1 Timoteo 3

1Si talë tubi nguiu rac shtú'ull gápëll catë guënibë́'ai' ziquë encargadë shtë los de más shmënë Dios, pues nahin tubi cusë za'quë lo quë narac shtu'u mënë ni. 2El quë nanapë carguë ni, rqui'ni guëbánill tubi vidë za'quë lu sa'll të parë ni tubi adë chu guëní'idi'i guë́quëll. Napë quë gápëll mizmë lë́'ëll de grë duldë; gápëll tubsë tsé'lëll. Gac mënë ni de buen llgabë; gáquëll më rëspëti. Gáquëll tubi narunë recibir visitë lídchill, nu gáquëll nasini parë guëluá'all los de más mënë. 3Adë gúdi'ill zili vini; adë quílidi'ill dishi'bi, ni gáquëdi'ill narzebi ldu'u pë shtë mënë. Más bien gáquëll tubi nguiu nadu'u nu adë tildi dí'dzëdi'ill con sa'll; adë sébidi'i ldú'ull dumí. 4Nu rqui'ni guënibë́'all lídchill za'quë za'quë, nu shínill gapë rai' rëspëti lu shtadë rai'. 5Si talë adë gáquëdi'i guënibë́'all lídchill con shínill, ¿llallë gáquëll guënibë́'all los de más naná grupë shtë shmënë Dios? 6Lë'ë encargadë shtë shmënë Dios, adë gáqui' tubi më nanapë du'pë tiempë dizdë bë́'ni' recibir Cristo Jesús, no sea quë ldáguëll la'ni mizmë condenación nagulaguë mëdzabë; guc shtú'ull gáquëll më ru'bë. 7Nu rqui'ni tubi encargadë con shmënë më gáquëll rëspëti por los de más nanadë rialdídi'i ldu'i diza'quë, no sea guëldáguëll lu duldë nu ra sa'll guëni'i guë́quëll. Ni na tubi trampë shtë Satanás. 8Zni zac, ra diáconos, ra narunë compañi entrë ra shmënë Dios, gac rai' mënë rëspëti, mënë narunë cumplir shtí'dzi', mënë nadë rzuu'dchidi'i nu adë rzébidi'i ldu'u rai' dumí. 9Napë quë gac ra mënë ni nguiu naná riasë́ bien diza'quë naná bëru'u lu llni iurne'. Gac rai' nguiu sin ni tubi engañi la'ni ldú'i'. 10Primërë gac probar ra mënë ni, si talë adë chu guëdchí'bëdi'i galquiá cuntrë nguiu ni. Hia guëná'zi rai' dchi'ni ziquë muzë shtë los de más shmënë Jesús. 11Mizmë zni ra tse'lë shtë diáconos gac rall mënë rëspëti; gáquëdi'i rall nachismë; gac rall ra naquëhunë cumplir shtí'dzi'. Gac rai' na'a za'quë të tsaldí ldu'u sáhi' lë'ë rai'. 12Tubi diácono napë quë gápëll tubsë tsé'lëll, nu napë quë guënibë́'ai' bien shíni' con grë shfamíli' 13purquë ra narunë sirvë ziquë diáconos, si talë gunë rai' cumplir bien shchi'ni më, gunë rai' gan rëspëti nu confiansë shtë sa' rai'. Guadi'dzë rai' diza'quë shtë Cristo Jesús sin quë adë rdzë́bëdi'i rai'. 14Rac shtua'a gue'dë guënahia lul lueguë, perë mientras quëquëa'a ra cusë rë'. 15Si talë gac ldë́'ëhia, gac bë́'al lla runë tucarë guëquëréldël entrë los de más shmënë Jesús, quiere decir, entrë ra famili shtë Dios. Pues grupë shtë shmënë Dios na ziquë pilari narapë hiu'u. Na rall ziquë cimientë shtë hiu'u naná quëhapë verdá shtë Dios. 16Llëru'bë na ra enseñansë nadápa'a. Bëlua'a më rahin; iurní rialdí ldu'u hia'a ndë'ë: Bëdchini Dios con cuerpë shtë nguiu, nu Espíritu Santo guní'i' tubldí na shcuendë më. Guná ra ianglë lu më. Ra mënë biadi'dzë rall diza'quë shtë më lu ra mënë guëdubi naciuni. Mënë gualdí ldu'u rall shti'dzë më, nu bë'në Dios recibir lë́'i' lu gube'e stubi.

will be added

X\