1 San Pedro 1

1Na Pedro, nahia poshtë shtë Jesucristo. Quëquëa'a cartë rë' lu grë ra shmënë Dios naquëreldë fuërë ládzi', ra narrë'tsë zihani partë shtë guë́'dchiliu, ra naquëreldë ra regiuni shtë Ponto, nu Galacia, nu Capadocia, nu Asia, nu Bitinia. 2Quëquëa'a lu të nagulë́ Dadë Dios nu bë'në më disponer dizdë guahietë gac të shmënë më; por ni Espíritu Santo gulë́ lë'ë të parë guëzu'bë diaguë të shti'dzë Jesucristo. Gudili më lë'ë të parë guëzunë́ më almë shtë të por rënë shtënë Jesús. Gulë bë'në recibir zihani bendición shtë Dios nu gulë cuedchí ldu'u të. 3Rdë́'na'a alabar Dios naná Dios nu Dadë shtë Jesucristo lamë shtë hia'a purquë gulë nacúbia'a purquë nalë́ bëga'a ldu'u më lë'ë hia'a. Iurne' nadápa'a esperansë nadë rialúdi'i por medio de Jesús purquë guashtë́ më ladi ra tëgulë. 4Nu nadápa'a tubi herenci nagutsa'u më lu gube'e; adë rialúdi'in nu adë rëac mánchëdi'in. Chulë nahin. 5Rialdí ldu'u të shti'dzë Dios; por ni quëhapë më lë'ë të. Por pudërë shtë Dios gac salvar të; por ni dzulezë të tiempë naguëdchini Jesús stubi. 6Na të segurë ra cusë ni; por ni nalë́ rquitë ldu'u të aunquë por du'pë tiempë rzac zi të lu zihani clasë prëbë 7të parë guëlua'a na verdá fe shtë të. Fe shtë të más lasáquin quë orë naná rdëdë lu gui'i parë gac bë'a mënë nahin legítimë orë. Orë rialúhin perë fe shtë të rialúdi'in. Si talë tsagla'guë tsaldí ldu'u të shti'dzë Dios mientras napë të prëbë, tsasë́ mënë de quë rialdí ldu'u të de verdá. Iurë guëlua'a pudërë shtë Jesucristo, gunë më honrar lë'ë të; guëne'e më lugar lu gube'e parë lë'ë të. Guëni'i më cusë za'quë de lë'ë të. Guëdchini më nu grë mënë guëná rall lu më. 8Lë'ë të rac shtu'u të Jesucristo aunquë rnádi'i të lu më. Rialdí ldu'u të shti'dzë më iurne' sin adë chu rnádi'i lu më, nu rquitë ldu'u të. Nalë́ lëgrë na ldu'u të iurë runë të llgabë gapë të cusë chulë lu gube'e, hashtë runë faltë di'dzë parë gac bë'a mieti lla na lëgrë nanapë të. 9Nalë́ lëgrë nanú la'ni ldu'u të purquë gunë të recibir lo quë naguëne'e Dios. Zni gac purquë rialdí ldu'u të shti'dzë Jesucristo narni'i gac të salvar. 10Ra profetë naguquëreldë guahietë biadi'dzë rai' antsë lla gac salvar ra mënë. Biadi'dzë rai' shcuendë favurë nagunë Dios parë lë'ë hia'a. Gudili rai' nu guna'bë di'dzë rai' shcuendë lla gac salvára'a. 11Guc shtu'u rai' niac bë'a rai' pë tiempë u chu na el quë nagunë salvar ra mënë. Lë'ë Espíritu Santo bë́'ni' compañi lë'ë rai' parë guëquë'ë rai' lla gunë Cristo sufrir. Nu bëquë'ë rai' shcuendë lla gunë mënë alabar lë'ë më. 12Espíritu Santo bëluá'ai' ra profetë de quë adë quëhúnëdi'i rai' sirvë mizmë lë'ë rai' sino quëhunë rai' sirvë lë'ë hia'a iurë bëquë'ë rai' di'dzë rë'. Bëquë'ë rai' shcuendë diza'quë, perë adë guc bë́'adi'i rai' pë runë cuntienë ra di'dzë. Perë iurne' lë'ë Espíritu Santo bëlua'a mizmë cusë ni lu hia'a por medio el quë nabëlua'a diza'quë lu të con pudërë shtë Espíritu, el quë nabëshe'ldë Dios parë cuezënúhi' lë'ë hia'a. Ra ianglë rac shtu'u rai' tsasë́ rai' pë runë cuntienë di'dzë ni perë rúnëdi'i rai' gan gac bë'a rai'. 13Por ni, gulë bë'në preparar bien parë gac bë'a të lo quë narac shtu'u më. Gulë bëzu'bë diaguë shti'dzë më. Gulë gapë esperansë de quë gac të salvar iurë gunë më cumplir lo quë naguzublú më la'ni vidë shtënë të. Gac të salvar iurë guëabrí Jesucristo stubi. 14Cumë shini obedientë, adë rianáldëdi'i të tëchi deseo mal ziquë bë'në të antsë, tiempë adë bënguë bë́'adi'i të lë'ë më. 15Gulë gubani tubi manërë za'quë sin duldë igual ziquë el quë nagulë́ lë'ë të; na më santu; zni rac shtu'u Dios guëquëreldë të sin duldë. 16Sagradas Escrituras rni'i: “Gulë gac të mënë santu purquë nahia santu”. 17Si talë rni'i të Dios na Shtadë të, napë quë guëzu'bë diáguël shtí'dzi' guëdubi tiempë mientras quëreldë të lu guë́'dchiliu. Na më juësi nu gunë më juzguë sin adë gúnëdi'i më favurë parë ni tubi mënë. 18Puës gudilli më parë gac të librë, parë adë tsanáldëdi'i të tëchi ra custumbrë nadë rlluí'idi'i, custumbrë nabë'në të recibir de shtadë guëlú të. Gudilli Jesucristo por duldë shtë të, lë́dëdi'i con bëdchichi u orë narialú 19sino gudilli më con rënë shtë më. Na më ziquë tubi lli'li mitu'në nanápëdi'i ni tubi faltë, nilë manchë. Rënë shtë më lasaquin. 20Bë'në Dios destinar Jesucristo dizdë antsë cueshtë́ guë́'dchiliu të gac më Salvador. Antsë tsalú guë́'dchiliu bëlua'alú më lu mënë; bëdchini më parë gac salvar të. 21Por lë'ë Jesucristo lë'ë të rialdí ldu'u të Dios, el quë nabildishtë́ lë'ë Jesús ladi ra tëgulë nu bëcue'zë më lë́'i' ladë ldi shtë më catë nanú llni nu pudërë. Lugar shtë hunurë guzubë më. Rialdí ldu'u të shti'dzë Dios, por ni quëbezë të dzë naguëquëreldë të con lë'ë më. 22Lë'ë të bëzu'bë diaguë të diza'quë, por ni bëzunë́ më ldu'u të parë gac shtu'u të de verdá ra shmënë Jesús. Iurne' gulë guc shtu'u ra shmënë Jesús con guëdubinú ldu'u të. 23Hia lë'ë të gulë të nacubi; napë të vidë sin fin, lë́dëdi'i por ra cusë narialú sino por shti'dzë Dios, di'dzë nanapë pudërë parë guëne'e vidë eternë, nu nunquë adë rialúdi'in. 24Sagradas Escrituras rni'i: Grë ra mënë na rall ziquë gui'lli. Chulë rlua'a guë'ë shtë plantë, perë rbidchi gui'lli nu ra guë'ë rlaguë lu guiu'u. Por du'pë tiempë quëreldë mënë lu guë́'dchiliu; zni na vidë shtë mënë, 25perë shti'dzë Dios nunquë adë rialúdi'in; napin pudërë parë siemprë. Mizmë di'dzë ni bini të iurë biadi'dzë na'a lu të.

will be added

X\