1 Timoteo 6

1Grë ra naná bajo ordë shtë ra lamë, pues rqui'ni gapë rall llëru'bë rëspëti lu shlamë rall të parë adë chu guëní'idi'i mal cuntrë Dios shtë hia'a nu cuntrë diza'quë shtë Jesús. 2Si nanú ra naná bajo ordë shtë lamë naná rialdí ldu'i diza'quë, pues rqui'ni másru'u gapë muzë ni rëspëti lu lamë purquë nall shmënë Jesús. Runë tucarë lë'ë muzë gúnëll dchi'ni lu lamë purquë nall tubi sa' narunë recibir resultadë shtë dchi'ni naquëhunë muzë, nu rac shtu'u Dios lë'ë lamë ni. Bëlua'a di'dzë rë' lu rall nu guni'inú lu mënë cunseju rë'. 3Si talë chu quëglua'a stubi cusë falsë, cusë nanádi'i de acuerdë con enseñansë za'quë shtë Dadë Jesucristo, u si talë adë rialdídi'i ldú'ull diza'quë narni'i lla gunë mieti cumplir shti'dzë Dios, 4pues nguiu ni adë rac bë́'adi'ill niétiquë; rac shtú'ull mizmë lë́'ëll. Nanú deseo mal la'ni ldú'ull purquë nalë́ rac shtú'ull tildi dí'dzëll con sa'll. Rdildi dí'dzëll subrë pë runë cuntienë di'dzë. Hia de nga'li ze'dë ra cusë ziquë mbidi, dishi'bi, nu rushtiall lu sa'll, nu napë rall mal llgabë cuntrë sa' rall. 5Rguili rall di'dzë con ra sa' rall. Na rall mënë nabëniti nezë za'quë shtë Dios. Adë guënë́di'i rall verdá. Quëglua'a rall enseñansë shtë rall parë gunë rall gan dumí. Adë gápëdi'il tratë con mënë ni. 6El quë naquëhunë cumplir shti'dzë Dios, adë pë rúnëdi'i faltë lë́'ëll, por ni rquitë ldú'ull. 7Pues sin quë ni tubi cusë bëdchínia'a lu guë́'dchiliu nu iurë gátia'a, guziá hia'a, adë chu bë guá'adi'i. 8Si talë nápa'a naguëdáuha'a con shába'a, nadë más con ni cha guëquitë ldu'u hia'a. 9Perë grë ra narac shtu'u gac ricu, runë rall duldë; rlaguë rall la'ni trampë shtë mëdzabë. Napë rall llgabë nadë guëlluí'idi'i nu napë rall zihani deseo mal nanua'a lë'ë ra nguiu lu cashtigu; rniti rall nu rialú mënë ni parë siemprë. 10Mënë rac shtu'u rall gapë rall dumí, perë amor shtë dumí na ziquë lu'chi shtë grë́të' clasë cusë mal. Pues por galërzebi ldu'u dumí, bëldá mënë bëniti rall lu shnezë Dios. Bësëdchini rall zihani dulurë mizmë lë'ë rall. 11Lë́'ël Timoteo, nguiu nagulë́ Dios, bëllu'në lu grë ra cusë rë'. Gáquël më za'quë lu Dios; guagla'guë nezë za'quë; tsaldí ldú'ul Dios; gac shtu'u sa'l; gáquël më pacënci lu sa'l nu gáquël më nadu'u. 12Ziquë tubi nguiu rdildi con fuersë lu deportë, zni runë tucárël. Bë'në segurë vidë eternë; parë ni guna'bë më lë́'ël iurë bë́'nël testificar lu zihani mënë blac rac shtú'ul lë'ë më. 13Iurne' delantë lu Dios, el quë nardë'ë vidë parë grë́të' ra cusë, nu delantë lu Cristo Jesús, el quë nadë bëdzë́bëdi'i lu Poncio Pilato sino guní'i' verdá lu Pilato, quëgnibë́'ahia lë́'ël, 14bë'në cumplir diza'quë. Gapë mizmë lë́'ël de grë cusë mal parë adë chu guëní'idi'i guë́quël të adë chu guëní'idi'i cuntrë diza'quë por causë shtë́nël hashtë iurë guëabrí Dadë Jesucristo stubi. 15Iurë guëga'a iurë, Dios gunë më cumplir grë́të' ndë'ë. Benditë na më. Na më lúniquë Dios pudërusë narnibë'a. Na më Rëy naná lasac lu más quë los de más rëy. Na më Dadë naná lasac lu grë ra dadë shtë guë́'dchiliu. 16Na më lúniquë nadë rátidi'i. Quëreldë më lu llni catë ni tubi adë chu riabí'guëdi'i. Ni tubi mënë adë chu guná lúhi' nu gáquëdi'i guëná rall lu më. Shtënë më na grë hunurë nu derechë parë guënibë'a më parë siemprë. Amén. 17Grë ra naná ricu lu guë́'dchiliu rë', guni'inú lë'ë rall adë gunë narú'bëdi'i rall lu sa' rall, nilë parë tsaldídi'i ldu'u rall dumí nanapë rall purquë lëdë segúrëdi'i na cusë ni. Sino gunibë'a lu rall tsaldí ldu'u rall Dios, më el quë rne'e grë́të' ra cusë hashtë de subrë parë guëquitë ldu'u hia'a. 18Gunibë'a lu rall të parë gunë rall bien con dumí nanapë rall. Gac rall ricu lu Dios con dchi'ni za'quë naquëhunë rall. Runë tucarë gunë rall ayudë con guëdubinú ldu'u rall ca'a ra mënë nanapë nicidá. Adë gáquëdi'i rall nadzabë sino më za'quë. 19Zni gunë rall të parë gapë rall tesurë verdadërë naná ziquë cimientë shtë hiu'u narialúdi'i parë tiempë naze'dë. 20Timoteo, gupë ra enseñansë shtë Jesús nagunia'a lul; adë riutë́di'il lu ra shti'dzë mësë falsë. Ruadi'dzë rall cusë naná guëlluí'idi'i. Adë rdildi dí'dzëdi'il con shti'dzë rall naná falsë aunquë rni'i rall na rahin di'dzë narac bë'a grë mënë. 21Bëldá mënë guanaldë tëchi ra enseñansë shtë rall nu bëniti rall shnezë Dios. Favurë shtë Dios guëa'nin con lë́'ël. Amén.

will be added

X\