1 Corintios 5

1Quëgni'i mënë de quë entrë lë'ë të nanú ra naquëreldë mal, de quë tubi nguiu cuá'all shmadrástëll. Pues duldë ni ra mënë nanadë israelitë, adë rúnëdi'i rall duldë ni. 2Mejurë niatú lu të nu niu'në të por conductë shtë nguiu ni. Runë tucarë guëgú të lë́'ëll ladi grupë shtë shmënë Dios. 3Pues aunquë la'di súdia'a nga'li perë rëagná ldua'a lë'ë të. Hia bëna juzguë el quë nabë'në duldë ni cumë zugá'ahia nga'li con lë'ë të. 4Gulë bëdëá con autoridá shtë Dadë Jesucristo, nu lë'ë na quëbezënúa lë'ë të con espíritu shtëna, nu lë'ë pudërë shtënë Jesucristo Shláma'a, quëbezënú lë'ë të. 5Gulë bë'në intriegu nguiu ni guia'a Satanás të parë tsalú shcuérpëll con mal deseo shtë́nëll, perë espíritu shtë nguiu ni gac salvar iurë lë'ë Dadë Jesús guëabrí stubi. 6Mal na iurë runë nadchini të. ¿Pëllë adë guënë́di'i të tubi dichë narni'i: “Du'pë levadurë rdë'ë fuersë guëdubi nacubë”? 7Gulë bë'në ziquë ra mënë israelitë guahietë. Iurë bëdchini laní Pascu, gulú rall grë guetështildi naguctsa'u con levadurë. Gulë bësa'në grë duldë nananú entrë lë'ë të, të gac të limpi ziquë guetështildi cubi nagudáu ra mënë israelitë dzë shtë laní. Gulë guná, lë'ë lli'li shtë Pascu, hia guti. ¿Chu na sacrifici ni? Pues mizmë Cristo. 8Zni rqui'ni guëquëréldëru'u hia'a con ldu'u limpi nu con verdá naná ziquë guetështildi sin levadurë. Adë chu guëquëréldëdi'i con cusë mal; adë gápëdi'i të llanë la'ni ldu'u të. 9La'ni stubi cartë nabëshe'lda lu të, guní'ihia lu të adë gápëdi'i të tratë con ra narquënú ra sáhi'. 10Adë guní'idia'a lu të de quë na mal si talë napë të tratë con ra mënë shtë guë́'dchiliu, ra narquënú ra sáhi', u ra narzebi ldu'u pë shtë më, u ra nguba'në, u ra narunë adorar ra figurë naractsa'u, purquë nídi'i mudë guëquëreldë të lu guë́'dchiliu sin quë napë të tratë con ra mënë ni. 11Lo quë nagunia'a lu të iurne', adë gapë të tratë con tubi nguiu naná rni'i nall shmënë Dios. Si talë nguiu ni rquënull ra sáhi', u si talë rzebi ldú'ull pë shtë mënë, u si talë rúnëll adorar ra figurë, u si talë ruadí'dzëll cuntrë sa'll, u si talë rzuu'dchill, u si talë nall nguba'në; con nguiu ni adë raunúdi'i të lë́'ëll. 12- 13Pues adë rúnëdi'i tucarë guna juzguë ra mënë shtë guë́'dchiliu; pues Dios gúni' juzguë lë'ë rall perë grupë shtë shmënë Dios, sí, runë tucarë gunë rall juzguë sa' rall. Por ni gulë cu nguiu naquëhunë duldë ni entrë lë'ë të.

will be added

X\