1 Tesalonicenses 3

1Iurní hiadë biá'adi'iru'u ldu'u na'a sin quë adë nianá na'a lla nabani të nga'li; bëdë'në na'a llgabë, mejurë guëdëa'në na'a lë́'ësë na'a Atenas 2parë guëshe'ldë na'a Timoteo; guidë guënáhi' lë'ë të. Timoteo náhi' bëchi la sa' hia'a. Bëshe'ldë na'a Timoteo; bidë guëllí'i' tubi nutici shtë të lla quëreldë të nga'li. Timoteo náhi' tubi muzë shtë Dios nabë'në dchi'ni con lë'ë na'a iurë biagni'i na'a diza'quë shtë Jesucristo lu ra mënë. Bëshe'ldë na'a lë́'i' parë guëni'inúhi' lë'ë të parë tsagla'guë të más firmë shnezë Dios 3nu parë ni tubi të adë guëdzë́bëdi'i nu nilë guëazë guétëdi'i të shnezë më iurë rzunaldë mënë lë'ë të. Bien nanë́ të de quë grë ra shmënë Jesús na rall designadë parë ra cusë durë rë'. 4Dzë nianá guquëreldënú na'a lë'ë të, guni'i na'a lu të de quë zunaldë ra mënë lë'ë hia'a. Zni guc cumë ziquë nanë́ të. 5Por ni hiadë biá'adi'i ldua'a; bëshe'lda Timoteo parë bidë guënáhi' lë'ë të, gu nianá canaldë të shnezë Dios. Purquë bëdzëbë na'a niasini mëdzabë lë'ë të nezë mal. Iurní adë pë resultadë nane'e shchi'ni Dios nabëdë'në na'a ladzë të. 6Perë hia bëagrí Timoteo de Tesalónica. Be'dë guënúhi' ra nutici za'quë lla nabani të nu nianá rialdí ldu'u të diza'quë nu nianá rac shtu'u sa' të. Biadi'dzë Timoteo nianá rëagná ldu'u të lë'ë na'a nu nianá rac shtu'u të lë'ë na'a. Rní'i' napë të llëru'bë deseo de quë guëabrí guëná lul sa' hia'a stubi vueltë, igual ziquë rac shtu'u na'a guëná na'a lu të. 7Por grë naguni'i Timoteo lu na'a de lë'ë të bëchi, nalë́ rquitë ldu'u na'a. Masiá rldënú mënë lë'ë na'a nu rzunaldë rall lë'ë na'a, rbedchí ldu'u na'a purquë nianá ziagla'guë të firmë lu shnezë Dios. 8Iurë bini na'a de quë nianá zu të firmë lu diza'quë shtë Dadë Jesús, nahin ziquë vidë cubi parë lë'ë na'a. 9Adë rdzélëdi'i na'a guadë graci guëdë'ë na'a lu Dios por lë'ë të, tantë rquitë ldu'u na'a; bini na'a naguni'i Timoteo de lë'ë të. 10Dzë la gue'lë rna'bë na'a lu Dios, guëne'e më permisi lë'ë na'a parë guidë guëná na'a lë'ë të parë guëlua'a na'a lë'ë të narunë faltë tsasë́ të. 11Rna'bë na'a lu Dios Padre, Shtáda'a nu lu Dadë Jesucristo Shláma'a de quë gunë më compañi lë'ë na'a parë gac guëdë'pë guëná na'a lu të. 12Nu rna'bë na'a lu më gunë më compañi lë'ë të parë más gac shtú'uru'u të sa' të, nu tsarú'bëru'u cariñi nanapë të con sa' të con grë mënë, igual ziquë lë'ë na'a rac shtu'u na'a lë'ë të. 13Rac shtu'u na'a gunë më compañi lë'ë të parë su të firmë shnezë më. Rac shtu'u na'a cuezë të limpi delantë lu Dios, Shtáda'a, dzë guëdchini Dadë Jesús con grë ra tëgulë nagualdí ldu'u diza'quë shtë më.

will be added

X\