1 San Pedro 3

1Ziquë ra muzë napë quë gunë rall cumplir, también lë'ë të tse'lë ra nguiu, gulë bëzu'bë diaguë shti'dzë tsé'lël, purquë si talë adë rialdídi'i ldu'u tsé'lël diza'quë, iurë guënall conductë shtë́nël, tsaldí ldú'ull shti'dzë më sin ni tubi di'dzë naruadí'dzël lúhi'. 2Zni gaquin purquë guëná rall quëreldë të bien; guëná rall napë të rëspëti lu Dios nu guëná rall napë të vidë limpi. 3Adornë shtënë të gáquëdi'in cusë fuërë ziquë narzë'ë ra begu u ziquë ra shnezë cu'u, ziquë orë u lari za'quë. 4Sino adornë shtënë të gaquin la'ni ldu'u të catë adë chu rnádi'i luhin, adornë nadë rialúdi'i. Gac të mënë nadu'u nu naza'quë con pacënci con grë mënë. Zni rëuu' ldu'u Dios guëquëreldë të. 5Tiempë guahietë ra na'a santu nagualdí ldu'i shti'dzë Dios, na rai' mënë nadu'u nu bë'në rai' rëspëti tse'lë rai'. Chulë guc vidë shtë rai'. 6Por ejemplë, Sara bëzu'bë diágui' shti'dzë Abraham nu guni'i Sara lu tsé'li': “Dadë shtëna”. Iurne' na të ziquë shini Sara si talë quëreldë të bien, si talë adë rdzë́bëdi'i të lu narunë cuntrë lë́'ël. 7Nu zac lë'ë të tse'lë na'a, gulë gac mënë za'quë; gulë bë'në honrar tsé'lël. Gulë bë'në rëspëti lu tsé'lël purquë ra na'a nápëdi'i rall fuersë ziquë ra nguiu, perë napë rall vidë eternë juntë con lë'ë të por tubi favurë nabë'në Dios parë grë të. Gulë bë'në cumplir di'dzë rë' parë guëdë'ë Dios grë cusë narna'bë të lu më. Súdi'i ni tubi cusë ziquë storbë parë oraciuni shtë të. 8Por fin, gulë gac unidë con tubsë llgabë. Gulë bëga'a ldú'ul sa'l. Gulë gac shtu'u sa'l naná shmënë Dios. Gulë gac nadu'u nu gulë bë'në tratë sa'l con rëspëti. 9Adë quíllidi'i të sa'l con mal aunquë rúnëll cuntrë lë́'ël. Adë gushtiádi'il guëc sa'l aunquë rni'i guídzëll cuntrë lë́'ël. Al contrari, gulë guna'bë lu Dios por contrari shtë́nël të gunë ldai' më sa'l. Gulë́ më lë'ë të parë gunë të cumplir ra cusë rë'. Zni gunë të recibir bendición shtë më 10purquë naescritë: El quë narac shtu'u guëbánill bien nu rac shtú'ull guëquitë ldú'ull, napë quë gápëll cuidadë lo quë narní'ill, adë guësiguë́di'ill sa'll con di'dzë. 11Runë tucarë guësá'nëll cusë mal nu gúnëll bien; napë quë quílill nezë catë rbedchí ldú'ull, nu tsaglá'guëll shnezë më. 12Lë'ë Dadë canihapë më ra më za'quë nu rquë diaguë më oraciuni shtë rai' iurë rna'bë nguiu ni lu më. Perë lë'ë më runë më cuntrë ra narunë mal. 13¿Chu napë pudërë parë gúnëll dañi lë'ë të si talë quëhunë të bien? 14Perë si talë rzac zi të purquë rianaldë të tëchi cusë za'quë, dichusë na të. Adë rdzë́bëdi'il lu mënë nu adë riádi'i ldu'u të 15sino gulë bëzu'bë diaguë di'dzë shtë Cristo guëdubi tiempë. Na më lamë shtë të. Nu gulë gac preparadë cualquier iurë parë guëquebi të lu ra mënë pëzielú nal shmënë Jesús. Si talë guëna'bë di'dzë rall lul, hia nanël lla gúnël parë defender lë́'ël. Nadë más napë quë guëni'inul lë'ë rall con galnadu'u nu rëspëti. 16Gulë guquëreldë bien sin ni tubi duldë të parë iurë ra contrari quëgni'i didzabë cuntrë lë'ë të, guëtú lu rall purquë nádi'in verdá. 17Si talë guëdë'ë më sí sac zi të, mejurë gunë të sufrir por cusë za'quë, lë́dëdi'i por mal. 18Gulë bë'në llgabë; Cristo guti tubsë vueltë por ra pecadurë; jamás gátidi'i më stubi. Tubldí na shcuendë më lu Dios perë guti më shlugar ra nanapë duldë parë gue'dënú më lë'ë hia'a lu Dios. Guti më en cuantë cuerpë shtë́hi', perë guashtë́hi' ladi ra tëgulë por pudërë shtë Espíritu. 19Tiempë ni guadi'dzë më lu ra espíritu shtë tëgulë lugar catë napë Dios lë'ë rai' ziquë prësi. 20Mënë ni naguquëreldë tiempë shtë Noé, adë bëzu'bë diáguëdi'i rall shti'dzë Dios. Pues adë bëshé'ldëdi'i Dios juici lueguë sino con pacënci quëbezë më hashtë guctsa'u barcu ru'bë. Por barcu ni bëldasë mënë, u sea shunë mënë, guc salvar lu juici shtë nisë. 21Manërë ni iurë bëriubë nisë të, guni'i të lu sa' të de quë nasalvar të. Galëriubë nisë nádi'i ziquë bañi parë cuerpë shtë të sino nahin sëñi de quë nanël bëzunë́ Dios ldú'ul, de quë limpi na ldú'ul purquë Jesucristo guashtë́hi' ladi ra tëgulë. 22Iurne' cuezë Jesucristo gube'e ladë ldi shtë Dios. Cagnibë'a më. Grë ra ianglë nu autoridá nu grë ra narnibë'a stubi lugar, rzu'bë diaguë rai' shti'dzë më.

will be added

X\