a. Por ni bëquitë ldua'a más todavía. 8Aunquë primërë cartë nabëquëa'a, bë'nin të riá ldu'u të, perë adë nádia'a tristë bëshé'ldahin lu të. Por tubi tiempë sí, biá ldua'a purquë bësëdchini cartë ni tristë la'ni ldu'u të por du'pë tiempë 9perë iurne' rquitë ldua'a, lë́dëdi'i purquë guc të tristë sino purquë lë'ë galëtristë ni, bë'në parë bëabrí ldu'u të con Dios. Lë'ë të guc të tristë manërë narquitë ldu'u Dios. Adë bëdë́'nëdi'i na'a ni tubi dañi parë lë'ë të. 10Lë'ë galëriá ldu'u naquëhunë parë guëabrí ldu'u mënë con Dios, na cusë za'quë. Fin shtëhin na salvaciuni parë lë'ë të; por ni rquitë ldua'a de quë bëshe'lda cartë ni lu të. En cambi lë'ë galëriá ldu'u nanapë mënë shtë guë́'dchiliu, quëhunin parë guëniti mënë vidë shtë rall. 11Biá ldu'u të de verdá nu lueguë bë'në të rëglë asuntë ni tubi manërë nabësëquitë ldu'u Dios. Bëlua'a të de quë nápëdi'i të faltë por asuntë naguzac entrë lë'ë të. Bëldënú të nguiu nabë'në mal. Nalë́ guc shtu'u të guëa'në të bien delantë lu Dios. Bë'në të cumplir lueguë narunë tucarë. Bë'në të cashtigu nguiu ni. Clarë rlua'a de quë nápëdi'i të culpë con nguiu ni. 12Iurë bëquëa'a primërë cartë, adë bëshé'ldahin lu të sulamëntë purquë runa llgabë por nguiu nabë'në mal, nilë por lë'ë personë nabë'në nguiu ni ofender, sino bëquëa'a cartë ni parë gac bë'a të tubi manërë clarë blac llëru'bë na rëspëti nanapë të parë lë'ë na'a. Bë'në të cumplir voluntá shtë Dios. 13Por ni rbedchí ldu'u na'a. Además de ni bëquitë ldu'u na'a demasiadë purquë Tito nalë́ náhi' cuntëntë; rquitë ldú'i' purquë bësëdchini të lëgrë ldú'i'. 14Gunia'a lu Tito antsë de quë quëreldë të bien nu rquitë ldua'a con lë'ë të; Pues iurne' adë rtúdi'i lua lu Tito. Ziquë grë́të' na verdá lo quë nagunia'a lu të, zni na verdá lo quë naguni'i na'a lu Tito. Rquitë ldu'u na'a con lë'ë të. 15Iurne' lë́'i' másru'u rac shtú'ui' lë'ë të iurë rëagná ldú'i' lë'ë të manërë nabëzu'bë diaguë të lo quë nagunibë́'ai', nu zac cumë bë'në të recibir lë́'i' con rëspëti nu con hunurë. 16Rquitë ldua'a cumë napa llëru'bë confiansë gunë të cumplir lo quë narunë tucarë ziquë shmënë Dios.

will be added

X\