2 Corintios 6

1Verdá na ndë'ë; con Dios quëdë'në na'a dchi'ni nu rdë'në na'a ruëguë lu të, gulë bë'në recibir ra favurë shtë më të gapë të provëchë la'ni vidë shtë të 2purquë rni'i më la'ni Sagradas Escrituras: Bëna compañi lë'ë të iurë guna'bë të lua. Iurne' bëga'a iurë parë gunë të recibir favurë shtë më. Nedzë́ na parë gac salvar të. 3Lë'ë na'a adë rzúdi'i na'a storbë lu mënë parë adë chu guëni'i mal cuntrë dchi'ni shtënë na'a, 4sino rac shtu'u na'a guëlua'a na'a na na'a muzë shtë Dios guëdubi tiempë. Gac bë'a rall na na'a siervë shtë më por pacënci ru'bë nadapë na'a nu iurë rzac zi mënë lë'ë na'a nu iurë runë faltë lo quë narqui'ni na'a, u iurë rdëdë desgraci. Guëdubi tiempë quëreldë na'a ziquë muzë shtënë më. 5Ra mënë bëdë'ë rall galnë́; gua na'a prësi; bëdzatsu mënë cuntrë lë'ë na'a; bëdë'në na'a sufrir lu dchi'ni durë; avësë adë chu rgá'sidi'i; avësë nídi'i nagáu na'a. 6Nu zac rlua'a na'a na na'a muzë shtë Dios por conductë za'quë shtënë na'a; nu zac purquë riasë́ na'a verdá, nu zac na na'a pacënci, nu purquë na na'a nadu'u, nu por lë'ë Espíritu Santo nacuezënú lë'ë na'a, nu purquë rac shtu'u na'a sa' na'a de verdá. 7Nu zac rac bë'a mieti na na'a muzë shtë Dios purquë ruadi'dzë na'a verdá; nadapë na'a pudërë shtë Dios. Vidë shtënë na'a na tubldí delantë lu më; pues nahin ziquë gui'bë parë tildinú na'a enemigu shtë na'a. Con gui'bë ni quëdë'në na'a defender lë'ë na'a nu runë na'a gan lu enemigu shtë na'a. 8Nanú mënë narunë honrar lë'ë na'a; sëbëldá mënë rtu lu rall de lë'ë na'a. Bëldá mënë rni'i rall bien de lë'ë na'a; sëbëldá mënë rni'i rall mal de lë'ë na'a. Bëldá vueltë bë'në ra mënë tratë lë'ë na'a ziquë mënë falsë. Bëldá vueltë bë'në mënë tratë lë'ë na'a ziquë ra narni'i verdá. 9Avësë runë rall tratë lë'ë na'a ziquë naná guënë́di'i rall, perë avësë runë rall tratë lë'ë na'a ziquë mënë nananë́ rall bien. Avësë mërë gati na'a perë ziagla'guë nabani na'a. Rac cashtigu na'a perë adë chu rátidi'i. 10Aunquë riá ldu'u na'a perë mizmë tiempë rquitë ldu'u na'a. Na na'a prubi perë quëdë'në na'a shchi'ni Dios të parë gac mënë ricu. Aunquë nadápëdi'i na'a cusë shtë guë́'dchiliu, perë grë́të' ra cusë nashtënë na'a. 11Lë'ë të më Corinto, quëgni'i na'a lu të con guëdubinú ldu'u na'a; adë bëca'chi ldú'udi'i na'a ni tubi di'dzë tantë rac shtu'u na'a lë'ë të. 12Por partë shtë na'a adë pë rúnëdi'i faltë parë gac shtu'u na'a lë'ë të perë lë'ë të, sí, runë faltë parë rac shtu'u të lë'ë na'a ziquë runë tucarë. 13Lë'ë na'a rdë'në na'a ruëguë lu të ziquë tubi dadë narunë ruëguë lu shíni', de quë gunë të tratë lë'ë na'a bien, mizmë manërë ziquë quëdë'në na'a con lë'ë të. 14Adë chu gúnëdi'i unir con ra nadë rialdídi'i ldu'i shti'dzë Dios. Si talë gunë të zni, iurní na ziquë tubi ngunë nanádi'i igual con bë́chi'. ¿Lla gac unidë mënë dzabë con mënë za'quë? ¿Llallë gac parë el quë nanapë llni shtë Dios con el quë naquëreldë lu duldë? 15Nídi'i mudë gac Cristo de acuerdë con lë'ë Satanás, u ¿lla gac tubi narialdí ldu'i shti'dzë Dios, gápëll partë con el quë nadë rialdídi'i ldu'i shti'dzë më? 16¿Ni mudë catë quëbezë Dios nanabani, también runë sirvë parë ra dzanë ídolo? Pues lë'ë hia'a na hia'a catë quëbezë Dios nanabani. Mizmë Dios guni'i: Guëquërelda nu cuezënúa lë'ë rall. Gaca Dios shtënë rall. Lë'ë rall gac rall shmëna. 17También rni'i Dadë: Adë tsaglá'guëdi'i të ladi rall; adë rgubënébidi'i të ziquë runë rall. Adë gápëdi'i të partë con el quë narná tushë Dios; iurní guna recibir lë'ë të ziquë shinia. 18Gaca Dadë shtë të; nu lë'ë të na të ziquë llga'na nu shtsa'pa. Zni rni'i Dadë narnibë'a grë́të cusë.

will be added

X\