1 Timoteo 5

1Adë rní'idi'il guëc ra më guani'si naná encargadë con shchi'ni Dios, sino guni'inú lë'ë rai' con rëspëti ziquë ruadi'dzënul shtádël. Nu biadi'dzënú lë'ë ra nguiu de menos edá cumë si fuërë na rai' bë́chil. 2Bë'në tratë ra na'a gushë cumë ziquë mizmë shní'al, nu ra na'a de menos edá, biadi'dzënul lë'ë rai' ziquë zánël. Gápël rëspëti parë lë'ë rai'. 3Bë'në compañi ra viudë, perë sulë ra naná viudë nanadë nápëdi'i famili. 4Si talë tubi viudë nápi' shíni' u shinillágui', ra shíni' napë quë tsasë́ rall runë tucarë gúnëll compañi ra shtádi' u shmámi'; zni quilli rall lo quë naze'bi rall. Ni na correctë gunë tubi shmënë Dios. Lu Dios na za'quin nu nahin voluntá shtë më. 5Tubi viudë de verdá lu Dios, na el quë nanápëdi'i ni tubi shfamíli', nu tsagla'guë rialdí ldú'i' Dios, nu quëhúni' oraciuni dzë la gue'lë. Quëhúni' ruëguë lu Dios. 6Perë lë'ë viudë nariagla'guë tëchi deseo mal nananú la'ni ldu'i, pues nall ziquë tëgulë aunquë nabánill. 7Gunibë'a grë ndë'ë lu ra viudë të parë guëquëreldë rall bien sin ni tubi faltë. Iurní nídi'i nicidá parë guëní'il guëc rai'. 8Perë si talë tubi shmënë Dios në́di'i gápëll shfamílill u ra naquëreldënú lídchill, pues hia bëquë́ guiá'all shti'dzë Dios; nall más peor quë tubi nadë rialdídi'i ldu'i Dios. 9Lu listë shtë ra viudë, adë rquë́'ëdi'il lë grë rall, sulë ra nanapë sesenta izë u más, ra nagupë tubsë tsé'li', 10ra nabë'në obrë za'quë lu sáhi' ziquë ra nagupë bien shíni', ra nabë'në recibir visitë lídchi', ra nabë'në sirvë con galnadu'u ra shmënë Jesús, ra nabë'në compañi ra naquëhunë sufrir lu cusë dushë, ra nazianaldë tëchi ra cusë za'quë. Ra viudë ni na verdá. Runë tucarë gunë të compañi lë'ë rai'. 11Perë adë rquë́'ëdi'il lu listë lë ra viudë lliguë purquë iurë ra deseo mal guëdchini stubi, rlua'a tëchi rai' lu Cristo nu rac shtu'u guëtsë'a rai' stubi. 12Pues iurní napë rai' faltë purquë adë bë́'nëdi'i rai' cumplir primërë comprumisi shtë rai' con Dadë Jesús. 13Más de ni, quëac rall nabëchi lu dchi'ni; ria rall hiu'u por hiu'u; lëdë niá'asëdi'i galnabëchi sino nu zac ruadi'dzë rall cusë adë guëlluí'idi'i nu riutë́ rai' asuntë adë rúnëdi'i tucarë lë'ë rai'. 14Por ni rnia'a, ra viudë lliguë guëtsë'a rai' stubi të gapë rai' shini rai'; guënibë'a rai' prupi shfamili rai' të parë adë guëdë́'ëdi'i lugar guëdchi'bë Satanás galquiá cuntrë shmënë Dios. 15Pues hia bëldá viudë bësa'në rall shnezë Jesús parë zianaldë rall tëchi Satanás. 16Si talë tubi shmënë Dios, sea na'a u nguiu, nanú viudë entrë shfamílill, runë tucarë lë́'ëll gúnëll compañi viudë ni të parë nídi'i nicidá parë grupë shtë shmënë Dios gapë rai' na'a ni, sino gunë rall compañi ra viudë de verdá, el quë nanápëdi'i famili nu adë pë nápëdi'i rai'. 17Ra më guani'si, ra narnibë'a ra shmënë Dios, si talë quëhunë rai' bien, los de más mënë napë quë gunë rall rëspëti lë'ë rai' ziquë tubi muzë narunë tucarë chupë pagu. Rëspëti ni runë tucarë especialmente ra naruadi'dzë diza'quë nu el quë narlua'a shti'dzë Dios. 18Pues Sagradas Escrituras rni'i: “Adë rgúdi'il guë'shu rua' ngunë naná rguitsë bë'dchi'”, nu zac rní'in: “Ra narunë dchi'ni, nápëll derechë parë pagu shtë rall”. 19Adë rúnëdi'il cuendë grë ra naná rdchi'bë ra galquiá cuntrë ra më guani'si entrë ra shmënë Dios, sulë si nanú chupë u tsunë testigu, iurní sí, bë'në casë lë'ë rall. 20Perë ra naziagla'guë runë duldë, pues rqui'ni guëní'il guëc rall delantë lu grë ra shmënë Dios të parë los de más sa' rai', guëdë'ë rai' cuendë nadzë'bë na cashtigu shtë më. 21Runa incarguë lë́'ël delantë lu Dios nu Dadë Cristo Jesús nu delantë ra ianglë naquëbezënú Dios, de quë tsaglá'guël tëchi ra rëglë rë'; bë'në juzguë bien; bë'në tratë igual grë sa'l. 22Adë riúbëdi'i ldú'ul parë guëdchi'bë guiá'al guëc ra mënë parë gunë rai' recibir carguë entrë los de más shmënë Dios. Adë gápëdi'il partë con duldë shtë stubi mënë sino gápël mizmë lë́'ël de grë duldë. 23Ziquë zihani vueltë rac llu'u lá'nil, bii' du'pë vini, lëdë sulë nísëdi'i të parë guëac lá'nil. 24Ra cusë mal naquëhunë bëldá nguiu, lueguë rlua'ain; napë quë gac juzgar rall. Ra cusë mal naquëhunë sëbëldá nguiu, naga'chi nahin iurne' perë napë quë guëru'uin lu llni. 25Igual na con cusë za'quë naquëhunë nguiu. Bëldá vësë clarë rlua'a rahin lueguë; nanú adë rluá'adi'i rahin lueguë, perë adë nídi'i mudë guëa'në ra cusë ni naga'chi por llëduni tiempë.

will be added

X\