1 San Juan 4

1Lë'ë të narac shtua'a, adë tsaldídi'i ldu'u të grë ra mësë narni'i de quë ruadi'dzë rall por Espíritu shtë Dios sino gulë bëtë'dë prëbë shti'dzë rall parë gac bë'a të si talë bëshe'ldë Dios lë'ë rall tsaglua'a rall. Zihani mënë falsë riaglua'a rall ra mënë. 2Por ndë'ë gac bë'a të chu naze'dë con shti'dzë Dios. Grë ra nguiu narni'i Jesús bëdchini lu guë́'dchiliu nu na më Cristo, el quë nagudili Dios parë guënibë́'ai', el quë narlua'a di'dzë ni, nall verdá. 3Perë grë ra nguiu narni'i adë bëdchínidi'i Jesucristo lu guë́'dchiliu, zé'dëdi'i nguiu ni de Dios. Cagní'ill bishi naze'dë por pudërë shtë contrari shtë Jesús. Hia bini të guëdchini narunë cuntrë Jesús; pues iurne' hia quëréldëll lu guë́'dchiliu. 4Dadë, na të shini Dios. Adë guëdë́'ëdi'i të sí guësiguë́ mësë falsë lë'ë të. Adë tsaldídi'i ldu'u të shti'dzë rall purquë más pudërë napë el quë naquëbezënú lë'ë hia'a quë el quë narnibë'a lë'ë mënë shtë guë́'dchiliu. 5Ra mësë falsë ruadi'dzë rall cusë shtë guë́'dchiliu, lë́dëdi'i shti'dzë Dios. Los de más mënë shtë guë́'dchiliu, rianaldë rall shti'dzë mësë ni. 6Perë lë'ë hia'a na hia'a shini Dios. Grë ra narunguë bë'a Dios, rdë'ë rall cuendë shtí'dza'a. El quë nanádi'i de Dios, adë rzu'bë diáguëdi'ill shtí'dza'a. Zni nanë́ hia'a chu napë Espíritu Santo nu chu napë espíritu shtë narguguë́. 7Lë'ë të narac shtua'a, tsagla'guë gac shtu'u hia'a bëchi sa' hia'a purquë rac shtu'u Dios lë'ë hia'a. El quë narac shtu'u sáhi', gúlëll nacubi por pudërë shtë më. Nápëll tubsë Dios Shtádëll. 8El quë nadë rac shtú'udi'i sáhi', nápëdi'ill Dios Shtádëll, purquë rac shtu'u Dios lë'ë mënë. 9Bëlua'a më de quë rac shtu'u më lë'ë hia'a; bëshe'ldë më tubsë shini më lu guë́'dchiliu parë guëdápa'a vidë sin fin. Guëbánia'a parë siemprë. 10Zni bëlua'a më rac shtu'u më lë'ë hia'a de verdá. Bëshe'ldë më shini më; por galguti shtë Jesús bëa'në Dios cunformë purquë bëllë'ë rënë shtë́hi' por ra duldë shtë́na'a. 11Lë'ë të narac shtua'a, guc shtu'u Dios lë'ë hia'a zni, por ni napë quë gac shtu'u hia'a sa' hia'a. 12Ni tubi mënë guná Dios, perë si talë rac shtu'u hia'a sa' hia'a, quëbezënú Dios lë'ë hia'a, nu tsagla'guë rac shtu'u hia'a sa' hia'a más. 13Nanë́ hia'a cabezënú më lë'ë hia'a nu quëbezënú hia'a con lë'ë më purquë bëne'e më Espíritu Santo naze'dë de lë'ë më. Cabezënúhi' lë'ë hia'a. 14Lë'ë na'a, ra poshtë, guná na'a lu Dadë Jesús nu tsagla'guë rni'i na'a lu ra mënë bëshe'ldë Dios lë'ë shini më, Jesús. Nápi' pudërë; gúni' salvar ra mënë shtë guë́'dchiliu. 15Lë'ë naná rni'i lu ra mënë Jesús na shini Dios, cabezënú Dios lë́'ëll nu unidë nall con Dios. 16Nanë́ hia'a nu tsagla'guë tsaldí ldu'u hia'a de quë demasiadë rac shtu'u më lë'ë hia'a, grë hia'a. Nalë́ rac shtu'u më grë mënë. Si talë rac shtu'u hia'a lë'ë sa' hia'a, cabezënú më lë'ë hia'a, nu nápa'a mizmë vidë shtë më. 17Dú'pëga dú'pëga rac shtu'u hia'a lë'ë më más. Zni nápa'a confiansë lu më iurë gunë më juzguë lë'ë hia'a. Rdzë́bëdi'ia'a lë'ë më purquë ziquë na Jesús, na hia'a ndë'ë lu guë́'dchiliu. 18El quë nardzëbë lë'ë më, rac shtú'udi'ill lë'ë më purquë si talë rac shtu'u hia'a lë'ë më con guëdubinú ldu'u hia'a, nídi'i lugar parë guëdzë́ba'a lë'ë më. El quë nardzëbë lë'ë më, rzac zill mizmë lë́'ëll. El quë nardzëbë lë'ë më, todavía runë faltë gac shtú'ull Dios. 19Rac shtu'u hia'a lë'ë më purquë primërë lë'ë më guc shtu'u lë'ë hia'a. 20Si talë tubi hia'a rni'i: “Rac shtua'a lë'ë më”, perë adë rac shtú'udi'ia'a bëchi sa' hia'a, nabísha'a. El quë narac shtú'udi'i sa'll nagunall, tampuquë rac shtú'udi'ill Dios nanadë gunádi'ill. 21Lë'ë mandamientë shtë më nabëdë́'na'a recibir de lë'ë më rni'i zndë'ë: El quë narac shtu'u Dios napë quë gac shtú'ull sa'll.

will be added

X\