1 Corintios 15

1Iurne' bëchi, rac shtua'a guëagná ldu'u të diza'quë naná biadi'dza lu të. Bë'në të recibirin nu tsagla'guë rianaldë të nezë shtë më con guëdubinú ldu'u të. 2Por diza'quë ni nasalvar të si talë tsagla'guë të lo quë nabëluá'ahia lë'ë të. Nasalvar të si gualdí ldu'u të shti'dzë më de verdá. 3Primërë lugar, bëluá'ahia lë'ë të grë enseñansë nabëna recibir. Bëluá'ahia lë'ë të de quë Cristo guti por ra duldë shtë́na'a cumë ziquë rni'i la'ni Sagradas Escrituras. 4Bëga'chi më nu guashtë́hi' ladi ra tëgulë dzë tsunë, igual ziquë rni'i ra Sagradas Escrituras. 5Bëluá'ahia lë'ë të de quë bëlua'alú më lu Pedro; despuësë bëlua'alúhi' lu los de más poshtë. 6Despuësë bëlua'alúhi' lu más de ga'i gahiu'a shmënë Dios naná bëdëá. Zihani mënë todavía nabani rai'; sëbëldá rai' hia guti rai'. 7Despuësë bëlua'alú Cristo lu Jacobo, iurní lu grë ra poshtë shtë́ni'. 8Hia despuësë de ni bëlua'alú më lua aunquë nahia ziquë tubi llguë'në nabëdchini lu guë́'dchiliu antsë gac cumplir tiempë parë gáli'. 9Nahia el quë nalasáquëdi'i entrë los de más poshtë shtë më. Adë rúnëdi'i tucarë gaca poshtë purquë guzunalda ra shmënë Dios. 10Perë lo quë nanahia iurne' na purquë guc shtu'u më na nu bë'në më zihani favurë parë na. Lo quë nabë'në më por na, napë resultadë. Bëna dchi'ni más quë los de más mënë aunquë nilë lëdë nádi'i, sino quë Dios bëne'e fuersë nu bë'në ldai' më na. 11Perë adë rúnëdi'i importë chu bë'në más dchi'ni. Biadi'dzë na'a lu të ra diza'quë nu gualdí ldu'u të shti'dzë më. 12Si talë ruadi'dzë na'a de quë Cristo guashtë́hi' ladi ra tëgulë ¿pëzielú bëldá de lë'ë të rni'i të de quë tsashtë́di'i ra tëgulë? 13Si adë tsashtë́di'i rai' ladi ra tëgulë pues tampuquë lë'ë Cristo adë guashtë́di'i' ladi ra tëgulë. 14Talë Cristo adë guashtë́di'i ladi ra tëgulë, hia diza'quë naná biadi'dzë na'a lu të nápëdi'in valurë nu fe shtë të nápëdi'in valurë; lasáquëdi'in. 15Si talë nahin zni, rlua'a clarë na na'a testigu falsë purquë hia lë'ë na'a guni'i na'a lu ra mënë de quë Dios bëldishtë́ Cristo ladi ra tëgulë. Perë si talë nádi'in verdá de quë ra tëgulë adë tsashtë́di'i rai' stubi, pues iurní zac lë'ë Dios bëldishtë́di'i më lë'ë Cristo. 16Si talë tëgulë adë tsashtë́di'i rai' stubi, iurní lë'ë Cristo tampuquë guashtë́di'i' ladi ra tëgulë. 17Si talë Cristo adë guashtë́di'i' ladi ra tëgulë, fe shtë të adë rlluí'idi'in; todavía adë naperdunë duldë shtë të. 18Nu ra tëgulë nagualdí ldu'u shti'dzë Jesús, adë nádi'i rai' salvar. 19Si talë rialdí ldu'u hia'a shti'dzë Cristo napin valurë sulamëntë mientras quërélda'a lu guë́'dchiliu, iurní prubi na hia'a; nápëdi'i hia'a esperansë nu runë tucarë guëga'a ldu'u mënë lë'ë hia'a. 20Perë verdá na de quë Cristo guc resucitar ladi ra tëgulë; na më lë'ë primërë naguashtë́ parë adë guëabrídi'i gáti' stubi. 21Pues ziquë guzublú galguti por tubsë nguiu, también por tubi nguiu guzublú galëriashtë́ shtë tëgulë. 22Pues grë́të' mënë napë quë gati rai' purquë na rai' llëbní Adán; zni zac grë́të' naná unidë con Cristo, guëldishtë́ më lë'ë rai' ladi ra tëgulë. 23Perë cadë nguiu según turnë narunë tucarë lë́'ëll. Cristo gúqui' ziquë primërë naná gátidi'i parë siemprë perë despuësë iurë guëabrí më stubi, iurní gátidi'i jamás ra naná unidë con lë'ë më. 24Iurní guëga'a iurë shtë fin; tsalú guë́'dchiliu rë'. Guëdë'ë më fin grë́të' autoridá, grë́të' ra nanapë pudërë, nu guëdë'ë më fin parë grë ra narnibë'a lu guë́'dchiliu. Iurní gunë më intriegu catë rnibë'a më ca'a Dios, Shtáda'a. 25Guënibë'a Cristo ziquë rëy hashtë iurë gunë Dios gan lu grë enemigu shtë Cristo nu guëzullibi rall lúhi'. 26Lúltimë enemigu nagunë më gan lúhi' na galguti 27purquë Dios bëdë'ë më derechë guënibë'a Cristo grë́të' cusë, perë iurë Sagradas Escrituras rni'i de quë Cristo nápi' derechë parë guënibë́'ai' grë́të' cusë, pues clarë nahin de quë Dios adë nádi'i' bajo ordë shtë Cristo, perë bëdë'ë më derechë parë guënibë'a Cristo guëdubi guë́'dchiliu. 28Iurë grë́të' cusë guëa'nin bajo ordë shtë Cristo, iurní mizmë lë'ë Cristo, shini Dios, gúni' intriegu mizmë lë́'i' con grë pudërë nanápi' lu Dios të parë Dios gáqui' el quë nanapë grë pudërë parë siemprë. 29Nanú ra narni'i adë tsashtë́di'i ra tëgulë, perë si nahin verdá, ¿pëzielú rriubë nisë rall por ra naná guti? Si talë adë tsashtë́di'i tëgulë, mbanë na lo quë nacanihunë të; mejurë adë guëchu'bë nisë të sa' të shlugar ra tëgulë. 30Nu zac ¿pëzielú rdchi'ba vidë shtëna lu peligrë guëdubi tiempë si talë adë tsashtë́di'i ra tëgulë? 31Quëgnia'a lu të verdá de quë grë́të' dzë nanúa lu peligrë shtë galguti. Runë nadchinia por dchi'ni nabëna entrë lë'ë të; guquin purquë unidë nahia con Cristo Jesús, Shláma'a. 32Perë si talë nahin ziquë narni'i tubi dichë: “Gudildia con ra ma dushë la'ni guë'dchi Efeso” ¿pë cusë bëna gan si talë ra tëgulë adë tsashtë́di'i rai' stubi? Mejurë guëni'i hia'a: “Cha guëdáuha'a; cha guëdí hia'a; glli gati hia'a”. 33Adë rdë́'ëdi'i të sí guëguguë́ mënë lë'ë të por di'dzë falsë. Nanú tubi dichë narni'i: “Ra amigu mal na rall causë rniti mënë nezë za'quë”. 34Gulë bë'në llgabë bien nu gulë bëabrí ldu'u të tubi nezë za'quë nu adë rúnëdi'i të duldë, pues nanú bëldá të naná guënë́di'i Dios bien. Rnia'a lu të zndë'ë të parë guëtú lu të du'pë. 35Tal vez tubi de lë'ë të guëna'bë dí'dzël: “¿Llallë tsashtë́ ra tëgulë? ¿Lla na cuerpë gapë rai' iurë guëbani rai'?” 36Di'dzë ni na tuntë. Nanël iurë lë́'ël rcabnil bë'dchi, hia bë'dchi ni napë quë gu'dzë të parë guëru'u tubi plantë. 37Grë́të' nargabní la'ni guiu'u ziquë bë'dchi shtë trigu u stubi clasë bë'dchi, iurë rcabnilin, adë nápëdi'in formë shtë plantë sino nahin bë'dchi. 38Dios rdë'ë më lu bë'dchi tubi formë narac shtu'u më, formë naná gurënë según narni'i ldu'u më. Cadë clasë bë'dchi rldanin nu napin formë narunë tucarë. 39Grë́të' ra nanabani, nápëdi'i rall cuerpë igual; nanú cuerpë shtë mënë; stubi clasë cuerpë parë ra ma, nu cuerpë shtë ra ma'ñi na stubi clasë; nu cuerpë shtë ra mbeldë gurënë nahin. 40Nu zac nanú ra nanapë cuerpë lu gube'e, nu nanú ra nanapë cuerpë lu guë́'dchiliu, perë cuerpë nananú gube'e, nasa'a rlua'ain. Lë'ë galnasa'a shtë cuerpë shtë guë́'dchiliu gurënë nahin. 41Lë'ë llni shtë ngubidzë gurënë nahin con llni shtë mbehu, nu zac gurënë na llni shtë ra mbelëgui'i. Entrë ra mbelëgui'i tubi mbelëgui'i rabtsë'ë llni shtëhin másru'u fuertë lu sa' mbelëgui'i. 42Zni na con tëgulë iurë riashtë́ rai'. Vidë shtë nguiu na ziquë tubi bë'dchi naná rialú, perë iurë tsashtë́ nguiu ladi ra tëgulë, adë gátidi'i' jamás. 43Rtu lu hia'a por ra cuerpë nadápa'a iurne' purquë rati ra cuerpë, perë tsashtë́ hia'a nasa'a. Na hia'a débil iurne' perë iurë tsashtë́ hia'a ladi ra tëgulë, guëdápa'a cuerpë fuertë naná tsalúdi'i. 44Lu guë́'dchiliu rë' nadápa'a cuerpë shtë guë́'dchiliu perë iurë tsashtë́ hia'a ladi ra tëgulë, guëdápa'a cuerpë gurënë naná demasiadë nasa'a. Nadápa'a cuerpë shtë guë́'dchiliu perë zac nanú cuerpë cubi narne'e Dios. 45Rni'i ra Sagradas Escrituras: “Primërë nguiu Adán bëáqui' nguiu nanabani”, perë rnia'a lu të lë'ë Adán naná bëdchini despuësë, na më lúniquë narne'e vidë cubi shtë Dios. 46Lë'ë nguiu shtë guë́'dchiliu bëdchí'ni' primërë con cuerpë naná guiu'u; hia despuësë bëdchini nguiu nanapë pudërë parë guëné'ei' vidë espiritual. 47Primërë nguiu guctsa'u guiu'u; náhi' de guë́'dchiliu, perë segundë nguiu bëdchíni' de gube'e. 48Ziquë guc nguiu naguctsa'u guiu'u, zni na grë́të' naralë la'ni guë́'dchiliu. Ziquë guc nguiu nabëdchini de gube'e nu guziá'ai' gube'e, zni na ra mieti nanapë vidë naze'dë de lë'ë më nacuezë gube'e. 49Ziquë lë'ë nguiu nápëll cuerpë shtë guë́'dchiliu, también guëdápa'a cuerpë ziquë cuerpë shtë Cristo nacabezë gube'e. 50Bëchi, rnia'a lu të grë́të' cuerpë nadápa'a iurne' adë gáquëdi'i tsutëhin catë rnibë'a Dios. Lo quë nanapë quë tsalú, adë nápëdi'in partë con ra cusë nadë tsalúdi'i. 51Rac shtua'a gac bë'a të tubi secretë; lëdë grë́di'ia'a gati hia'a sino gac cambi shcuérpa'a. 52De repëntë ziquë iurë rguini láguël, guínil cha' shtë trompetë; iurní ra tëgulë guëbani rai' stubi të parë jamás adë guëabrídi'i gati rai'. Hia lë'ë hia'a gac cambi iurní. 53Lë'ë cuerpë shtë́na'a narialú napë quë gac cambi parë adë tsalúdi'in jamás. Cuerpë shtë́na'a naná rati, napë quë gac cambi të parë adë gátidi'i jamás. 54Dzë ni iurë lë'ë cuerpë shtë́na'a narialú gac cambi por cuerpë nadë rialúdi'i, nu lë'ë cuerpë shtë́na'a gac cambi por cuerpë nanadë gátidi'i, iurní gac cumplir lo quë naná escritë la'ni Sagradas Escrituras: “Bëdë'ë më fin lë'ë galguti. 55Lë́'ël galguti, ¿gua pudërë shtë́nël parë gúnël gan lu grë mieti?” 56Pues duldë bësëdchini galguti parë lë'ë mieti, nu duldë na ziquë tubi narnibë'a lë'ë mieti purquë lëy shtë Dios rlua'a grë mieti na rall pecadurë. 57Perë dushquilli Dios, rne'e më pudërë parë rac guëdë́'na'a gan lu galguti por Jesucristo, Shláma'a. 58Por grë ndë'ë, bëchi narac shtua'a, gulë tsagla'guë firmë lu shnezë më; adë tsaldídi'i ldu'u të stubi ldai'. Gulë bë'në dchi'ni shtë Dadë másru'u purquë nanë́ të dchi'ni naquëhunë të juntë con lë'ë Dadë, adë nádi'in sin resultadë.

will be added

X\