1 Tesalonicenses 2

1Mizmë lë'ë të bëchi la sa' hia'a, nanë́ të dzë nabe'dë guëná na'a lë'ë të, adë gúquëdi'in sin resultadë. 2Bien nanë́ të guzunaldë ra mënë lë'ë na'a guë'dchi Filipos antsë bëdchini na'a Tesalónica. Guni'i guidzë ra mënë lë'ë na'a nu bëquë'ë hiaguë rall lë'ë na'a, perë Dios bë'në compañi lë'ë na'a. Con guëdubinú ldu'u na'a biadi'dzë na'a ra diza'quë lu grë të. Adë bëdzë́bëdi'i na'a aunquë nalë́ guzunaldë ra mënë lë'ë na'a. 3Adë bësiguë́di'i na'a lë'ë të purquë ra di'dzë nabëlua'a na'a lë'ë të nahin verdá. Guquëreldë za'quë na'a con lë'ë të, lë́dëdi'i con ra llgabë mal. Be'dë guëni'i na'a lu të parë tsanaldë të nezë za'quë shtë Dios. 4Iurë bëdëdë na'a lu prëbë shtë Dios, bë'në më incarguë lë'ë na'a ra diza'quë shtë më nagunë salvar lë'ë hia'a. Zni riagni'i na'a shti'dzë më lu ra mënë. Adë riagni'i na'a diza'quë lu ra mënë niétiquë parë gac shtu'u rall lë'ë na'a sino quë dzudë'në na'a shchi'ni Dios, el quë narnibë'a lë'ë na'a. Dios na testigu de quë verdá na llgabë shtë na'a. 5Cumë ziquë nanë́ të nunquë adë bëluá'adi'i na'a lë'ë të con di'dzë chulë naruadi'dzë ra mënë shtë guë́'dchiliu, nu adë bëluá'adi'i na'a lë'ë të con protëstë parë nadchisú na'a shtumí të. Dios nanë́ më grë ra di'dzë rë' nahin verdá, grë di'dzë narni'i na'a lu të. 6Nunquë adë rguílidi'i na'a parë gac na'a më ru'bë lu ra mënë, nilë lë'ë të, nu nilë ra naquëreldë ra stubi ladë, perë ziquë muzë shtë Jesús naná na'a, napë na'a derechë parë niana'bë na'a lu të ra cusë narqui'ni na'a perë adë chu bë́'nëdi'in. 7Mejurë bëdë'në nadu'u na'a lu të ziquë tubi na'a narac shtu'u ra shíni'. 8Tantë rac shtu'u na'a lë'ë të, be'dë guëni'i na'a diza'quë shtë Dios lu të nu bëdë'në na'a sirvë lu të purquë llëru'bë cariñi nadapë na'a parë lë'ë të. 9¿Gu rëagná ldu'u të bëchi la sa' hia'a, lla bëdë'në na'a dchi'ni hashtë bëdzaguë na'a parë gudili na'a nagudáu na'a? Dzë ni be'dë guëni'i na'a diza'quë shtë Dios lu të. Bëdë'në na'a dchi'ni dzë la gue'lë parë adë pë guná'bëdi'i na'a lu të. 10Lë'ë të naná rialdí ldu'u diza'quë, nanë́ të nu rna Dios lla guquëreldënú na'a lë'ë të. Guquëreldë za'quë na'a con lë'ë të sin ni tubi llgabë mal. Adë gunádi'i të bëdë'në na'a duldë iurní purquë vidë shtë na'a limpi nahin delantë lu Dios. 11Cadë lë'ë të nanë́ të lla mudë biadi'dzënú na'a lë'ë të lla gunë të. Guni'inú na'a lë'ë të cadë tubi të cumë ziquë rni'inú shtadë llguë'në lë'ë llguë'në. 12Guni'i na'a lu të con guëdubinú ldu'u na'a; bëne'e na'a cunseju parë guëbani të tubi vidë naná rëuu' ldu'u Dios. Guna'bë Dios lë'ë të parë tsutë́ të lugar catë rnibë'a më, catë nanú pudërë nu llni shtë më. 13También rdë'ë na'a graci lu më guëdubi tiempë purquë dzë ni, bëquë́ diaguë të diza'quë shtë Dios. Tiempë nabe'dë guëni'i na'a lu të, bë'në të recibirin ziquë lë'ë më niani'i më lu të. Adë bë́'nëdi'i të recibirin ziquë di'dzë përuchi, purquë de verdá na rahin diza'quë shtë Dios narunë cambi vidë shtë të. 14Pues rnia'a lu të bëchi la sa' hia'a, dzë ni guzunaldë ra mënë ladzë të lë'ë të, gulubënebi të ziquë bë'në ra shmënë Dadë Jesús nanarë́ Judea. Ra më israelitë guzunaldë rall lë'ë ra grupë shtë shmënë Dios, nu ra më ladzë të guzunaldë rall lë'ë të purquë rialdí ldu'u të diza'quë. 15Ra më israelitë gudini rall lë'ë Dadë Jesús nu gudini rall ra nabiadi'dzë shti'dzë Dios lu rall. Mizmë manërë bëquë́ guia'a rall shti'dzë na'a. Adë quëreldë zá'quëdi'i rall delantë lu Dios. Rldë rall nu rzu rall lu grë mënë. 16Nu adë gunë́di'i rall niagni'i na'a diza'quë lu ra mënë nanádi'i më israelitë parë gac salvar rall. Por lo quë naquëhunë rall, ziaru'bë ra duldë shtë rall. Iurne' bëdchini cashtigu dushë shtë Dios guëc rall parë siemprë. 17Por partë shtë na'a rnia'a lu të bëchi la sa' hia'a, dzë nagunitilú na'a lu të tubi tiempë, masiá adë chu rnádi'i lu të, perë siemprë nanú të la'ni ldu'u na'a. Nu llëru'bë gan gupë na'a parë guëná na'a lu të stubi. 18Guc ldu'u na'a nadë'pë na'a masiá niá'asë sulë Pablo. Guadza'guë vueltë guc ldua'a nidë guna visitar lë'ë të perë cadë vueltë narac shtua'a nelda, mëdzabë Satanás guzull lua parë adë béldëdia'a. 19Dzë naguidë Dadë Jesús stubi vueltë, zuga'a të lu më; guëquitë ldu'u na'a con lë'ë të iurní. Nadapë na'a llëru'bë confiansë lë'ë të. ¿Chu gunë lëgrë ldu'u na'a iurë guëdchini më? pues mizmë lë'ë të gunë lëgrë të ldu'u na'a dzë ni. 20Rbedchí ldu'u na'a con lë'ë të nu zihani mënë rni'i za'quë rall de lë'ë na'a purquë na të shmënë Dios.

will be added

X\