1 San Pedro 5

1Quëdë́'ëhia cunseju parë ra më guani'si naná cabësë shtë shmënë Jesús. También na nahia më guani'si nu nahia testigu de quë Cristo bë́'ni' sufrir. Guna recibir juntë con lë'ë të iurë guëlua'a pudërë nu llni shtë më. 2Gulë gupë ra shmënë Jesús ziquë tubi vëquërë; quëhápëll ra lli'li purquë zni rac shtu'u Dios. Gulë bë'nin voluntariamente, lë́dëdi'i purquë cagnibë́'ahia lë'ë të. Bë'në compañi lë'ë rai' con guëdubinú ldú'ul, lë́dëdi'i purquë rbezë të gunë të recibir dumí. 3Gulë gupë ra shmënë Dios tubi manërë nadu'u, lë́dëdi'i ziquë lamë narunë nalaa'dchi lu ra muzë. Gulë gac ejemplë za'quë lu rai'. 4Iurë Jesús, el quë nanapë pudërë parë quëhapë ra lli'li, guëlua'alúhi' lu hia'a stubi, lë'ë të gunë të recibir tubi premi, tubi corunë narabtsë'ë nanadë rialúdi'i. 5Nu zac lë'ë të nanapë menos edá, gulë bëzu'bë diaguë di'dzë shtë ra më guani'si. Grë të, gulë gac më nadu'u lu sa'l purquë naescritë: Dios rzu më lu grë ra narunë naru'bë. Runë më compañi grë́të' ra naná nadu'u. 6Gulë gac mënë nadu'u delantë lu Dios pudërusë. Gulë bëdë'ë sí të guënibë'a më lë'ë të; iurní gunë më honrar lë'ë të iurë rga'a tiempë. 7Gulë bëdë'ë grë galriá ldu'u guëca'a më purquë nalë́ rac shtu'u më lë́'ël; quëhapë më lë́'ël. 8Gulë cue nasini nu gulë gapë cuidadë. Enemigu shtë të na mëdzabë Satanás; canzëll ziquë tubi león narzubá. Rguílill mënë parë ldaguë rall lu pudërë shtë́nëll të tsaldí ldu'u rall shti'dzë mëdzabë. 9Gulë sutipë lu mëdzabë; gulë gac firmë lu shnezë Dios. Gulë bëdë'ë cuendë de quë grë́të' sa' të naná shmënë Jesús guëdubi partë shtë guë́'dchiliu, quëgzac zi rai' mizmë manërë quë lë'ë të. 10Despuësë de quëgzac zi të por du'pë tiempë, Dios el quë narne'e zihani favurë nu bendición, el quë naguna'bë lë'ë të parë gapë të vidë sin fin juntë con Cristo, gunë më të gac të firmë lu shnézi', nu gunë më parë cuedchí ldu'u të, nu guëne'e më fuersë parë lë'ë të. Mizmë Dios ni guna'bë më lë'ë hia'a parë tsutë́ hia'a lu llni catë quëreldë më. Bë'në mëhin purquë unidë na hia'a con Cristo. 11Cha guëdë́'na'a alabar lë'ë më. Amén. 12Silvano tubi bë́cha'a, quëquë́'ëll cartë rë' por na. Lluá'ahia Silvano quëhúnëll cumplir voluntá shtë Dios. Cartë rë' nadu'pin perë la'nin bënehia cunseju. Quëhuna testificar grë ra favurë nu bendición nabë'në të recibir de Dios, rlua'a de quë nezë za'quë naguna'zi të nahin verdá. 13Ra grupë shtë shmënë Jesús naquëreldë Babilonia, ra nagulë́ Dios ziquë gulë́ më lë'ë të, quëgshe'ldë rai' saludë. Nu zac Marcos, shinia, quëgshé'ldëll saludë parë lë'ë të. 14Gulë bë'në saludar ra sa' të con tubi saludë shtë amor. Gulë cuedchí ldu'u të, lë'ë të naná unidë con Jesucristo. Amén.

will be added

X\