1 Corintios 14

1Gulë guni'i ldu'u gapë të más amor parë sa'l nu gulë gudili pudërë narne'e Espíritu Santo parë guadí'dzël shti'dzë Dios. 2Ra mieti naruadi'dzë dizë́ gurënë quëadí'dzëll lu Dios, lëdë lu më́nëdi'i, purquë ni tubi adë chu riasë́di'i lo quë narni'i mënë ni. Ruadí'dzëll por pudërë shtë Espíritu Santo, perë di'dzë ni naga'chi parë los de más sa'll. 3Perë en cambi el quë naruadi'dzë di'dzë naze'dë de Dios, quëadí'dzëll lu ra sa'll të parë tsaldí ldu'u rai' más nu parë su rall firmë lu shnezë Dios. Rdë́'ëll cunseju parë bien shtë sa'll. 4El quë naruadi'dzë dizë́ gurënë, rúnëll parë bien de mizmë lë́'ëll, perë el quë naruadi'dzë di'dzë naze'dë de Dios, rúnëll bien parë tsasë́ grupë shtë shmënë Dios ra enseñansë shtë më. 5Na rac shtua'a de quë grë́të' të gapë të fuersë parë guadi'dzë të dizë́ gurënë, perë más rac shtua'a guadi'dzë të di'dzë naze'dë de Dios; pues más lasac el quë naruadi'dzë diza'quë quë mënë narac ruadi'dzë dizë́ gurënë. Shti'dzë mënë naruadi'dzë dizë́ gurënë, lasáquëdi'in parë los de más sáhi' si talë nídi'i tubi narni'i pë runë cuntienë ra dizë́ gurënë; napë quë guëní'ill pë runë cuntienë ra di'dzë të napë shmënë Dios provëchë. 6Por ni bëchi, si talë na gueldë guënahia lë'ë të nu guadi'dza stubi dizë́ nanadë riasë́di'i të, adë guëlluí'idi'in parë lë'ë të. Rqui'ni guadi'dza lu të enseñansë nabëlua'a Dios lua u tubi di'dzë nabëna recibir de lë'ë më u tubi di'dzë naze'dë de lë'ë më u tubi enseñansë shtë më; iurní sí gunë të provëchë. 7Ne' guënia'a tubi comparaciuni. Ra gui'bë músiquë nanápëdi'i vidë ziquë flauta u tubi arpa, si talë adë riubë́di'in clarë, ¿lla gac bë'a mieti pë ru'ldin, guadë na piesë naguëna'zin? 8Nu lu tubi guërru, si talë lë'ë cha' trompetë riubë́di'in clarë ¿chull gunë preparar parë guëná'zill guërru? 9Mizmë zac lë'ë të, si talë ruadí'dzël tubi dizë́ nanadë riasë́di'i mieti, ¿llallë gac bë'a mieti guadë naquëgní'il? No sea shtí'dzël na ziquë tubi naruadi'dzë sulë mbë. 10Nanú zihani dizë́ naruadi'dzë mënë la'ni guë́'dchiliu; grëhin nanú shnézi'. 11Perë si talë adë riasë́dia'a dizë́ shtë stubi naruadi'dzë, nahia ziquë tubi më zitu parë lë'ë mënë ni nu lë́'i' na ziquë më zitu parë na. 12Por ni hia quë lë'ë të rac shtu'u të gapë të pudërë nu llni shtë Espíritu Santo, gulë guna'bë lu Dios por pudërë parë guadí'dzël enseñansë të tsaldí ldu'u mieti shti'dzë Dios más. 13Zni na el quë naruadi'dzë di'dzë gurënë, napë quë guëná'bëll lu Dios të parë guëdë'ë më pudërë parë guëní'ill pë runë cuntienë di'dzë ni. 14Si talë ruadi'dzënúa Dios con di'dzë gurënë, quëgna'ba lu Dios con espíritu shtëna, perë adë quëgúdia'a provëchë parë shgaba cumë riasë́dia'a di'dzë ni. 15¿Pëllë guna iurní? Guëna'ba lu Dios con espíritu shtëna nu zac guëna'ba lu më con dizë́ nariasë́ mieti. Gulda ra labansë con espíritu shtëna nu zac con di'dzë nariasëhia 16purquë si talë quëadi'dzënul Dios nadë más con espíritu shtë́nël, el quë narquë́ diaguë, el quë nadë bë́'nëdi'i recibir pudërë shtë Espíritu ziquë lë́'ël, adë gúnëdi'ill gan tsasëll shtí'dzël. Nu adë gáquëdi'ill guëní'ill: “Nia Dadë”, iurë tsalú oraciuni, iurë rdë́'ël graci lu më. Nguiu ni adë riasë́di'ill lo quë narní'il. 17Pues bien quëgdë́'ël graci lu më perë parë stubi sa'l adë nápëdi'ill provëchë la'ni ldú'ull. 18Quëgdë'a graci lu Dios de quë na ruadi'dza di'dzë gurënë por pudërë shtë Espíritu Santo más quë grë́të' mënë 19perë catë rdëá grupë shtë shmënë Dios, más rac shtua'a guënia'a ga'i di'dzë nariasë́ mënë quë chi'i mili di'dzë nanadë riasë́di'i mënë. Iurë ruadi'dza, rac shtua'a guëluá'ahia di'dzë naná parë bien shtë mieti. 20Bëchi, adë rúnëdi'i të ziquë llguë'në nadë rac bë́'adi'i guadë naná bien nu guadë naná mal, perë en cuantë ra cusë mal, rac shtua'a gac të ziquë më gushë nardë'ë cuendë. Rac shtua'a gac të llguë'në inocentë en cuantë ra cusë dzabë. 21Naescritë la'ni librë shtë lëy: “Guadi'dza lu naciuni rë' stubi dizë́ gurënë. Mënë zitu guëni'i rall shti'dza, rni'i Dadë.” 22Zni na, ra dizë́ gurënë naruadi'dzë mënë por pudërë shtë Espíritu Santo, na rahin ziquë sëñi parë ra nadë rialdídi'i ldu'i Dios, lë́dëdi'i parë ra narialdí ldu'i shti'dzë më. En cambi el quë naruadi'dzë diza'quë naná ze'dë de Dios, nahin ziquë sëñi parë ra narialdí ldu'i shti'dzë më, lë́dëdi'i parë ra nanadë rialdídi'i ldu'i. 23Iurë grupë shtë shmënë Dios rdëá, si talë grë́të' quëadi'dzë stubi dizë́ por pudërë shtë Espíritu Santo nu ze'dë tsutë́ ra nadë rialdídi'i ldu'i, u ze'dë tsutë́ mënë nadë rac bë́'adi'i shcuendë ra cusë ni, iurní guëni'i rall rac luguë të. 24Perë si talë grë́të' të quëadi'dzë di'dzë naze'dë de Dios nu tsutë́ tubi nanadë rialdídi'i ldu'i diza'quë, u mënë nadë bësë́'dëdi'i shti'dzë më, iurní gunguë bë'a nguiu ni duldë shtë́nëll nu shti'dzë të gunë juzguë lë́'ëll. 25Grë́të' cusë naga'chi la'ni ldu'u nguiu ni, guëru'uin lu llni nu iurní guëzullíbill lu më; guëní'ill llëru'bë na pudërë shtë Dios. Guëní'ill Dios quëbezënúhi' lë'ë të de verdá. 26Pues iurní bëchi, iurë rdëá të, si tubi de lë'ë të nápël tubi cantë, stubi të napë tubi enseñansë, stúbill rac shtú'ull guëní'ill di'dzë gurënë, stubi nguiu rac shtu'u guëní'ill di'dzë nabë́'nëll recibir de Dios, stubi të rac shtú'ul guëní'il pë runë cuntienë ra di'dzë gurënë; bien nahin. Nadë más gulë bë'në grë ni parë tsaldí ldu'u ra shmënë Dios más. 27Iurë ruadí'dzël stubi clasë dizë́, pues biadi'dzë chupë u por más tsunë të nu por turnë. Nu zac rqui'ni tubi naguadi'dzë pë runë cuntienë dizë́ ni. 28Si talë nídi'i naguëni'i shcuendë di'dzë ni, mejurë adë guadí'dzëdi'il lu grupë shtë shmënë Dios. Mejurë guadi'dzënul Dios la'ni ldú'ul guitsë guitsë. 29Nu si talë guadí'dzël diza'quë naze'dë de Dios, pues guëni'i chupë mieti u tsunë ra mënë narëta'; hia los de más gunë rai' juzguë lo quë naguni'i ra nguiu ni. 30Perë si talë Dios guëné'ei' galërac bë'a parë stubi sa' të naquëbezë nga'li, iurní lë'ë naguna'zi di'dzë primërë, guëac dchi; adë tsaglá'guëdi'i guadí'dzëll. 31Manërë ni grë́të' të narunë recibir di'dzë naze'dë de Dios, gulë biadi'dzë tubi por tubi të parë grë́të' të tsasë'dë të nu gunë të provëchë ra di'dzë ni. 32El quë naruadi'dzë diza'quë naze'dë de Dios, pues el mizmë lë́'ëll nápëll pudërë parë guadí'dzëll u parë adë guadí'dzëdi'ill. 33Dios adë rsëdchínidi'i' desordë sino rquitë ldu'u më iurë tsu cultë con ordë. Zni rluá'ahia ra grupë shtë shmënë Dios, ra nabëzunë́ më almë shtë rai'. Ziquë na custumbrë entrë grë ra shmënë Dios, 34ra na'a adë nápëdi'i rall derechë parë guadi'dzë rai' lu cultë; adë bëdë'ë Dios sí parë guadi'dzë rai' sino gac rai' obedientë ziquë cagnibë'a më la'ni lëy. 35Si talë rac shtu'u tsasë́ rai', guëna'bë di'dzë rai' lu tse'lë rai' lídchi' purquë nádi'i bien si talë tubi na'a guadí'dzëll lu cultë. 36Napë quë gac bë'a të de quë shti'dzë Dios adë guzublúdi'i con lë'ë të nu nádi'i të lúniquë mënë nabë'në recibir shti'dzë më. 37Si talë tubi të rní'il bë́'nël recibir diza'quë naze'dë de Dios, u si talë cagní'il ruadí'dzël por pudërë shtë Espíritu Santo, napë quë gac bë́'al lo quë naquëquëa'a ndë'ë nahin tubi mandadë shtë Dadë Dios. 38Perë si talë adë në́di'i nguiu gac bë́'all nahin verdá, pues gulë bësa'në lë́'ëll lu nacahi shtë́nëll. 39Bëchi, gulë guni'i ldu'u parë gapë të pudërë parë guadi'dzë të diza'quë naze'dë de Dios; adë rcádi'i të guadi'dzë ra mënë stubi dizë́ 40perë gulë bë'në grë cusë con ordë, lë́dëdi'i con desordë.

will be added

X\