1 Corintios 2

1Bëchi, iurë bidë guënia'a lu të lë'ë verdá shtë Dios, adë biadí'dzëdia'a ziquë tubi mësë narlua'a con di'dzë nadë rac bë́'adi'i të sino biadi'dza clarë. Gunia'a lu të di'dzë nabëlua'a Dios lua. 2Iurë guquëreldënúa lë'ë të, guni'i ldua'a guadi'dza sulë tubsë di'dzë de quë Jesucristo gunë salvar lë'ë hia'a, de quë guti më lu cruz por lë'ë hia'a. 3Iurë bidë guëdchinia lu të, pues adë gualdídi'i ldua'a mizmë na sino bëdzëba nu bëchi'cha. 4Iurë gunia'a lu të ra diza'quë shtë Dios, adë guni'inúdia'a lë'ë të con di'dzë sabi naze'dë por llni nanapë mënë guë́'dchiliu, sino guni'inúa lë'ë të con pudërë shtë Espíritu Santo, el quë nabë'në zihani cusë ru'bë. 5Guni'inúa lë'ë të, të tsaldí ldu'u të shti'dzë Dios purquë bini të pudërë shtë më, lë́dëdi'i por tantë rac ruadi'dza. Zni guc parë gac të firmë; dchi'chi na fe shtë të ziquë tubi cimientë shtë hiu'u. 6Zni na manërë biadi'dzë na'a diza'quë lu ra mënë, perë biadi'dzë na'a di'dzë sabi lu ra mënë namás rianaldë ra shnezë Dios. Ra di'dzë sabi naruadi'dzë na'a, adë zé'dëdi'in de guë́'dchiliu rë', nilë por ra mënë naquëgnibë'a ra sa' rall. Grë cusë ni nasesë tsalú ra 7perë ruadi'dzë na'a con llni shtë Dios. Ruadi'dzë na'a ra cusë secretë shtë Dios. Ruadi'dzë na'a di'dzë sabi shtë më, ra cusë nabë'në më ordenar antsë cueshtë́ guë́'dchiliu parë gac salvára'a. 8Ni tubi ra naná rnibë'a lu guë́'dchiliu rë', adë riasë́di'i rall ndë'ë. Si talë niasë́ rall, adë niaquë́'ëdi'i rall Dadë Jesús lu cruz, el quë narnibë'a guëdubi gube'e. 9Zni rni'i Sagradas Escrituras: Dios bë'në më preparar cusë adë ni chu gunádi'i nu adë chu bínidi'i, nu adë chu bë́'nëdi'i llgabë. Cusë ni na parë ra narac shtu'u lë'ë më. 10Grë ndë'ë bëlua'a më lu hia'a por Espíritu shtë më. Lë'ë Espíritu na llni nu riasë́ Espíritu ra cusë namás naga'chi, hashtë shgabë Dios namás secretë rac bë'a Espíritu. 11¿Chull gac bë'a lo quë nanú la'ni ldu'u nguiu? Mizmë nguiu riasëll llgabë nananú la'ni ldú'ull. Zni na con Dios; sulamëntë Espírutu shtë më rac bë'a llgabë shtë më. 12Lë'ë hia'a adë bëdë́'nëdi'ia'a recibir Espíritu naná rnibë'a mënë shtë guë́'dchiliu sino bëdë́'na'a recibir Espíritu naná ze'dë de Dios të gac bë'a hia'a grë bendición nabëzëlaa'chi më parë lë'ë hia'a. 13Ruadi'dzë na'a shcuendë ra cusë rë' con di'dzë nabëlua'a Espíritu shtë Dios, lë́dëdi'i con di'dzë nabësë'dë na'a por ra mësë shtë guë́'dchiliu. Zni rlua'a na'a ra cusë shtë Espíritu lu ra mënë narianaldë tëchi Espíritu Santo. 14Grë ra nanápëdi'i Espíritu cuezënúhi' la'ni ldú'ull, adë rúnëdi'ill recibir di'dzë shtë Espíritu purquë parë lë́'ëll cusë ni adë rlluí'idi'i. Cusë tuntë rní'ill. Adë riasë́di'ill purquë rqui'ni llni shtë Espíritu parë tsasë́ mënë ra cusë shtë Espíritu. 15Perë grë́të' nacabezënú Espíritu Santo rac bë'a rall grë́të' cusë nalasac; perë ra sa' nguiu ni, ra nadë tsanáldëdi'i tëchi Espíritu Santo, adë rac bë́'adi'i rall blac lasac na primërë nguiu ni. 16Ra Sagradas Escrituras rni'i: “¿Chull riasë́? u ¿chu rac bë'a lla na llgabë shtë Dadë Dios? ¿Chull guëlua'a Dios?” Perë lë'ë hia'a nadápa'a Espíritu; por ni rac bë'a hia'a llgabë shtë Cristo.

will be added

X\