1 Timoteo 4

1Espíritu shtë Dios rni'i ldi de quë lúltimë tiempë bëldá mënë guësa'në rall shti'dzë Dios. Tsanaldë rall tëchi ra espíritu mal narsiguë́, nu tsaldí ldu'u rall stubi ldai' falsë naze'dë de mëdzabë. 2Guëquë́ diaguë rall di'dzë shtë ra mësë falsë naná ziquë guetë nadchi'bë lu dchi'li. Llgabë ra hiumbrë ni adë rínidi'i ra; nahin ziquë tubi cusë naná cuë gui'i con gui'bë ldë; hiadë rínidi'in. 3Ra mënë ni në́di'i rall guëtsë'a mieti; në́di'i rall gau mënë belë; perë Dios bëntsa'u grë́të' dau ni. Na parë ra narialdí ldu'i lë'ë më gau rallin, nadë más guëdë'ë rall graci lu më. 4Grë́të' nabëntsa'u Dios bien nahin. Ni tubi adë chu guëquë́ guiá'adi'in sino gulë bë'në recibirin. Gulë bëdë'ë graci lu më 5purquë shti'dzë Dios runë ldai' grë́të' guëc dau iurë rná'ba'a lu më. 6Si talë quëgluá'al enseñansë rë' lu ra bëchi sa'l, iurní nal tubi muzë za'quë shtë Dadë Jesucristo, nu mizmë lë́'ël tsagla'guë gac alimentárël con shti'dzë Dios. Tsasël más ldai' za'quë narianáldël të́chi'. 7Adë rúnëdi'il cuendë ra enseñansë falsë, nilë cuendë falsë sino quë ziquë tubi narunë ejercici diari, bësë'dë shti'dzë Dios bien. 8El quë narunë ejercici quëhúnëll provëchë por du'pë tiempë perë el quë narunë ejercici espiritual, el quë naquëhunë cumplir voluntá shtë Dios, quëhúnëll provëchë iurne' mientras quëréldëll lu guë́'dchiliu nu quëhúnëll provëchë parë tubi vidë naguëdchini más despuësë. 9Di'dzë ni na verdá nu runë tucarë grë mieti tsaldí ldu'u rallin. 10Ze'dë guëdchini stubi vidë; por ni rdë́'na'a dchi'ni; rdë́'na'a fuersë purquë rialdí ldu'u hia'a shtí'dzi'; dzuléza'a Dios nanabani. Na më el quë nardë'ë vidë parë grë mieti perë másru'u gunë më salvar ra naná rialdí ldu'u shti'dzë më. 11Bëlua'a nu gunibë'a grë́të' enseñansë rë'. 12Gubani bien guëdubi tiempë të adë gúnëdi'i mënë desprëci lë́'ël purquë nal sultërë, más bien gáquël tubi ejemplë lu grë ra narialdí ldu'i diza'quë. Gáquël ejemplë za'quë manërë naruadí'dzël nu por conductë shtë́nël. Gáquël ejemplë lu sa'l con purë llgabë limpi. 13Mientras lë'ë na guelda nga'li, guagla'guë bi'ldi ra Sagradas Escrituras lu ra mënë nu biadi'dzë lu rai' shti'dzë Dios. Nu bëdë'ë cunseju lu rai' lla runë tucarë guëquëreldë rai'. 14Siemprë bë'në dchi'ni con fuersë nu llni shtë Dios, cusë nabë́'nël recibir iurë bëdchi'bë guia'a ra më guani'si guë́quël, iurë guni'i rai' cusë nagúnël. 15Guagla'guë gúnël cumplir ra cusë rë' con guëdubinú ldú'ul parë gac bë'a mieti lla ziaglá'guël másru'u delantë con lë'ë më. 16Gupë cuidadë mizmë lë́'ël nu gupë cuidadë enseñansë naquëgluá'al, nu guagla'guë gáquël firmë lu shnezë më. Si talë quëhúnël zndë'ë, gúnël segurë salvaciuni shtë́nël nu salvaciuni shtë ra narquë́ diaguë shtí'dzël.

will be added

X\