1 Corintios 3

1Zni nahin bëchi, adë gú'di'i manërë të guadi'dza lu të cumë ziquë mënë naquëgsë́ Espíritu Santo, sino biadi'dza lu të ziquë mënë narianaldë tëchi ra cusë shtë guë́'dchiliu. Na të ziquë me'dë en cuantë ra cusë shtë Cristo. 2Bëluá'ahia lë'ë të con enseñansë sencigi cumë ziquë tubi me'dë naradchi. Rúnëdi'i të gan gau të cumidë ziquë më ru'bë. Todavía adë riasë́di'i të ra enseñansë naná rqui'ni parë su të firmë lu shnezë Dios. 3Hashtë ne' na të ziquë mënë narianaldë tëchi ra cusë shtë guë́'dchiliu; quëreldë të igual ziquë los de más sa' të. 4Si talë rní'il: “Na nahia shmënë Pablo”; stubi të rní'il: “Nahia shmënë Apolos”, iurní quëhunë të llgabë ziquë ra mënë shtë guë́'dchiliu, lë́dëdi'i ziquë mënë nanapë Espíritu Santo. 5¿Chull na Pablo? ¿Chull na Apolos? Na na'a nadë más ra nabëshe'ldë Dios; por shti'dzë na'a gualdí ldu'u të diza'quë shtë Dadë. Cadë tubi muzë shtë Dios bë́'ni' según fuersë nu llni nabëne'e më. 6Na bëcabnía bë'dchi; Apolos gudi'li ra plantë, perë Dios bësëru'bë më ra plantë ni. 7De manërë de quë ni tubi na'a, el quë nabëcabní bë'dchi u el quë naguati'li ra plantë, lasáquëdi'i na'a, perë Dios na el quë nalasac. Bësëru'bë më ra plantë. 8El quë narcabní nu el quë nargui'li, na rai' unidë, nu Dios quilli cadë tubi lë'ë hia'a según dchi'ni naquëdë́'na'a. 9Grë hia'a na hia'a ra nardë́'na'a dchi'ni juntë con lë'ë më. Lë'ë të na të ziquë guiu'u lachi catë quëhunë më dchi'ni. Na të ziquë tubi hiu'u naquëgza'a më. 10Nahia ziquë mësë albañil naná gulë́ Dios parë guëzu'ba cimientë shtë hiu'u. Hia stubi quëgza'a hiu'u guëc cimientë ni. El quë narza'a hiu'u rqui'ni gápi' cuidadë manërë naquëgzá'all hiu'u. 11Pues ni tubi adë chu nápëdi'i derechë guëzú'bëll stubi cimientë purquë hia nanú cimientë verdadërë naná mizmë Jesucristo. 12Perë cadë nguiu quëgzá'all tubi hiu'u con orë u bëdchichi u guë'ë nalasac u con hiaguë u con gui'lli guia. 13Lë'ë dchi'ni de cadë lë'ë hia'a guëru'u lu llni dzë shtë juici. Dzë ni guëdchini gui'i të parë gunë gui'i prëbë pë clasë dchi'ni bë'në mieti. 14Si talë tubi de lë'ë hia'a bëza'a tubi hiu'u nanadë tsequi lu gui'i, gunë nguiu ni recibir pagu por dchi'ni nabë́'nëll 15perë en cambi, si talë tubi de lë'ë hia'a guëza'a hia'a tubi hiu'u con cusë naná sutípëdi'i lu gui'i, pues guënítill grë́të'; nídi'i pagu parë lë́'ëll aunquë lë́'ëll gac salvárëll cumë ziquë rgu nguiu tubi cusë la'ni hiu'u narie'qui. 16¿Pë adë rac bë́'adi'i të de quë na të ziquë iádu'u catë cuezë Dios, de quë Espíritu shtë Dios cuezënúhi' la'ni ldu'u të? 17Si talë tubi de lë'ë të quëhúnël usar iádu'u shtë më tubi cusë mal, guëne'e më fin parë lë́'ël. Catë cuezë më, nahin santu nu también cuerpë shtë të na santu. 18Adë rsiguë́di'il mizmë lë́'ël. Si talë tubi de lë'ë të rní'il nal sabi con llni nanapë mënë guë́'dchiliu, mejurë guëabril ziquë tubi naráquëdi'i të gáquël më sabi de verdá. 19Pues llni shtë ra mënë narianaldë cusë shtë guë́'dchiliu rë', nahin ziquë cusë tuntë parë Dios. Naescritë: “Dios quëhunë parë ldaguë më sabi lu galënasini shtë rall ziquë rlaguë tubi ma lu trampë”. 20Nu zac rni'i Sagradas Escrituras: “Lë'ë Dadë rac bë́'ai' ra llgabë shtë mënë sabi, de quë lasáquëdi'i shgabë rall”. 21Por ni adë chu gunë nadchínidi'i de quë nall shmësë sa'll. Pues grë́të' cusë nahin parë lë'ë të; 22Pablo, Apolos, Pedro, guë́'dchiliu, nu vidë, nu galguti, nu lo quë naná iurne', nu ra cusë naguër gac, grëhin na parë lë'ë të. 23Nu lë'ë të na të shmënë Cristo; rnibë'a më lë'ë të nu Cristo rzu'bë diágui' shti'dzë Dios.

will be added

X\