1 Timoteo 2

1Primeramëntë rac shtua'a gunë të ruëguë lu Dios, nu gulë guna'bë lu më, nu gulë guadi'dzënú lë'ë më, nu gulë bëdë'ë graci lu më por grë́të' ra mënë. 2Gulë guna'bë lu Dios por grë gubiernë nu grë́të' autoridá të parë guëdápa'a tubi vidë sin dishi'bi, nu parë guëdë́'na'a cumplir voluntá shtë më nu parë guëdápa'a vidë naná de acuerdë con shti'dzë më. 3Zndë'ë rac shtu'u Dios guëdë́'na'a cumplir naná correctë delantë lu më, el quë nagunë salvar lë'ë hia'a. 4Rac shtu'u më grë́të' nguiu gac salvar nu rac shtu'u më grë́të' nguiu gac bë'a rall guadë naná verdá shtë më. 5Nanú tubsë Dios nu nanú tubsë nazú guëláu entrë nguiu nu Dios; më ni rni'inú Dios por ra nguiu. Lë́'i' na Dadë Jesucristo. Na më nguiu. 6Jesucristo bë'në intriegu mizmë lë́'i' lu galguti parë gudilli më duldë shtë hia'a con prëci rënë shtë́hi'. Iurë bë'në Dios disponer, bë'në më testificar por galguti shtë Jesús gunë më salvar lë'ë hia'a. 7Gudili më na ziquë mensajërë nu poshtë shtë më, nu parë guëluá'ahia ra mënë nanádi'i më israelitë lla tsaldí ldu'u rall nu parë gac bë'a rall pë na verdá. Ruadi'dza verdá, lëdë bíshidi'i. 8Por ni rnia'a lu të, rac shtua'a de quë guëdubi ladë guëna'bë ra mënë lu Dios, guëldisë rai' oraciuni lu Dios, perë sulë con ldu'u limpi sin ni tubi llanë, nilë dishi'bi. 9Nu rac shtua'a de quë ra na'a gacu rai' shabë rai' ziquë runë tucarë, lë́dëdi'i con lujë. Gapë rai' rëspëti lu sa' rai'; adë guëzë́'ëdi'i rai' begu con lujë u orë u guë'ë naná lasaquë zihani dumí. Gácudi'i rai' shabë nalasac zihani dumí nadë más parë guëná mënë lo quë nanapë rall. 10Mejurë gacu ra na'a stubi lari naná obrë za'quë ziquë runë tucarë gunë mieti naná shmënë Jesús. 11Ra na'a napë quë guëac dchi parë guësë'dë rai' nu gac rai' obedientë. 12Adë rdë́'ëdia'a sí guëlua'a ra na'a ra shmënë Dios, nilë rnibë́'adi'i rai' nguiu sino guëac dchi ra na'a 13purquë primërë bëntsa'u Dios lë'ë nguiu; despuësë bëntsa'u më lë'ë na'a. 14Adë bësiguë́di'i mëdzabë lë'ë Adán sino Eva. Por naná guguë́ na'a iurní, gulaguë na'a la'ni duldë 15perë gac salvar ra na'a iurë ralë ra shíni', si talë tsagla'guë tsaldí ldu'u rall shti'dzë më, si talë rac shtu'u rall Dios nu si talë quëreldë rall bien lídchill, nu si talë adë gúnëdi'ill cumplir deseo mal nananú la'ni ldú'ull.

will be added

X\