2 Corintios 5

1Rac bë'a hia'a si talë gátia'a, Dios bë́'ni' preparar cuerpë cubi nadë rialúdi'i. Lë'ë cuerpë shtë́na'a na ziquë tubi hiu'u narialú perë cuerpë naguëne'e Dios nápëdi'in fin. Lëdë nguíudi'i bë'në formarin. 2Mientras nabánia'a lu guë́'dchiliu, pues rac ldu'u hia'a nu nalë́ rac shtu'u hia'a guzëá hia'a stubi lugar, lídcha'a lu gube'e 3të parë nga'li gunë më parë adë chu runë fáltëdi'i niétiquë. 4Mientras nabánia'a con cuerpë shtë guë́'dchiliu rë', rdë́'na'a sufrir; rialdí ldu'u hia'a shti'dzë më, perë lëdë por nídi'i rac shtu'u hia'a gátia'a, sino rac shtu'u hia'a gápa'a cuerpë cubi të parë cuerpë nadápa'a iurne', gac cambin por cuerpë nanadë rialúdi'i. 5El quë nabë'në preparar ra cusë ni parë lë'ë hia'a na Dios nu bëne'e më Espíritu Santo cumë ziquë garantiá de lo quë naguëne'e më despuësë parë lë'ë hia'a. 6Por grë ndë'ë siemprë nadápa'a llëru'bë confiansë. Rdë'ë hia'a cuendë de quë mientras nabánia'a lu guë́'dchiliu, dzu hia'a zitu parë lugar catë guzëá hia'a, u sea runë faltë parë guëquërélda'a con Dadë Jesús. 7Ziagla'guë nabánia'a, lë́dëdi'i por lo quë narná hia'a lúhi' sino purquë rialdí ldu'u hia'a shti'dzë më. 8Nadápa'a esperansë nu rac shtu'u hia'a guësëá'na'a guë́'dchiliu rë' të parë guëbánia'a con lë'ë Dadë. 9Por ni rni'i ldu'u hia'a guësëquitë ldu'u hia'a lë'ë më mientras quërélda'a lu guë́'dchiliu nu también si talë gátia'a, rac shtu'u hia'a guëa'në më cuntëntë con lë'ë hia'a. 10Zni rdë́'na'a purquë Dios guësëdchini më grë hia'a delantë Cristo catë gunë më juzguë lë'ë hia'a. Cadë túbia'a guëdë́'na'a recibir pagu según lo quë bëdë́'na'a mientras nabánia'a, sea cusë za'quë u sea cusë mal; guëdë́'na'a recibir pagu narunë tucarë. 11Por ni rac shtu'u na'a guësëdchini na'a mënë lu Jesús purquë rdë'në na'a cuendë nadushë na juici shtë më. Lu Dios quëreldë na'a bien; rdë'ë më cuendë lla na na'a nu rac shtua'a guëdë'ë të cuendë quëreldë na'a sin maldá. 12Adë quëdë́'nëdi'i na'a recomendar mizmë lë'ë na'a lu të stubi, sino quëdë'në na'a parë guëquitë ldu'u të por shchi'ni na'a. Zni rac guëquebi të lu ra mënë narunë nadchini por custumbrë narunë rall cumplir, perë adë rúnëdi'i rall casë ra cusë falsë nananú la'ni ldu'u rall. 13Si talë na na'a luguë ziquë rni'i bëldá mënë, nahin parë guëdë'në na'a alabar Dios. Si talë chu nádi'i ziquë luguë, nahin parë bien shtë të. 14Lo quë nardë'në na'a, nahin purquë nalë́ rac shtu'u më lë'ë hia'a. Nadapë na'a segurë de quë tubi guti por grë́të' hia'a, por ni hia grë́të' mieti na ziquë ra naguti. 15Cristo guti por grë́të' mënë parë guëbani mieti nu parë gunë mieti cumplir voluntá shtë më, lë́dëdi'i parë gunë rall cumplir lo quë narac shtu'u rall. Runë tucarë gunë mieti cumplir voluntá shtë el quë naguti shlugar rall, el quë naguashtë́ ladi ra tëgulë parë gac salvar rall. 16Por ni adë chu guëní'idi'i lasac ra mënë por lo quë na rall la'ni guë́'dchiliu, aunquë antsë zni rdë'në na'a llgabë. Guni'i na'a Cristo nadë más náhi' nguiu, perë iurne' hiadë chu rúnëdi'i llgabë zni. 17El quë naná unidë con Cristo, nall personë cubi; ra cusë gushë hia gualú parë nguiu ni. Hia bëdchini vidë cubi parë lë́'i'. 18Grë́të' ndë'ë ze'dë de Dios. Bë'në më parë tsu en paz entrë lë'ë më nu lë'ë hia'a. Iurne' na hia'a amigu shtë Dios por galguti shtë Jesús, nu bë'në më incarguë lë'ë hia'a parë guadi'dzënú hia'a ra mënë diza'quë të parë gac unidë rall con lë'ë më. 19Quiere decir de quë iurë guti Cristo lu cruz, Dios quëhúni' recibir grë mieti narëta' lu guë́'dchiliu ziquë amigu shtë më. Bëdchisú më grë demandë naná en cuntrë lë'ë rall. Nu bë'në më incarguë lë'ë hia'a con diza'quë të gac mënë amigu shtë Dios. 20Zni zëdë'pë na'a; na na'a representantë shtë Cristo, cumë ziquë mizmë Dios nihunë më ruëguë lu të, cagni'inú na'a lë'ë të, gulë bë'në recibir perdunë shtë më të gac të amigu shtë́hi'. 21Jesús nunquë bë́'nëdi'i' duldë, perë Dios bë'në tratë shíni' ziquë pecadurë, ziquë tubi nabë'në grë duldë, parë gac tubi manërë su hia'a delantë lu Dios sin ni tubi demandë en cuntrë lë'ë hia'a. Iurní quëhunë Dios tratë lë'ë hia'a ziquë mënë nabë'në cumplir grë puntë shtë lëy dizdë bëdchini hia'a lu guë́'dchiliu.

will be added

X\