1 San Juan 2

1Lë'ë të Dadë, caquëa'a di'dzë rë' lu të parë adë gúnëdi'i të duldë perë si talë chu quëhunë duldë, nápa'a tubi naguëni'inú lë'ë Shtáda'a por lë'ë hia'a. ¿Chu më ni? Lë'ë na Jesucristo; tubldí na shcuéndi' lu Dios. 2Jesucristo guti lu cruz por duldë shtë hia'a. Gudilli më por grë duldë nanapë mënë narë́ lu guë́'dchiliu. Por galguti shtënë më, bëdchisú më duldë shtë́na'a nu gu' Dios cunformë. 3Si talë tsagla'guë guëzu'bë diága'a mandamientë shtë Jesucristo, iurní nanë́ hia'a lë'ë më. Rac bë'a hia'a lë'ë më de verdá. 4Perë si talë tubi hia'a guëní'ia'a: “Nanë́a Dios”, perë mizmë tiempë adë quëzu'bë diáguëdi'ill mandamientë shtë më, bishi nall iurní. Nádi'ill verdá. 5Perë si talë lë'ë hia'a rzu'bë diága'a di'dzë shtë më, rlua'a de quë tsagla'guë rac shtu'u hia'a lë'ë më. 6El quë narni'i quëbezënull Dios, napë quë guëquëréldëll ziquë guquëreldë Jesucristo lu guë́'dchiliu; adë bë́'nëdi'i më duldë. 7Dadë, adë guëquë́'ëdia'a stubi mandamientë naná gurënë sino quë mizmë mandamientë nanapë të dizdë bini të diza'quë shtë më. Lo quë nabëquëa'a iurne', na igual ziquë ra di'dzë nabë'në të recibir guahietë. 8Perë quëquëa'a tubi mandamientë cubi; primërë bë'në më cumplir mandamientë ni; iurní lë'ë të quëhunë të cumplirin. Lë'ë të napë të di'dzë rë' la'ni ldu'u të. Riagla'guë rzu'bë diaguë të shti'dzë më. Nacahi nananú la'ni ldu'u të rialuhin. Llni shtë Dios bëdchini. 9Si talë chu rni'i quëbezënull lë'ë më perë mizmë tiempë adë rac shtú'udi'ill sa'll, nacahi cabézëll. 10El quë narac shtu'u los de más narialdí ldu'i Dios, cabezënull llni la'ni ldú'ull; adë rláguëdi'ill lu duldë. 11Perë el quë narac shtú'udi'i sáhi'; el quë narná zá'quëdi'i lu sáhi', nacahi cabezë ldú'ull. Rzëll ziquë ciegu. Rnádi'ill shnezë Dios purquë në'au slull; bë'në duldë. 12Dadë, quëquëa'a di'dzë rë' purquë guc perdunë duldë shtënë të. Bë'në më perdunë lë'ë të purquë guti Jesús shlugar të; nasalvar të iurne'. 13Dadë, quëquëa'a lu të purquë nanë́ të el quë nanabani dizdë antsë binlú guë́'dchiliu. Quëquëa'a lu të, sultërë, purquë adë bë́'nëdi'i të lo quë narac shtu'u mëdzabë. Quëquëa'a lu të, llguë'në, purquë runguë bë'a të Dios, Shtáda'a. 14Quëquëa'a lu të naná Dadë purquë nanë́ të el quë nanápëdi'i fin. Quëquëa'a lu të naná sultërë purquë quëhunë të cumplir shti'dzë Dios con guëdubinú ldu'u të. Bë'në të gan lu mëdzabë. 15Adë rac shtú'udi'i të ra cusë nananú lu guë́'dchiliu, purquë grë ra narac shtu'u ra cusë shtë guë́'dchiliu, adë rac shtú'udi'ill Dios. 16Ra cusë mal narac shtu'u ldu'u nguiu, nu ra cusë chulë narac shtu'u ra nguiu gapë, nu ra cusë narunë naru'bë mënë, grë ndë'ë na cusë shtë guë́'dchiliu, lëdë Diósëdi'i. 17Grë ra cusë shtë guë́'dchiliu, rialú con grë mal llgabë narac shtu'u mënë, perë el quë narunë narnibë'a Dios, adë rialúdi'ill. Nápëll vidë sin fin. 18Dadë, hia bëdchini tiempë tsalú guë́'dchiliu. Bini të antsë napë quë guëdchini tubi nagunë cuntrë Jesucristo. Hashtë iurne' nanú zihani narunë cuntrë Jesús. Por ni nanë́ hia'a bëga'a iurë tsalú guë́'dchiliu. 19Lë'ë ra nguiu ni narunë cuntrë Jesús, bëazë guetë rall de lë'ë hia'a. Nunquë adë guc rall shini më de verdá purquë adë riaglá'guëdi'i rall con shti'dzë më. Si talë niac rall narialdí ldu'i shti'dzë Dios de verdá, nëa'në rall con lë'ë hia'a. Bëazë guetë rall. Iurní rlua'a clarë nádi'i rall shini Dios. 20Lë'ë të napë të llni purquë quëbezënú Espíritu Santo la'ni ldu'u të. Rac bë'a të cusë shtë Dios. 21Adë rquí'nidi'i guëquëa'a lu të purquë nanë́ të verdá. Nanë́ të guadë naná verdá nu guadë naná bishi. Nanë́ të el quë naruadi'dzë bishi, zé'dëdi'ill de Dios. 22¿Chu na más nabishi entrë lë'ë mënë? pues el quë narni'i Jesús lë́dëdi'i nabëshe'ldë Dios. El quë narni'i zni, quëhúnëll cuntrë Jesús. Quëhúnëll cuntrë Dios nu quëhúnëll cuntrë shini Dios. 23Grë mënë narni'i Jesús lë́dëdi'i el quë nagudili Dios parë guënibë́'ai', nápëdi'i nguiu ni Dios Padre. Perë el quë narni'i Jesús na el quë nabëshe'ldë Dios, nguiu ni quëbezënú Dios. 24Gulë tsagla'guë guëzu'bë diaguë të ra di'dzë nabini të iurë gualdí ldu'u të shti'dzë më. Si talë guësa'në të cuezë shti'dzë Dios la'ni ldu'u të, napë të Jesús nu napë të Dios Padre con lë'ë të. 25Mizmë Jesucristo guni'i lu hia'a, guëne'e më vidë sin fin parë lë'ë hia'a. 26Quëquëa'a di'dzë rë' lu të parë gac bë'a të lla na ra nguiu narac shtu'u guësiguë́ lë'ë të. 27Perë nídi'i nicidá guëlua'a mënë lë'ë të purquë quëbezënú Espíritu Santo lë'ë të; náhi' mësë shtë të. Napë të llni shtë́hi'. Quëgluá'ai' naná verdá nu naná bishi. Shtí'dzi' na verdá, lëdë bíshidi'i. Nu guní'i', gulë bëdë'ë lugar cuezënú Jesús ldu'u të. 28Gulë bëquë́ diaguë, Dadë; gulë bëdë'ë lugar cuezënú Jesús ldu'u të, të iurë guëdchini më stubi vueltë, adë chu rtúdi'i lúhi'; adë chu guëllú'nëdi'i lúhi'. Mejurë guëquitë ldu'u të iurë guëdchini më. 29Si talë rdë'ë të cuendë de quë tubldí na shcuendë Jesús lu Dios, gulë bëdë'ë cuendë, grë mënë nanabani ziquë gubani më, na rall shini më.

will be added

X\