1 Corintios 7

1Iurne' guna contëstë ra preguntë naguna'bë di'dzë të la'ni cartë nabëshe'ldë të. Bien nahin parë tubi nguiu de quë guëtsë́'adi'i nguiu 2perë cumë nanú zihani tentación parë gunë mieti duldë, mejurë cadë nguiu gapë tsé'lëll nu cadë na'a gápi' tsé'li'. 3Grë ra nguiu naná casadë napë quë gunë rall cumplir lo quë narunë tucarë ziquë tse'lë na'a, nu ra na'a casadë napë quë gunë rall cumplir con tse'lë rai'. 4Tubi na'a adë nádi'ill dueñi shtënë shcuérpëll sino quë tsé'li' nápëll derechë parë shcuerpë tsé'li'. Mizmë manërë ra nguiu adë nádi'ill dueñi shtë shcuérpëll sino quë tse'lë nguiu nápëll derechë parë shcuerpë nguiu. 5Lë'ë të naná casadë, adë rúnëdi'il negar parë ga'anul tsé'lël; sulamëntë si talë guërupë të na të de acuerdë por tubi tiempë parë gunë të orar lu Dios, hia despuësë napë quë guëbrí ga'anul tsé'lël të parë gúnëdi'i Satanás gan lul nu ldáguël lu duldë. 6Cagnia'a lu të ndë'ë ziquë tubi permisi, lë́dëdi'i ziquë mandamientë shtë Dios. 7Pues por partë shtë na, rac shtua'a de quë grë nguiu gac ziquë na, perë adë nádi'in posiblë. Bëzëlaa'dchi Dios cadë tubi nguiu fuersë especial; bëldá rall rtsë'a; stubi nguiu adë rtsë́'adi'ill. 8Rnia'a lu ra nanádi'i casadë nu lu ra viudë de quë nabién si adë guëtsë́'adi'i të ziquë nahia 9perë si talë adë ráquëdi'i gunë të gan lu ra deseo, pues gulë bëtsë'a. Mejurë guëtsë́'al quë gápël mal llgabë. 10Grë́të' të shmënë Dios naná casadë, rnibë́'ahia lu të de quë ra na'a adë guësá'nëdi'ill tsé'ell. Mandadë rë' lë́dëdi'i shtëna sino nahin mandadë shtë Dadë Jesús. 11Pues si talë tubi na'a bësá'nëll tsé'lëll; separadë na rall; adë cá'adi'ill stubi nguiu u guëcá'all tsé'lëll stubi. Mizmë manërë napë quë gunë ra nguiu cumplir; adë gáquëdi'i divorciar rall. 12Lu të los de más mënë, rnia'a lo quë lluá'ahia na bien. Lë'ë Dadë bësá'nëdi'i' di'dzë rë'. Si talë nanú tubi nguiu rialdí ldú'ull shti'dzë Dios perë tsé'lëll adë rialdídi'i ldu'i shti'dzë më, perë lë'ë na'a ni nall cunformë guëquëreldënull tsé'lëll, nguiu ni napë quë tsagla'guë guëquëréldëll con tsé'lëll. 13Nu zac, si talë tubi na'a rialdí ldú'ull shti'dzë Dios perë tsé'lëll adë rialdídi'i ldú'ull shti'dzë më, si talë lë'ë nguiu ni nall cunformë guëquëreldënull tsé'lëll, adë gac divorciar rall. 14Lë'ë nguiu nanadë rialdídi'i ldu'i perë tsé'li' sí rialdí ldu'i shti'dzë Dios, nguiu ni rúnëll recibir bendición shtë Dios. Nu zac lë'ë na'a nanadë rialdídi'i ldu'i shti'dzë Dios perë tsé'lëll sí nall shmënë Dios, pues na'a ni quëhúnëll recibir bendición shtë Dios. Guc ldai' por Dios por nall unidë con tsé'lëll. Si talë lë́dëdi'i zni, shini shtë ra mënë ni na rai' ziquë shini ra nanadë rialdídi'i ldu'i Dios, perë iurne' ra shini rall quëhunë rall recibir ra bendición shtë Dios. 15Perë si talë lë'ë nguiu u lë'ë na'a nadë rialdídi'i ldu'i Dios, rac shtú'ull guësá'nëll tsé'lëll, pues zni gaquin. Iurní lë'ë nguiu u lë'ë na'a naná bëa'në, nall librë. Gulë́ Dios lë'ë hia'a parë guëquërélda'a en paz të adë tsúdi'i dishi'bi entrë ra naná casadë. 16Lë'ë të na'a, nídi'i segurë de quë tsaldí ldu'u tsé'lël si guëquëreldënul lë́'ëll. Nu zac lë'ë të nguiu, nídi'i segurë tsé'lël tsaldí ldu'i shti'dzë Jesús. 17Ndë'ë na narunë tucarë guëdë́'na'a; cumë ziquë bëne'e Dios llni cadë túbia'a, cha guëdë́'na'a cumplir voluntá shtë më. Runë tucarë tsagla'guë nguiu cumë iurë guna'bë më lë́'ëll. Pues runë tucarë tsagla'guë guëquërélda'a de acuerdë con principi shtë vidë cubi nadápa'a. Zni rnibë́'ahia guëdubi grupë shtë shmënë Dios. 18Si talë iurë guna'bë Dios lë́'ël, nu nápël sëñi de quë bëriuguë partë cuerpë shtë́nël según custumbrë shtë mënë israelitë, adë guëtí'idi'il sëñi ni. Si talë adë gúquëdi'il circuncidar iurë gúquël shmënë Dios, adë rdë́'ëdi'il sí guëchuguë mënë shcuérpël. 19Nídi'i importë lu Dios si gúquël circuncidar u aquëdi'i. Lo quë narunë importë lu Dios na guëzu'bë diáguël mandamientë shtë më. 20Lo quë narunë tucarë gunë mieti na, tsagla'guë mieti mizmë ofici nanapë nguiu iurë lë'ë Dadë guná'bëi' nguiu ni. 21Si talë nal bajo ordë shtë sa'l iurë guna'bë më lë́'ël, adë riádi'i ldú'ul. Perë si talë nanú manërë parë gápël libertá, pues mejurë guërú'ul librë. 22Grë ra naná bajo ordë shtë sa'll iurë Dios guná'bëi' ra nguiu ni, gúqui' shmënë më nanapë libertá. Nu el quë nanádi'i bajo ordë shtë sa'll perë guna'bë më lë́'ëll, nall bajo ordë shtë Cristo. Rnibë'a më lë́'ëll. 23Dios guzi'i më lë́'ël tubi prëci ru'bë; adë rdë́'ëdi'il sí gac të bajo ordë shtë ra mënë. 24Bëchi, runë tucarë cadë nguiu tsagla'guë gúnëll mizmë ofici catë tsu nguiu iurë guna'bë Dios lë́'ëll. 25Iurní caquëa'a shcuendë ra lliguëna'a nadë bëtsë́'adi'i. Adë nápëdia'a ni tubi mandadë shtë Dios perë rnia'a lu të lo quë nalluá'ahia. Pues rac tsaldí ldu'u të na purquë zihani vueltë bëga'a ldu'u më na, por ni runë tucarë guëquë́ diaguë të shti'dza. 26Lluá'ahia de quë mejurë guëa'në nguiu tal cumë ziquë na nguiu por tantë cusë durë naná ze'dë lu guë́'dchiliu. 27Si talë bëtsë́'al adë rúnëdi'il llgabë parë guësá'nël tsé'lël. Si talë nápëdi'il tsé'lël, adë riúbëdi'i ldú'ul parë guëtsë́'al. 28Perë si talë guëtsë́'al, nádi'in duldë. Si talë guëtsë'a tubi lliguëna'a, adë nádi'in duldë. Perë grë́të' ra casadë gunë rall sufrir por cusë durë naze'dë tiempë ne', nu rac shtua'a adë gápëdi'i të más cusë durë. 29Dadë, quëquëa'a lu të; stu'pë tiempë rëa'në. Iurne' parë delantë ra naná casadë, runë tucarë guëbani rall ziquë nádi'i rall casadë. 30Ra naná tristë napë quë guëriubë ldu'u rall të gunë rall cumplir voluntá shtë Dios. Ra naná quëhunë ra laní, runë tucarë guëna'zi rall shchi'ni më nasesë. Ra nartuu', runë tucarë adë gac shtú'udi'i rall cusë shtë guë́'dchiliu. 31Ra narquitë ldu'u por ra cusë shtë guë́'dchiliu, adë chu guëdë́'ëdi'i sí të rnibë'a cusë shtë guë́'dchiliu lë́'ëll, purquë guë́'dchiliu nu ra cusë shtë tiempë ne', nasesë tsaluhin. 32Rac shtua'a de quë cadë tubi të adë riádi'i ldu'u të. Lë'ë nguiu naná sultërë rquëdi'ni ldú'ull por ra cusë shtë Dadë Dios nu rac shtú'ull gúnëll cumplir voluntá shtë më parë guëquitë ldu'u më lë́'ëll. 33Perë iurë lë'ë sultërë guëtsë́'all, iurní rac ldú'ull por ra cusë shtë guë́'dchiliu nu parë guëquitë ldu'u tsé'lëll lë́'ëll. 34Zni na con tubi lliguëna'a nu ra na'a casadë. Lë'ë na'a nanápëdi'i tsé'lëll, rquëdi'ni ldú'ull por ra cusë shtë Dadë Dios të gac na'a ni santu; rac shtú'ull gúnëll cumplir parë guëquitë ldu'u më con lë́'ëll. Perë lë'ë na'a casadë rquëdi'ni ldú'ull por ra cusë shtë guë́'dchiliu nu rac shtú'ull gúnëll dchi'ni të guëquitë ldu'u tsé'lëll lë́'ëll. 35Quëgnia'a lu të ndë'ë parë bien shtë të, lë́dëdi'i parë adë guëtsë́'adi'i të. Rac shtua'a guëbani të manërë za'quë nu parë gunë të sirvë Dadë con guëdubinú ldu'u të. 36Si tubi shtadë lliguëna'a rúnëll llgabë guëdë́'ëll permisi të guëtsë'a lliguëna'a purquë hia rdëdë galëlliguëna'a shtë́nëll, nu nanë́ nguiu ni rac shtu'u lliguëna'a guëtsë́'all, pues gac lo quë narni'i ldú'ull; nádi'in duldë. 37Perë si stubi nguiu zull firmë con galërni'i ldú'ull nu rnall de quë shtsápëll nall cuntëntë sin quë adë guëtsë́'adi'ill, nguiu ni naná firmë de quë adë guëtsë́'adi'i shtsá'pëll, bien quëhúnëll. 38Zni el quë naná quëgdë'ë shíni' parë guëtsë́'ai', quëhúnëll bien, nu zac el quë nadë quëgdë́'ëdi'i shíni' parë guëtsë'a shíni', mejurë quëhúnëll. 39Lë'ë na'a casadë por lëy, nalí'bill hashtë gati tsé'li' perë si talë tsé'lëll gati, iurní na'a ni nápëll libertá parë guëtsë́'all stubi con el quë narac shtú'ull perë sulamëntë si talë nguiu ni rialdí ldu'i shti'dzë Dios. 40Perë lluá'ahia de quë más guëquitë ldu'u na'a ni si guëá'nëll sin quë guëtsë́'adi'ill. Ni na lo quë narnia'a nu rialdí ldua'a de quë zni na voluntá shtë Espíritu Santo naquëbezënú na.

will be added

X\