2 Corintios 2

1Por partë shtëna adë gúnëdia'a visitar lë'ë të iurne' të parë adë gaquin cusë durë parë lë'ë të. 2Si talë resultadë shtë visitë na galëriá ldu'u parë lë'ë të, ¿chull gunë parë guëquitë ldua'a? Sulë lë'ë të guësëquitë ldu'u të na. 3Por ni bëquëa'a lu të tubi cartë más antsë; bënehia cunseju parë lë'ë të, të parë gac rëglë asuntë ni. Iurní iurë guëdchinia ndë, adë riádi'i ldua'a por conductë shtë të. Mejurë napa segurë de quë si talë guëquitë ldua'a iurní, también guëquitë ldu'u të. 4Iurë bëquëa'a cartë más antsë, nalë́ rquëdi'ni ldua'a; bëru'u nisë slua; perë adë bëquë́'ëdia'a lu të parë guëa'në të tristë sino bëquëa'a lu të parë gac bë'a të nalë́ rac shtua'a lë'ë të. 5Si talë tubi mënë bë́'nëll parë riá ldua'a, también bë́'nëll parë riá ldu'u grë të. Perë adë rac shtú'udia'a guënia'a demasiadë cusë cuntrë nguiu ni; 6cashtigu naná bëdë'ë të parë lë́'i'; casi grë të guc të de acuerdë; hia na sufsientë parë lë́'ëll. 7Iurne' runë tucarë gunë të perdunë nguiu ni, nu gulë bë'në consolar lë́'ëll, no sea por tantë llgabë narúnëll, guëazë guétëll shnezë Dios. 8Por ni quëhuna ruëguë lu të stubi, de quë guëlua'a të lu nguiu ni de quë rac shtu'u të lë́'ëll. 9Bëquëa'a lu të más antsë të gac bë́'ahia si talë na të obedientë, si talë rzu'bë diaguë të shti'dza. 10El quë naquëhunë të perdunë, también runa perdunë lë́'ëll. Si talë nanú stubi cusë narunë tucarë guna perdunë, pues bëna perdunë lë́'ëll parë bien shtë të. Nanë́ Cristo rnia'a verdá. 11Cha guëdë́'na'a zni të parë adë gúnëdi'i Satanás gan lu hia'a. Pues rdë'ë hia'a cuendë manërë narunë Satanás parë guësiguëll mënë. 12Iurë bëdchinia guë'dchi Troas parë guadi'dza diza'quë shtë Cristo, bëdzela zihani lugar parë guadi'dza shti'dzë më 13perë adë bëdchini cuntëntë purquë adë bëdzélëdia'a bëcha Tito ndë; por ni bëna despedir lë'ë mënë shtë Troas nu guahia hashtë regiuni shtë Macedonia. 14Dushquilli Dios el quë nazianú lë'ë hia'a lu desfile shtë Cristo Jesús. Lë'ë më quëhúni' parë guëdë́'na'a gan lu enemigu guëdubi tiempë, nu quëhunë më compañi lë'ë hia'a parë guadí'dza'a diza'quë naná ziquë olor nashi naná rrë'tsë por grë́të' partë. 15Na hia'a ziquë olor nashi naná quëhunë Cristo ofrecërë lu Dios Padre. Parë bëldá mënë vidë shtë hia'a quëhunë parë rëagná ldu'u rall na rall salvar, perë parë sëbëldá mënë na hia'a parë rëagná ldu'u rall na rall condenar. 16Parë ra narniti, na hia'a ziquë olor narguini mënë, perë parë ra naná salvar, na hia'a ziquë olor nashi shtë guë'ë purquë shti'dzë më naruadí'dza'a rne'e vidë sin fin. ¿Chull napë llni sufsientë parë gúnëll cumplir grë cusë rë'? 17Pues lë'ë na'a adë nádi'i na'a ziquë zihani mënë naquëhunë neguci con shti'dzë Dios. Adë rdë́'nëdi'i na'a cambi shti'dzë më ziquë runë zihani mënë; al contrari na na'a verdá. Lë'ë Dios bëshé'ldi' lë'ë na'a nu delantë lu më ruadi'dzë na'a shti'dzë më purquë quëbezënú Cristo lë'ë na'a.

will be added

X\