1 Corintios 6

1Adë nazá'quëdi'i rdchi'bë të galquiá cuntrë stubi sa'l delantë ra juësi nanadë guënë́di'i Dios. Gulë bë'në rëglë ra asuntë entrë mizmë lë'ë të. 2Nanë́ të ra shmënë Dios gunë rai' juzguë ra mënë shtë guë́'dchiliu. Si talë gunë të juzguë ra mënë shtë guë́'dchiliu, pues rac të gunë të juzguë ra asuntë mitu'në entrë ra grupë shtë shmënë Dios. 3¿Pëllë adë rac bë́'adi'i të de quë guëdë́'na'a juzguë ra ianglë? Cuantë más runë tucarë guëdë́'na'a juzguë ra asuntë shtë vidë rë'. 4Si talë nápël problemë con stubi sa'l, adë nazá'quëdi'i guëdchí'bël galquiá cuntrë sa'l. Pues ra shmënë Dios namás lasáquëdi'i entrë lë'ë të, rac rall gunë rall rëglë asuntë shtë́nël. 5Ndë'ë rnia'a lu të, të parë guëtú lu të. ¿Pëllë adë nídi'i entrë lë'ë të ni siquierë tubi naná rac gunë juzguë parë gúnëll rëglë asuntë nanápël? 6¿Pëllë rqui'ni tubi narialdí ldu'i Dios, guëdchí'bëll demandë lu stubi sa'll delantë lu ra juësi naguënë́di'i Dios? 7Napë të dishi'bi nu rdchi'bë të galquiá cuntrë sa' të. Rlua'a de quë adë bë́'nëdi'i të cumplir shti'dzë Jesús; napë të faltë. Mejurë gulë bë'në sufrir mal tratë. Gulë bëdë'ë sí cuanë mënë lo quë nanápël. 8En cambi quëhunë të mal; rbaa'nël pë cusë shtë ra naná shmënë Dios. 9¿Pëllë adë rac bë́'adi'i të de quë grë́të' ra mënë mal, adë tsutë́di'i rall catë quëbezë Dios? Adë rdë́'ëdi'i të sí parë guëguguë́ sa' të lë'ë të. Ra narquënú sa'll, ra narunë adorar figurë, ra narunë duldë adulteri, ra narunë ziquë ra mamflor, 10ra nguba'në, ra narzebi ldu'u pë shtë sa'll, ra zudchi, ra naná runë cuntrë sa'll, ra nardchisú pë shtë mënë con engañi; grë mënë ni adë ni mudë tsutë́ rall lugar catë rnibë'a Dios ziquë Rëy. 11Antsë zni bë'në të; guc të igual ziquë ra mënë ni perë iurne' bëzunë́ më almë shtë të; unidë na të con Dios santu. Napë të tratë con Dios; bë'në më recibir lë'ë të por lo quë nabë'në Jesucristo juntë con Espíritu nabëshe'ldë Dios, Shtáda'a. 12Rni'i mënë: “Nahia librë parë guna lo quë narac shtua'a”. Perë rnia'a lu të, grë cusë adë rsëdchínidi'i cusë za'quë parë lë'ë hia'a. Rní'il de quë nahia librë parë guna lo quë narac shtua'a, perë adë guëdë́'ëdia'a sí parë guënibë'a cusë mal na. Adë nádia'a bajo ordë shtë ra cusë ni. 13Stubi cusë rni'i mieti: “Cumidë na parë guëdáuha'a nu nabánia'a parë guëdáuha'a” perë Dios guëdë́'ëi' fin guërupë ra cusë ni. Nídi'i verdá de quë cuerpë shtë mieti na parë guëquënú mieti sa'll, sino shcuérpa'a na parë lë'ë Dadë Jesús nu lë'ë Dadë na parë bien shtë hia'a. 14Ziquë bëldishtë́ Dios lë'ë Dadë Jesús ladi ra tëgulë, zni zac guëldishtë́ më lë'ë hia'a con pudërë shtë më. 15¿Pëllë adë rdë́'ëdi'i të cuendë de quë cadë tubi de lë'ë të na partë shtë cuerpë shtë Cristo? ¿Ni mudë guënehia sí parë partë shtë Cristo gaquin partë shtë cuerpë shtë na'a mal? Aquëdi'i, jamás gaquin zni. 16¿Pëllë adë rdë́'ëdi'i të cuendë de quë iurë tubi nguiu rquënull con tubi na'a mal, hia iurní guërupë rall rac rall tubsë cuerpë? Pues ra Sagradas Escrituras rni'i: “Guërupë rall gac rall tubsë cuerpë”. 17Perë iurë tubi mieti gac unir con Dadë, hia guërupë rai' na rai' tubsë. Napë rai' mizmë espíritu. 18Gulë bëllu'në lu grë duldë narunë tratë cusë mal entrë ra na'a nu ra nguiu. Cualquier stubi duldë naná runë tubi mieti, quëhunin dañi parë sa'll, perë el quë narquënú sáhi', quëhúnëll dañi cuntrë prupi shcuérpëll. 19¿Pëllë adë rdë́'ëdi'i të cuendë de quë cuerpë shtë të na lugar catë cuezë Espíritu Santo? Bëdë'ë Dios Espíritu Santo parë cuezënúhi' lë'ë të, parë guëquëreldënúhi' lë'ë të. Lë'ë më na më dueñi shtë të; rnibë'a më lë'ë të, lë́dëdi'i rnibë'a të mizmë lë'ë të. 20Guzi'i Dios lë'ë të tubi prëci namás lasac të gac të shmënë më. Por ni gulë bë'në honrar lë'ë më con cuerpë shtë të nu con espíritu shtë të. Guërupë cusë ni ze'dë de Dios.

will be added

X\