1 Corintios 16

1Iurne' quëquëa'a shcuendë ra centavë nardëá parë ra mënë nabëzunë́ Dios almë shtë rai'. Gulë bëtëá centavë según lo quë nagunibë́'ahia ra grupë shtë shmënë Dios naná quëreldë regiuni Galacia. 2Cadë primërë dzë shtë llmalë, cadë tubi de lë'ë të napë quë guëtëal centavë según lo quë nabë́'nël gan. Gulë cutsa'uin të parë nídi'i nicidá guëtëá të ofrendë iurë guëdchinia. 3Iurë guëdchinia ndë, guëshe'lda lë'ë ra narunë të nombrar; guëdë'a guia'a rai' tubi cartë shtë recomendación parë gua'a rai' ofrendë shtë të hashtë Jerusalén. Gunë rall intriegu centavë ni parë ra naquëreldë nga'li. 4Si talë guëni'i ldua'a de quë nu zac na tsahia, sënaldë rai' na. 5Napë quë tsahia por regiuni shtë Macedonia; hia despuësë de ni, guëdchinia Corinto. 6Adë na segúrëdia'a perë guëquëreldënúa lë'ë të por du'pë tiempë u guëtëda tiempë naldë nga'li con lë'ë të. Iurní zac gunë të compañi na nezë shtëna catë guzëahia despuësë. 7Adë rac shtú'udia'a gueldë guënahia lë'ë të por du'pë tiempë sino quë rac shtú'uhia cueza con lë'ë të tubi visitë llëduni si talë na voluntá shtë Dios. 8Perë na guëana Efeso hashtë tsalú laní Pentecostés 9purquë ndë'ë nanú zihani dchi'ni shtë Dadë Jesús parë guna cumplir. Tsaldí ldu'u ra mënë shti'dzë më; perë nanú zihani contrari narunë cuntrë shti'dzë Dios. 10Si talë guëdchini Timoteo, gulë bë'në tratë bien lë́'i' të parë adë riádi'i ldu'i purquë lë́'i' quëhúni' dchi'ni shtënë Dadë igual ziquë na. 11Por ni adë chu gúnëdi'i desprëci lë́'i'. Mejurë gulë bë'në compañi lë́'i' parë tsaglá'gui' viajë shtë́ni' të parë guëdchini gueldë guënáhi' na. Quëbeza lë́'i' juntë con los de más bëchi la sa' hia'a. 12Lë'ë bë́cha'a Apolos, bëna ruëguë lúhi' të parë gúnëll compañi los de más sa' hia'a iurë gue'dë guëná rai' lë'ë të, perë Apolos quëgní'ill de quë nádi'i voluntá shtë Dios parë gue'dë guënall lë'ë të iurne', perë hashtë guëne'e më sí, iurní gue'dë guënall lë'ë të. 13Gulë guc mënë nasini nu gulë tsagla'guë firmë lu shnezë më. Gulë cue za'quë za'quë. Gulë bë'në shchi'ni Dios ziquë mënë naná rialdí ldu'i de verdá. Gulë gac nguiu nadë rdzë́bëdi'i. 14Grë́të' lo quë nagunë të, gulë bë'nin con guëdubinú ldu'u të con amor parë los de más sa' të. 15Iurne' bëchi, nanë́ të de quë famili shtë Estéfanas guc rai' primërë naná gualdí ldu'i shti'dzë Jesús; na rai' primërë nagualdí ldu'i shti'dzë Dios entrë grë mënë naquëreldë regiuni Acaya. Nu tsagla'guë quëhunë rai' sirvë los de más mënë nabëzunë́ Dios almë shtë rai'. 16Rac shtua'a de quë lë'ë të guëzu'bë diaguë të shti'dzë mënë ziquë lë'ë rai' nu zac grë ra naná runë compañi parë shchi'ni Dios, nu gulë bëzu'bë diaguë shti'dzë ra mënë naquëhunë dchi'ni shtë më. 17Nalë́ rquitë ldua'a de quë bëdchini Estéfanas, Fortunato, nu Acaico. Lë'ë rai' bë'në rai' cumplir lo quë narunë faltë nihunë të. 18Nalë́ bësëquitë ldu'u rai' na nu zac lë'ë të. Napë quë gapë të respëti parë ra mënë ziquë lë'ë rai'. 19Ra grupë shtë shmënë Dios naquëreldë regiuni Asia, quëgshe'ldë rai' saludë parë lë'ë të. Aquila nu Prisila con grupë shtë shmënë Dios nardëá lidchi rai', quëgshe'ldë rai' zihani saludë en el nombre shtë Dadë Jesucristo. 20Gulë bë'në recibir saludë shtë grë ra shmënë Dios naquëreldë ndë'ë. Gulë bë'në saludar grë ra shmënë Dios con tubi abrasë. 21Na Pablo, quëgshe'lda saludë parë lë'ë të con prupi shti'dza nabëquëa'a. 22Si talë tubi de lë'ë të adë rac shtú'udi'il Jesucristo de verdá, pues grë ra mënë ni gac condenar. Rac shtu'u hia'a guëdchini Dadë Jesucristo lueguë. 23Gulë bë'në recibir favurë nu bendición shtë Dadë Jesucristo. 24Quëgshe'lda amor shtëna ziquë sahia naná unidë con Jesucristo. Amén.

will be added

X\