1 San Pedro 2

1Por ni gulë bësa'në grë́të' clasë cusë mal ziquë llanë, nu bishi, nu engañi. Adë sébidi'i ldu'u të pë shtë sa'l. Adë rní'idi'i të di'dzë dzabë cuntrë sa'l. 2Mejurë ziquë tubi me'dë naguër ralë, rac shtú'ull gádchill, zni gulë guc shtu'u shti'dzë Dios; nahin ziquë lechë parë ra me'dë. Shti'dzë më nápëdi'in bishi; nahin parë tsaru'bë vidë cubi nanapë të por Espíritu Santo. Por shti'dzë më gapë të salvaciuni 3purquë nanë́ të, rdë'ë të cuendë favurë nabë'në më parë lë'ë të. 4Gulë guabi'guë lu Dadë Jesús; na më cumë ziquë tubi guë'ë nanabani. Ra nguiu bëquë́ guia'a rall lë'ë më cumë cusë adë rlluí'idi'i, perë Jesús náhi' ziquë tubi guë'ë nagulë́ Dios. Nalë́ lasaquin. 5Dios quëhuntsá'uhi' tubi grupë mënë nanabani por Espíritu Santo; na të ziquë guë'ë shtë iádu'u. Gulë gac të bëshuzi santu të parë gunë të ofrecërë lu Dios oraciuni nu labansë narëuu' ldu'u më. Gunë më recibir ra ofrendë ni por Jesucristo 6purquë naescritë la'ni Sagradas Escrituras: Gulë guná, na rdchi'ba ziquë tubi guë'ë lu guë'dchi Sión; Guë'ë ni na guë'ë principal shtë tubi hiu'u ru'bë, tubi guë'ë nagudili Dios. Napin llëru'bë valurë. El quë natsaldí ldu'i shti'dzë më, rtúdi'i lull; gunë më honrar lë'ë mënë ni. 7Parë lë'ë të naná rialdí ldu'i shti'dzë më, napë më llëru'bë valurë, perë parë ra nadë rialdídi'i ldu'i shti'dzë më, gac cumplir lo quë narni'i Sagradas Escrituras de lë'ë rall: Lë'ë guë'ë nabëquë́ guia'a ra narza'a hiu'u, guquin guë'ë principal shtë hiu'u. 8Nu rni'i Sagradas Escrituras: Guëreldë mënë guëc guë'ë ni; por guë'ë ni ldaguë mënë catë nídi'i fin. Pues lë'ë rall rreldë rall por adë gúnëdi'i rall cuendë diza'quë shtë më. Puës parë ni nadestinadë rall. 9Lë'ë të na të mënë nagulë́ Dios entrë grë mënë; na të tubi grupë shtë bëshuzi parë gunë të sirvë lu Rëy. Na të tubi guë'dchi nabë'në ldai' Dios. Na të mërë shmënë Dios të parë guadi'dzë të grë cusë ru'bë nabë'në Dios. Gulë́ më lë'ë të. Gulú më lë'ë të lu nacahi parë tsutë́ të lu llni parë guënë́ të lë'ë më. 10Lë'ë të antsë adë nápëdi'i të vidë shtë Dios perë iurne' sí, na të shmënë Dios. Antsë ni tubi adë chu bëgá'adi'i ldu'u lë'ë të perë iurne' Dios bëga'a ldú'i' lë'ë të. 11Lë'ë të amigu narac shtua'a, na të mënë ziquë mënë zitu parë guë́'dchiliu rë'; na të më zitu entrë los de más mënë. Runa ruëguë lu të, adë gúnëdi'i të cumplir ra deseo mal nananú la'ni ldu'u të purquë na rahin ziquë enemigu narshini ldu'u të. 12Gulë gapë buen conductë entrë ra naná guënë́di'i Dios të parë guëdë'ë rall cuendë na të shmënë Dios. Aunquë iurne' rni'i rall cuntrë lë'ë të cumë si fuërë na të narguini mënë, perë guëná rall cusë za'quë naquëhunë të nu guëdë'ë rall cuendë, nu guëni'i rall dushquilli Dios, purquë iurní guëabrí ldu'u rall con Dios, nu guëdë'ë Dios vidë eternë parë lë'ë rall. 13Gulë bëzu'bë diaguë ordë shtë gubiernë nu grë ra narnibë'a purquë na të shmënë Jesús. Gulë bëzu'bë diaguë di'dzë shtë rëy, el quë narnibë'a más; 14nu gulë bëzu'bë diaguë shti'dzë gubiernë nabëshe'ldë rëy ni. Bëshe'ldë rëy rumanë lë'ë rall parë gunë rall honrar el quë naquëhunë bien nu gunë rall cashtigu el quë narunë mal. 15Puës Dios rac shtú'ui' de quë lë'ë të gunë të bien të parë guëta'u të rua' mënë nanë́di'i gac bë'a mudë narac shtu'u Dios guëquëreldë rall. Rni'i rall cusë tuntë cuntrë lë'ë të. 16Gulë cue cumë ziquë nguiu naná librë, perë adë rúnëdi'i të usar libertá narne'e Dios ziquë tubi prëtëstë parë gúnël duldë. Más bien gulë cue cumë ziquë tubi muzë shtë Dios. 17Gulë bëdë'ë rëspëti parë grë mënë. Gulë guc shtu'u grë ra shmënë Jesús. Gulë bë'në rëspëti Dios nu gulë bë'në rëspëti lë'ë narnibë'a más lu guë́'dchiliu. 18Grë të nanapë lamë, gulë gapë rëspëti lu shlámël nu gulë bëzu'bë diaguë shti'dzë rai'; lëdë niá'asëdi'i lu lamë za'quë u lu ra narga'a ldu'i sáhi', sino también gulë bëzu'bë diaguë shti'dzë ra lamë mal narunë nalaa'dchi. 19Rëuu' ldu'u Dios con nguiu naná pacënci iurë rzunaldë mënë lë́'ëll sin causë. 20Perë si talë quëhúnël mal, por ni quëlda'a mënë hiaguë guë́quël nu nal cunformë con cashtigu ni, perë ¿pë cusë za'quë quëhúnël? En cambi, si quëhúnël bien nu rzac zi mënë lë́'ël, si talë rua'a ldú'ul lu cusë ni nu nápël pacënci, ni sí rëuu' ldu'u Dios. 21Puës guna'bë Dios lë'ë të parë tsagla'guë të rëglë ni. Jesucristo guzac zíhi' por lë'ë të. Sufrimientë shtë́hi' na ziquë muestrë të gunë të ziquë bë'në më. 22Lë'ë më ni adë bë́'nëdi'i' duldë nu nilë jamás adë guluguë́di'i më. 23Iurë lë'ë ra mënë gurushtiá rall guëc më, adë bëquébidi'i më con galrushtiá. Iurë bëzac zi mënë lë́'i', adë bëdchigrë́ dí'dzëdi'i' lu mënë sino guna'bë më lu Dios parë gunë Dios juzguë lë'ë rall za'quë za'quë. 24Mizmë Jesucristo bia'a më grë ra duldë shtë hia'a iurë bë'në më sufrir lu cruz të parë gáca'a ziquë tubi naguti; hia adë chu gúnëdi'i duldë parë guëbánia'a tubi vidë za'quë delantë lu më. Lë'ë më guc më ridë të parë lë'ë të guëac të maldá narunë të. 25Antsë lë'ë të guzú të ziquë lli'li naguniti, perë iurne' bëabrí ldu'u të con Jesucristo. Lë'ë më canihapë më lë'ë të ziquë vëquërë nu na më el quë nacanihapë ldu'u të, të parë adë guënítidi'i të jamás.

will be added

X\