2 Corintios 1

1Na Pablo, nahia tubi poshtë shtë Cristo Jesús purquë zni na voluntá shtë Dios. Juntë con Timoteo, bë́cha'a naná rialdí ldu'i shti'dzë Jesús, quëquë'ë na'a cartë rë' nu guëshe'ldë ná'ahin lu grupë shtë shmënë Dios naquëreldë ciudá Corinto nu zac lu grë ra nabëzunë́ Dios almë shtë rai', lë'ë të naquëreldë regiuni shtë Acaya. 2Gulë bë'në recibir bendición shtë Dios con galërbedchí ldu'u naná rne'e Dios Shtáda'a, juntë con Jesucristo Shláma'a. 3Zudë́'na'a alabar Dios, lë'ë Dios nu Dadë shtë Jesucristo Shláma'a. Lë'ë më na Dadë nu quëhúni' consolar cadë lë'ë mieti; na më el quë narga'a ldu'u mieti. 4Lë'ë më rúni' consolar lë'ë hia'a iurë lë'ë hia'a rzac zi hia'a të parë gac guëdë́'na'a consolar los de más sa' hia'a narzac zi lu cusë durë. Quëdë́'na'a consolar lë'ë mënë con diza'quë naze'dë de Dios. 5Nalë́ rzac zi hia'a purquë na hia'a shmënë Cristo, perë también nalë́ quëhunë më consolar lë'ë hia'a. 6Si talë rzac zi hia'a, nahin parë bien shtë të, të gapë të galërbedchí ldu'u nu parë gac salvar të. Mizmë cusë durë naquëac con lë'ë na'a, nahin parë cuedchí ldu'u të; pues zni rua'a ldu'u të con pacënci ra cusë durë nadápa'a. 7Rialdí ldu'u na'a; firmë na esperansë shtë na'a de quë adë rëazë guétëdi'i të shnezë më. Rac bë'a na'a de quë ziquë rzac zi të purquë na të shmënë më, gunë më consolar lë'ë të juntë con lë'ë na'a. 8Bëchi, rac shtu'u na'a gac bë'a të blac cusë durë naziadëdë na'a regiuni shtë Asia. Nga'li bëdëdë na'a tubi prëbë ru'bë. Hia casi bërë́ fuersë parë gua'a ldu'u na'a lu ra cusë ni. Gualdí ldu'u na'a niati na'a lueguë. 9Bëdë'në na'a llgabë na na'a ziquë tubi naná condenadë lu galguti, perë zni guc parë tsaldí ldu'u na'a shti'dzë Dios más, el quë nanapë pudërë të guëldishtë́hi' tëgulë ladi ra tëgulë. Ra cusë durë guc rahin të parë adë gápëdi'i na'a confiansë mizmë lë'ë na'a. 10Dios bëlá më lë'ë na'a lu peligrë nu tsagla'guë quëhunë më salvar lë'ë na'a parë gátidi'i na'a. Rialdí ldu'u na'a lë'ë më gúni' salvar lë'ë na'a stubi vueltë lu peligrë shtë galguti. 11Lë'ë të napë quë gunë të compañi lë'ë na'a. Si talë zihani mënë gunë rall compañi lë'ë na'a con oraciuni, zihani mënë guëdë'ë graci lu më por ra favurë nagunë më parë lë'ë na'a. 12Nanú tubi cusë narsëquitë ldu'u na'a. Shgabë na'a rni'i de quë nadzú na'a tubi manërë za'quë nu santu entrë ra mënë shtë guë́'dchiliu nu zac entrë lë'ë të. Na na'a verdá. Zni guquëreldë na'a, lë́dëdi'i por llni shtë na'a sino por favurë shtë Dios. Bë'në më compañi lë'ë na'a. 13Quëquë'ë na'a lu të sulë ra cusë narac gu'ldë të nu rac riasë́ të. Quëbezë na'a de quë guëdë'ë të cuendë shti'dzë na'a; 14Hia riasë́ të tubi partë shtë ra cusë ni. Quëbeza de quë iurë lë'ë Dadë Jesús guëabri' stubi, lë'ë të guëquitë ldu'u të de lë'ë na'a cumë lë'ë na'a guëquitë ldu'u na'a de lë'ë të. 15Por tantë confiansë nanapa de lë'ë të, runa llgabë gueldë guënahia lë'ë të lueguë, antsë tsahia stubi lugar; nu iurë guëabría guënahia lu të stubi, guëquitë ldu'u të. 16Runa llgabë de quë guna visitar lë'ë të mizmë tiempë guziahia parë Macedonia; nu despuësë guëabría de ndë, gueldë guënahia lë'ë të stubi të parë gunë të compañi na; guëshe'ldë të na parë Judea. 17¿Pë rni'i të de quë nahia falsë iurë guni'i ldua'a zni? ¿Gu nahia ziquë mënë shtë guë́'dchiliu? ¿Llua'a të de quë cagnia'a lu të: “Aha'” nu mizmë tiempë rnia'a: “Aquëdi'i”? 18Dios na më testigu de quë lë'ë na'a adë chu rní'idi'i: “Aha'” nu “Aquëdi'i” al mizmë tiempë 19purquë Jesucristo shini Dios, nunquë guni'i më: “Aha'” u “Aquëdi'i” al mizmë tiempë. Lë'ë Silvano nu Timoteo con na Pablo, biadi'dzë na'a lu të diza'quë shtë më. Con Cristo lë'ë diza'quë siemprë napë resultadë. Nahin verdá. 20Pues por lë'ë Jesucristo grë ra promësë shtë Dios gac cumplir. Por ni iurë quëhunë na'a alabar Dios, rni'i na'a: “Nia Dadë” purquë unidë na na'a con Cristo Jesús. 21Dios na el quë nabë'në parë dzulezë na'a lu shnezë Cristo juntë con lë'ë të, nu Dios na el quë nabëshe'ldë lë'ë na'a con shti'dzë më. 22Lë'ë më gulë́ më lë'ë hia'a nu bëne'e më Espíritu Santo parë cuezënúhi' lë'ë hia'a; náhi' tubi garantiá de lo quë naguëdë́'na'a recibir despuësë. 23Cagna'ba Dios të gac më testigu en cuntrë de na si talë ruadi'dza bishi. Adë bë́'nëdia'a visitar lë'ë të, më Corinto, purquë adë guc shtú'udia'a guna cashtigu lë'ë të. 24Adë rnibë́'adi'i na'a pë cusë tsaldí ldu'u të; hia bien dzu të firmë lu shnezë më; nadë más guëdë'në na'a compañi lë'ë të, të guëquitë ldu'u të.

will be added

X\